Biên lợi nhuận ròng là gì và ý nghĩa trong phân tích tài chính

Biên lợi nhuận ròng là gì

Biên lợi nhuận ròng (net profit margin) là một chỉ số tài chính nhằm đo lường khả năng sinh lời của doanh nghiệp, chỉ số này được tính toán bằng lấy lợi nhuận sau thuế chia cho doanh thu thuần (các chỉ tiêu này đều được thể hiện trên báo cáo kết quả kinh doanh).

Công thức tính của chỉ số này như sau:

Ý nghĩa của biên lợi nhuận ròng

Với công thức tính toán như trên, chỉ số biên lợi nhuân ròng sẽ cho ta biết với mỗi đồng doanh thu thì doanh nghiệp sẽ có được bao nhiêu đồng lợi nhuận cuối cùng sau khi trừ đi tất cả các loại chi phí và cả thuế thu nhập doanh nghiệp. Phần lợi nhuận ròng này chính là phần thu nhập mà cổ đông có thể nhận được và là cơ sở để doanh nghiệp tính toán chi trả cổ tức cho cổ đông.

Do vậy, doanh nghiệp có biên lợi nhuận ròng càng lớn thì khả năng sinh lời càng tốt, doanh nghiệp hoạt động càng hiệu quả và có khả năng mang lại thu nhập cao cho cổ đông.

Biên lợi nhuận ròng có thể dùng để so sánh giữa các doanh nghiệp trong cùng một ngành để tìm được công ty nào đang có khả năng tạo ra thu nhập tốt trong ngành.

Ngoài ra, biên lợi nhuận ròng của một doanh nghiệp cũng được sử dụng theo hướng so sánh với số liệu trong quá khứ của chính doanh nghiệp đó để tìm ra chiều hướng thay đổi của chỉ số, có sự cải thiện theo thời gian hay không.

Leave a Reply

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: