FMC

Cổ phiếu FMC – Hưởng lợi lớn từ câu chuyện xuất khẩu

TÌNH HÌNH KINH DOANH Doanh thu Q3/2021 đạt 1.625 tỷ đồng, đi ngang so với cùng kỳ, LNST đạt 63,6 tỷ đồng giảm 9,5% bởi các chi phí vận chuyển và chi phí phòng chống dịch gia tăng. Lũy kế…