[Cập nhật mới nhất 2023] Đánh giá BCTC cổ phiếu ACV (Tổng Công ty Cảng Hàng Không Việt Nam)

Tác giả: Chuyên gia PTCB – Phạm Quốc Đạt

Cập nhật và đánh giá báo cáo tài chính quý 4/2022 của ACV

Về mặt kết quả kinh doanh

Nguồn: tổng hợp từ BCTC hợp nhất quý 4/2022 của ACV

Theo thông tin công bố trên BCTC của ACV, có thể rút ra một số điểm chính về hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong quý 4 cũng như cả năm 2022 như sau:

 • Doanh thu từ hoạt động kinh doanh trong quý 4 của ACV tiếp tục đà tích cực khi tăng 330,8% so với cùng kỳ năm 2021 và góp phần đưa doanh thu cả năm 2022 đạt mức 13.834 tỷ đồng, tăng mạnh 191% so với năm trước.
 • Về phần chi phí, giá vốn hàng bán trong năm 2022 của Công ty đã được kiểm soát khi chỉ tăng 31,4%, thấp hơn nhiều tốc độ tăng của doanh thu. Điều này giúp cho Công ty có được biên lợi nhuận gộp cao, lên đến 47%. Ngoài ra, chi phí tài chính cũng được tiết giảm mạnh (-55,6%) so với năm 2021, chủ yếu do không còn phải trích lập dự phòng cho các khoản đầu tư tài chính.
 • Vì vậy, sau khi khấu trừ tất cả các khoản chi phí, ACV ghi nhận lợi nhuận sau thuế quý 4/2022 đạt 1.286 tỷ đồng, tăng gần 340% so với quý 4/2021. Kết quả lợi nhuận lũy kế cả năm 2022 của ACV cũng khá ấn tượng khi đạt 7.127 tỷ đồng, tăng 803% so với năm 2021 và đã gần quay trở lại mức đỉnh của năm 2019, trước khi dịch Covid xảy ra.

Tình hình tài chính

Nguồn: tổng hợp từ BCTC hợp nhất quý 4/2022 của ACV

Về mặt tài sản

 • Quy mô tổng tài sản của ACV tại cuối năm 2022 đạt mức 60.037 tỷ đồng, tăng 9,2% so với thời điểm đầu năm. Trong đó, đáng chú ý nhất là khoản mục xây dựng cơ bản dở dang của Công ty đã tăng đến 177% , cho thấy Công ty đang đẩy mạnh đầu tư cho tài sản cố định, đặc biệt là dự án sân bay Long Thành. Một số khoản mục khác cũng có mức tăng mạnh trong năm 2022 là tiền và tương đương tiền (+336%), phải thu khách hàng (+75%).
 • Xét về cơ cấu tài sản, các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn (chủ yếu là tiền gửi ngân hàng) đang chiếm tỷ trọng lên đến hơn một nửa tổng tài sản của ACV với giá trị là 30.498 tỷ đồng. Đây có thể là nguồn kinh phí để xây dựng các dự án sân bay nhưng chưa được sử dụng ngay và tạm thời gửi tại ngân hàng. Tài sản cố định của Công ty cũng chiếm tỷ trọng đáng kể với trên 20%.

Về mặt nguồn vốn

 • Tổng các khoản nợ phải trả của ACV tại thời điểm cuối quý 4 ở mức 16.232 tỷ đồng, giảm hơn 6% so với đầu năm và cũng chiếm tỷ trọng tương đối thấp với gần 27% tổng nguồn vốn của doanh nghiệp. Bên cạnh đó, tổng các khoản vay (ngân hàng, trái phiếu) cuối năm 2022 ở mức 11.200 tỷ đồng, giảm 20% so với đầu năm (mức giảm này của nợ vay chủ yếu do được hưởng lợi từ thay đổi tỷ giá và một phần do công ty đã thanh toán cho chủ nợ).
 • Nhìn chung, cơ cấu vốn của ACV khá lành mạnh, đòn bẩy tài chính ở mức an toàn với tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu (D/E) chỉ là 0,37. Thanh khoản của Công ty cũng dồi dào khi tiền mặt và các khoản đầu tư tài chính dưới dạng tiền gửi ngân hàng ngắn hạn chiếm đến 55% tổng tài sản. Đồng thời, các hệ số về khả năng thanh toán của ACV cũng được duy trì ở mức cao (tỷ số thanh toán ngắn hạn đạt 7,6 lần, tỷ số thanh toán nhanh đạt 7,5 lần).

Tình hình dòng tiền

 • Trong năm 2022, tổng lưu chuyển tiền thuần của ACV ở mức dương 1.931 tỷ đồng, giúp cho số dư tiền mặt cuối năm tăng mạnh hơn 4 lần so với đầu năm, đạt gần 3.497 tỷ đồng.
 • Về cơ cấu dòng tiền của ACV cũng đang tích cực khi hoạt động kinh doanh chính tạo được dòng tiền mạnh trong năm 2022, thu ròng 3.262 tỷ đồng, cải thiện rất nhiều so với mức âm 699 tỷ của năm 2021. Dòng tiền dồi dào từ hoạt động kinh doanh là cơ sở để Công ty tiếp tục đẩy mạnh hoạt động đầu tư (chi ra 4.982 tỷ để mua sắm, xây dựng tài sản cố định) cũng như thanh toán nợ gốc các khoản vay.

Nhận xét

Hoạt động kinh doanh của ACV trong quý 4 cũng như xuyên suốt cả năm 2022 của ACV nhìn chung có nhiều điểm rất khả quan. Doanh thu cả năm 2022 tăng mạnh 191% nhờ nhu cầu vận chuyển hàng không phục hồi mạnh sau dịch Covid cũng như mức nền so sánh thấp của cùng kỳ năm 2021. Ngoài ra, Công ty cũng kiểm soát khá tốt các chi phí kinh doanh như giá vốn hàng bán và chi phí tài chính. Từ đó giúp cho lợi nhuận sau thuế có mức tăng  803% so với năm 2021. Đồng thời, các kết quả kinh doanh của Công ty đã phục hồi về gần với mức khi xảy ra dịch Covid.

Mặt khác, tình hình tài chính của ACV tiếp tục được duy trì ổn định và lành mạnh. Tỷ lệ vay nợ và đòn bẩy tài chính thấp giúp công ty hạn chế được rủi ro cũng như không bị ảnh hưởng trong bối cảnh lãi suất tăng cao. Hoạt động kinh doanh cũng tạo ra dòng tiền khá mạnh, giúp cho thanh khoản của công ty khá dồi dào tạo điều kiện để tiếp tục đầu tư các dự án sân bay và hoàn trả các khoản nợ.


Cập nhật và đánh giá báo cáo tài chính quý 3/2022 của ACV

Về mặt kết quả kinh doanh

Theo thông tin công bố trên BCTC của ACV, có thể rút ra một số điểm chính về hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong quý 3 và 9 tháng đầu năm 2022 như sau:

kết quả kinh doanh quý 3.2022 ACV
Nguồn: tổng hợp từ BCTC quý 3 của ACV
 • Doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh trong quý 3 và 9 tháng đầu năm 2022 của ACV lần lượt ở các mức 4.187 tỷ đồng và 9.725 tỷ đồng, tương đương với các mức tăng rất mạnh là 1029% và 156% so với cùng kỳ năm 2021.
 • Giá vốn hàng bán được công ty kiểm soát khá tốt khi chỉ tăng 15,4% trong 9 tháng, thấp hơn nhiều so với mức tăng của doanh thu. Điều này giúp cho lợi nhuận gộp của ACV tăng mạnh, đạt mức 4.625 tỷ trong 9 tháng và biên lợi nhuận gộp cũng được cải thiện lên mức khá cao 47,6%.
 • Doanh thu từ hoạt động tài chính của quý 3 và 9 tháng đầu năm cũng tăng mạnh lần lượt +98% và +52% so với cùng kỳ, đóng góp khá nhiều vào kết quả lợi nhuận chung của doanh nghiệp. Tuy nhiên, mức tăng này lại chủ yếu đến từ lãi chênh lệch tỷ giá ngoại tệ.
 • Chi phí bán hàng của ACV trong quý 9 tháng tăng khá mạnh 68,3% nhưng vẫn thấp hơn tốc độ tăng doanh thu. Công ty đang kiểm soát khá tốt chi phí quản lý doanh nghiệp và chi phí tài chính khi đều giảm so với cùng kỳ.
 • Sau khi tổng hợp các khoản doanh thu và chi phí, ACV ghi nhận lợi nhuận sau thuế quý 3/2022 đạt 2.985 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm 2021 lỗ 703 tỷ đồng. Con số lợi nhuận lũy kế 9 tháng đầu năm 2022 cũng gấp hơn 10 lần so với cùng kỳ và đạt mức 5.840 tỷ đồng. Đồng thời công ty đã hoàn thành vượt mức kế hoạch lợi nhận của cả năm 2022 sau 9 tháng hoạt động.

Tình hình tài chính

cân đối kế toán quý 3.2022 ACV
Nguồn: tổng hợp từ BCTC quý 3 của ACV

Về mặt tài sản

 • Quy mô tổng tài sản của ACV tại cuối quý 3 đạt mức 58.456 tỷ đồng, tăng nhẹ 6,3% so với thời điểm đầu năm. Trong đó, các khoản mục tăng mạnh nhất so với đầu năm là tiền và tương đương tiền (+155%), phải thu khách hàng (+98%). Xây dựng cơ bản dở dang tăng 93% cho thấy Công ty cũng đẩy mạnh đầu tư cho tài sản cố định, đặc biệt là dự án sân bay Long Thành.
 • Xét về cơ cấu tài sản, các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn (chủ yếu là tiền gửi ngân hàng) đang chiếm tỷ trọng lớn nhất với 54,5% tổng tài sản của ACV. Tài sản cố định cũng chiếm tỷ trọng đáng kể với trên 20%. Điều này sẽ tạo ra một khoản lợi nhuận tương đối lớn do lãi suất gửi ngân hàng đang ở mức rất cao.

Về mặt nguồn vốn

 • Tổng các khoản nợ phải trả của ACV tại thời điểm cuối quý 3 ở mức 15.726 tỷ đồng, giảm hơn 9% so với đầu năm và cũng chiếm tỷ trọng tương đối thấp với gần 27% tổng nguồn vốn của doanh nghiệp. Hầu hết các khoản mục nợ phải trả đều giảm so với đầu năm, ngoại trừ các khoản thuế phải nộp Nhà nước tăng đột biến lên mức 1.491 tỷ đồng (chủ yếu do tăng khoản thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp). Tổng các khoản vay (ngân hàng, trái phiếu) cuối quý 3 ở mức 11.363 tỷ đồng, giảm 19% so với đầu năm và chiếm tỷ trọng 19% trong cơ cấu vốn của ACV.
 • Nhìn chung, cơ cấu vốn của ACV khá lành mạnh, đòn bẩy tài chính ở mức an toàn với tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu (D/E) chỉ là 0,37. Thanh khoản của Công ty cũng dồi dào khi tiền mặt và các khoản đầu tư tài chính dưới dạng tiền gửi ngân hàng ngắn hạn chiếm đến 57% tổng tài sản. Các hệ số về khả năng thanh toán của ACV cũng được duy trì ở mức cao (tỷ số thanh toán ngắn hạn đạt 8,7 lần, tỷ số thanh toán nhanh đạt 7,3 lần)

Tình hình dòng tiền

 • Trong 9 tháng đầu năm, tổng lưu chuyển tiền thuần của ACV ở mức dương 869 tỷ đồng, từ đó đưa số dư tiền và tương đương tiền cuối quý 3 của công ty tăng mạnh lên mức 1.461 tỷ đồng so với 573 tỷ đồng của đầu năm.
 • Về cơ cấu dòng tiền thì hoạt động kinh doanh vẫn là nguồn tạo tiền hiệu quả cho công ty với dòng tiền thu về hơn 2.000 tỷ trong 9 tháng. Dòng tiền mạnh từ hoạt động kinh doanh đang là cơ sở tốt để công ty tiếp tục các hoạt động đầu tư tài sản và thanh toán nợ vay của mình.

Nhận xét

Hoạt động kinh doanh của ACV trong quý 3 cũng như 9 tháng đầu năm của ACV nhìn chung là rất tích cực. Doanh thu tăng mạnh do nhu cầu vận chuyển hàng không phục hồi mạnh sau dịch Covid cũng như mức nền so sánh thấp của cùng kỳ năm 2021. Ngoài ra, ACV cũng kiểm soát khá tốt mặt chi phí với chi phí tài chính và chi phí quản lý doanh nghiệp giảm so với cùng kỳ, chi phí bán hàng tăng nhưng thấp hơn tốc độ tăng của doanh thu. Điều này đã giúp cho biên lợi nhuận của Công ty được cải thiện mạnh và đã hoàn thành kế hoạch lợi nhuận của cả năm 2022 chỉ sau 9 tháng hoạt động.

Tình hình tài chính của ACV cũng được duy trì ổn định và lành mạnh. Tỷ lệ vay nợ thấp giúp công ty không bị ảnh hưởng trong bối cảnh lãi suất tăng cao. Hoạt động kinh doanh tạo ra dòng tiền tốt giúp cho thanh khoản của công ty khá dồi dào tạo điều kiện để tiếp tục đầu tư các dự án sân bay và hoàn trả các khoản nợ.

THAM GIA NHÓM TƯ VẤN trong phiên giao dịch

Tham gia nhóm Tư vấn của Đầu Tư Từ Đâu (E-Broker) để được admin tư vấn điểm mua/điểm bán có lợi nhất. Bấm tham gia nhóm TẠI ĐÂY.


Hoặc mở app Zalo, quét mã QR để tham gia nhóm Tư vấn đầu tư miễn phí.
Kết bạn với admin qua Zalo 0981 084 636

XEM THÊM: