Báo cáo thu nhập là gì?

Báo cáo thu nhập minh họa doanh thu mà một doanh nghiệp đã tạo ra trong một kỳ kế toán cụ thể. Báo cáo hàng tháng, hàng quý hoặc hàng năm này nêu bật lãi và lỗ của công ty; đó là lý do tại sao tài liệu này còn được gọi là báo cáo lãi lỗ. Đọc báo cáo thu nhập doanh nghiệp, bạn có thể giải mã xu hướng tài chính và hoạt động kinh doanh của một công ty để so sánh với báo cáo của kỳ trước.

Cách đọc và hiểu các chỉ tiêu trong báo cáo thu nhập

Để đọc báo cáo thu nhập, trước tiên bạn cần hiểu các mục được liệt kê trong báo cáo. Dưới đây liệt kê các khái niệm theo thứ tự vị trí chúng xuất hiện trên câu lệnh:

 • Tổng doanh thu:  Tổng số tiền mà một công ty đã kiếm được trong một khoảng thời gian cụ thể mang lại thông qua việc bán hàng hóa hoặc dịch vụ của họ. Số tiền ‘tổng’ này là tổng doanh thu trước khi các chi phí đã được trừ đi.
 • Lợi tức và Phụ cấp:  Đề cập đến số tiền mà một công ty sẽ mất từ ​​việc bán hàng, chẳng hạn như giá chiết khấu và khách hàng trả lại.
 • Doanh thu thuần: Con số này là số tiền còn lại sau khi công ty đã trừ đi lợi nhuận và các khoản phụ cấp khỏi tổng doanh thu.
 • Giá vốn hàng bán: Con số này đại diện cho số tiền mà một doanh nghiệp bỏ ra để sản xuất và mua hàng hóa mà họ định bán.
 • Lợi nhuận gộp: Một doanh nghiệp sẽ trừ đi giá vốn hàng bán từ doanh thu thuần để xác định số tiền còn lại.
 • Chi phí hoạt động: Đây là những chi phí mà doanh nghiệp phải trả để chạy hàng tháng. Các chi phí này bao gồm trả tiền thuê nhà, chi phí hàng tồn kho, tiền lương của nhân viên và các khoản tương tự, nhưng không liên quan đến giá vốn hàng bán.
 • Khấu hao: Được tìm thấy trong chi phí hoạt động, khấu hao hoặc khấu hao , đề cập đến việc sử dụng tài sản của doanh nghiệp theo thời gian. Một công ty sẽ dàn trải chi phí của một tài sản trong một khoảng thời gian, chẳng hạn như máy móc hoặc thiết bị, có giá bằng một phần tổng giá trong suốt thời gian tồn tại của nó.
 • Thu nhập từ Hoạt động:  Con số này thể hiện lợi nhuận hoạt động của doanh nghiệp sau khi tất cả các chi phí hoạt động đã được trừ khỏi lợi nhuận gộp.
 • Thu nhập lãi và Chi phí lãi: Thu nhập từ tiền lãi đề cập đến khoản lãi được tạo ra từ tài khoản tiết kiệm chịu lãi suất mà các doanh nghiệp có thể có. Ngược lại, chi phí lãi vay là khoản tiền mà một công ty sẽ trả dưới dạng lãi cho các khoản vay. Cả hai đôi khi sẽ được liệt kê cùng nhau hoặc riêng biệt trên tài liệu tùy thuộc vào doanh nghiệp. Các số liệu này sau đó được cộng hoặc trừ vào lợi nhuận hoạt động.
 • Thuế thu nhập:  Số tiền một công ty phải nộp thuế cho chính phủ từ thu nhập ròng của họ; đây là khoản khấu trừ cuối cùng được thực hiện trên bản báo cáo
 • Lợi nhuận ròng hoặc lỗ ròng:  Đây là dòng cuối cùng của báo cáo thu nhập, số tiền cuối cùng mà một công ty sẽ thực hiện hoặc bị lỗ trong kỳ kế toán sau khi tất cả các khoản thuế và chi phí đã được khấu trừ.

Kết luận

Phân tích báo cáo thu nhập cho biết công ty đang hoạt động như thế nào tại thời điểm hiện tại. Từ đó, bạn có thể dự đoán trước tương lai của doanh nghiệp trong các kỳ sắp tới.

Mở tài khoản chứng khoán trong 5 phút

Đăng ký mở tài khoản chứng khoán với chúng tôi để được đào tạo và hỗ trợ đầu tư từ kiến thức căn bản đến những tip đầu tư hiệu quả. Chúng tôi luôn cập nhập những tin tức, thông tin mới nhất hằng ngày. Đặc biệt hướng dẫn sử dụng công cụ khuyến nghị FIT giúp mọi nhà đầu tư đều có thể kiếm được lợi nhuận trên thị trường chứng khoán.

XEM THÊM: