[Cập nhật mới nhất 2023] Đánh giá BCTC cổ phiếu BCG (Bamboo Capital)

Tác giả: Chuyên gia PTCB – Phạm Quốc Đạt

Về mặt kết quả kinh doanh

Nguồn: tổng hợp từ BCTC hợp nhất quý 2/2023 của BCG
 • Doanh thu bán hàng hợp nhất của BCG trong quý 2/2023 đã có sự cải thiện tích cực khi đạt mức 1.114 tỷ đồng, tăng khá mạnh (+26,5%) so với cùng kỳ năm 2022. Tuy nhiên, do sự sụt giảm mạnh trong quý đầu năm nên doanh thu lũy kế 6 tháng của Công ty vẫn còn giảm gần 15% so với năm trước.
 • Về phần chi phí, giá vốn hàng bán trong quý 2 tăng chậm hơn nhiều so với tốc độ tăng của doanh thu nên biên lợi nhuận gộp quý này được cải thiện nhiều. Ngoài ra, chi phí tài chính cũng được giữ ổn định (tăng nhẹ 5%) và chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 13,3%.
 • Tuy vậy, doanh thu hoạt động tài chính trong quý này đã giảm mạnh 32,6% (do lãi hợp nhất kinh doanh, lãi đầu tư chứng khoản giảm) và là nguyên nhân chính khiến cho lợi nhuận ròng sau thuế của quý 2 chỉ đạt 164 tỷ đồng, giảm 54,7% so với cùng kỳ năm trước. Đồng thời lợi nhuận lũy kế 6 tháng đầu năm của BCG cũng chỉ đạt gần 170 tỷ đồng, giảm đến 80%.

Tình hình tài chính

Nguồn: tổng hợp từ BCTC hợp nhất quý 2/2023 của BCG

Về mặt tài sản

 • Kết thúc quý 2/2023, quy mô tổng tài sản hợp nhất của BCG đã giảm 5,8% so với đầu năm và đạt mức gần 43.590 tỷ đồng. Mức giảm này của tổng tài sản chủ yếu do ảnh hưởng của các loại tài sản dài hạn giảm tương đối mạnh phải thu dài hạn giảm 50% và tài sản dở dang dài hạn giảm 47,5%. Ở chiều tích cực hơn, số dư tiền mặt và tương đương tiền đã tăng 22,3%.
 • Trong cơ cấu tài sản của BCG, đáng chú ý nhất là các khoản phải thu đang chiếm giá trị và tỷ trọng rất cao trong tổng tài sản của Công ty (phải thu ngắn hạn và dài hạn chiếm đến 52,3% tổng tài sản). Ngoài ra, các loại tài sản cố định cũng chiếm phần quan trọng với 22,5% tổng tài sản và tiếp đến là hàng tồn kho với tỷ trọng 8,9%.

Về mặt nguồn vốn

Tổng các khoản nợ phải trả của BCG tại thời điểm cuối quý 2/2023 ở mức 28.994 tỷ đồng giảm đáng kể 9% so với đầu năm nhưng vẫn còn duy trì tỷ trọng khá cao, 66,5% trong tổng nguồn vốn. Trong đó vay tài chính (ngân hàng, trái phiếu) vẫn đang là các khoản mục quan trọng với số dư vay ngắn hạn là 7.076 tỷ đồng, tăng mạnh 20,3% và chiếm 16,2% tổng nguồn vốn) và đáng chú ý là số dư vay dài hạn đã giảm mạnh 24,4% xuống còn 6.875 tỷ đồng, chiếm 15,8% trong tổng nguồn vốn.

Nói chung, đòn bẩy tài chính của BCG vẫn còn ở mức cao khi tỷ lệ nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu là gần 2 lần. Chỉ số về thanh khoản và khả năng thanh toán nợ ngắn hạn của Công ty đang ở mức tương đối đảm bảo chứ chưa phải là quá an toàn (tỷ số thanh toán hiện hành là 1,27 lần và tỷ số thanh toán nhanh là 1,05 lần).

Tình hình dòng tiền

 • Trong nửa đầu năm 2023, dòng tiền từ hoạt động kinh doanh của BCG đã có sự cải thiện rất tích cực khi thu ròng về 1.393,8 tỷ đồng so với mức âm 1.980 tỷ của cùng kỳ năm trước. Trong bối cảnh kết quả doanh thu và lợi nhuận trong quý này vẫn chưa được tích cực thì đây có thể coi là kết quả dòng tiền tương đối khả quan, chủ yếu nhờ Công ty đã quản lý tốt hơn các khoản công nợ phải thu, phải trả của mình.
 • Ngoài ra, BCG đã thu ròng 108 tỷ đồng từ hoạt động đầu tư với đa phần tiền thu lãi cho vay và lợi nhuận được chia. Ở chiều ngược lại, hoạt động tài chính của Công ty đã chứng kiến mức chi ròng mạnh 1.395 tỷ đồng khi  Công ty tăng cường hoàn trả nợ gốc các khoản vay và trái phiếu. 

Tổng kết

Bước sang quý 2/2023, doanh thu bán hàng của BCG đã có dấu hiệu tích cực hơn khi tăng 26,5% so với cùng kỳ. Giá vốn hàng bán và một số chi phí hoạt động khác được kiểm soát tốt giúp cho biên lợi nhuận gộp có phần được cải thiện. Tuy vậy, doanh thu từ hoạt động tài chính vẫn đi xuống gần 33% khi thu nhập từ hoạt động M&A không phát sinh trong điều kiện kinh tế không thuận lợi. Đây là nguyên nhân chính khiến cho tổng lợi nhuận sau thuế của Công ty trong quý 2 tiếp diễn đà giảm khi đi xuống gần 55% so với cùng kỳ.

Về tình hình tài chính, BCG nhìn chung vẫn đang duy trì một cơ cấu nguồn vốn nghiên nhiều về phía vay nợ, với tỷ lệ đòn bẩy tài chính khá cao khi nợ phải trả đang chiếm đến gần 66,5% tổng nguồn vốn. Một điểm tích cực trong quý này là dòng tiền từ hoạt động kinh doanh đã có sự cải thiện mạnh, thu ròng về gần 1400 tỷ đồng khi Công ty đã quản lý tốt hơn các khoản công nợ phải thu, phải trả của mình.    


cập nhật và đánh giá báo cáo tài chính quý 1/2023 của BCG

Về mặt kết quả kinh doanh

 • Bước sang quý đầu tiền của năm 2023, kết quả kinh doanh của BCG tiếp tục có sự suy giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, doanh thu kinh doanh hợp nhất giảm đến 44% so với quý 1/2022 và chỉ đạt mức 701 tỷ đồng. Đồng thời, doanh thu từ hoạt động tài chính cũng giảm nhiều (-33,8%), chủ yếu do lãi đầu tư cổ phiếu, trái phiếu sụt giảm mạnh.
 • Về phần chi phí, giá vốn hàng bán trong quý cũng giảm theo doanh thu nhưng với tốc độ chậm hơn nên biên lợi nhuận gộp quý này đã thu hẹp khá nhanh so với cùng kỳ. Ở chiều ngược lại, BCG lại tiết giảm khá tốt các loại chi phí kinh doanh khác như chi phí bán hàng giảm 20,7% và chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 30,1%. Nhưng điều này vẫn không đủ để bù đắp cho sự sụt giảm về doanh thu kết quả là sau khi khấu trừ tất cả các loại chi phí, BCG ghi nhận lãi sau thuế hợp nhất của quý 1/2023 chỉ đạt 35,4 tỷ đồng, sụt giảm mạnh hơn 98% so với cùng kỳ năm 2022.

Tình hình tài chính

Về mặt tài sản:

 • Trong quý 1/2023, quy mô tổng tài sản hợp nhất của BCG đã tăng 5,6% so với đầu năm và đạt mức 46.258 tỷ đồng. Mức tăng này của tổng tài sản chủ yếu đến từ đóng góp của khoản mục hàng tồn kho khi đã tăng 55,2% so với hồi đầu năm. Hàng tồn kho của BCG tăng phần lớn do gia tăng giá trị của các dự án bất động sản dở dang, cho thấy Công ty vẫn tiếp tục triển khai, xây dựng các dự án của mình.
 • Trong cơ cấu tài sản của BCG, đáng chú ý nhất là các khoản phải thu đang chiếm giá trị và tỷ trọng rất cao trong tổng tài sản của BCG (tổng phải thu ngắn hạn và dài hạn chiếm đến 55,1% tổng tài sản). Ngoài ra, các loại tài sản cố định cũng chiếm phần quan trọng với 17,3% tổng tài sản và tiếp đến là hàng tồn kho với tỷ trọng 9,2%.

Về mặt nguồn vốn:

 • Tổng các khoản nợ phải trả của BCG tại thời điểm cuối quý 1/2023 ở mức 31.876 tỷ đồng, tăng nhẹ 6,2% so với đầu năm và tiếp tục chiếm tỷ trọng khá cao, gần 69% trong tổng nguồn vốn. Trong đó vay tài chính (ngân hàng, trái phiếu) vẫn đang là các khoản mục quan trọng với số dư vay ngắn hạn là 5.882 tỷ đồng, tăng mạnh 93,8% và chiếm 12,7% tổng nguồn vốn) và số dư vay dài hạn là gần 9.100 tỷ đồng, giảm 22,1% nhưng vẫn chiếm gầm 20% tổng nguồn vốn).
 • Nhìn chung, BCG vẫn đang sử dụng đòn bẩy tài chính ở mức cao khi tỷ lệ nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu là 2,2 lần. Chỉ số về thanh khoản và khả năng thanh toán nợ ngắn hạn của Công ty đang ở mức tương đối đảm bảo chứ chưa phải là quá an toàn (tỷ số thanh toán hiện hành là 1,29 lần và tỷ số thanh toán nhanh là 1,01 lần).

Tình hình dòng tiền

 • Trong quý 1/2023, dòng tiền từ hoạt động kinh doanh của BCG đã có sự cải thiện tương đối tích cực khi thu ròng về 431,8 tỷ đồng so với mức âm 1.730 tỷ của cùng kỳ năm trước. Trong bối cảnh kết quả doanh thu và lợi nhuận trong quý này đã có sự suy giảm mạnh thì đây có thể coi là kết quả dòng tiền tương đối khả quan, chủ yếu nhờ Công ty đã quản lý tốt hơn các khoản công nợ phải thu, phải trả của mình.
 • Ngoài ra, BCG đã chi ròng 135 tỷ đồng cho hoạt động đầu tư với đa phần là chi tiền đầu tư, góp vốn vào đơn vị khác. Hoạt động tài chính của Công ty cũng chứng khiến mức chi ròng 325 tỷ đồng, phần lớn dùng để trợ nợ gốc các khoản vay và trái phiếu.  

Tổng kết

Kết quả kinh doanh trong quý 1/2023 của BCG nói chung là chưa có được sự tích cực. Cụ thể, doanh thu bán hàng đã giảm mạnh 44% so với cùng khi do không ghi nhận doanh thu bàn giao các dự án bất động sản. Doanh thu từ hoạt động tài chính cũng đi xuống gần 34% khi thu nhập từ hoạt động M&A không phát sinh trong điều kiện kinh tế không thuận lợi. Chính vì vậy, sau khi trừ hết tất cả các chi phí, BCG chỉ ghi nhận con số lợi nhuận sau thuế khá khiêm tốn là 35,4 tỷ đồng, sụt giảm đến 98,3% so với cùng kỳ năm 2022, đồng thời biên lợi nhuận ròng cũng chỉ rất mỏng với 1,3%.

Về mặt tài chính, BCG vẫn đang duy trì một cơ cấu nguồn vốn với tỷ lệ đòn bẩy tài chính khá cao khi nợ phải trả đang chiếm đến gần 69% tổng nguồn vốn. Một điểm tích cực trong quý này là dòng tiền từ hoạt động kinh doanh đã có sự cải thiện và ở mức dương khi Công ty đã quản lý tốt hơn các khoản công nợ phải thu, phải trả của mình.


cập nhật và đánh giá báo cáo tài chính quý 4/2022 của BCG

Về mặt kết quả kinh doanh

Theo báo cáo KQKD từ Bamboo Capital, hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong quý 4 và lũy kế cả năm 2022 có những điểm đáng chú ý như sau:

Nguồn: tổng hợp từ BCTC hợp nhất quý 4/2022 của BCG
 • Trong quý 4/2022, doanh thu từ hoạt động kinh doanh chủ BCG duy trì được đà tăng tốt (+78,3%) so với cùng kỳ năm 2021. Tuy nhiên do chi phí nguyên vật liệu đầu vào tăng cao nên giá vốn hàng bán trong kỳ tăng hơn nhiều so với doanh thu (+132,1) nên lợi nhuận gộp quý 4 đã giảm tương đối mạnh (-38,8%) so với quý 4/2021.
 • Thu từ hoạt động tài chính trong quý 4/2022 giảm 43,5% so với cùng kỳ do điều kiện kinh kế không thuận lợi để Công ty thực hiện các hoạt động M&A. Nhưng ở chiều ngược lại, chi phí tài chính đã tăng mạnh 57,6%, cểu yếu do tác động bất lợi của chi phí lãi vay, lỗ do đầu tư cổ phiếu, trái phiếu.
 • Ngoài ra, các chi phí hoạt động khác như chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp đều tăng đáng kể trong quý 4. Vì vậy, sau khi khấu trừ tất cả các khoản chi phí, BCG ghi nhận lỗ sau thuế quý 4/2022 là 338,6 tỷ đồng, sụt giảm giảm mạnh so với mức lãi 271,5 tỷ của quý 4/2021.
 • Do kết quả của ba quý đầu năm có khả quan hơn nên cả năm 2022, BCG vẫn ghi nhận lãi hợp nhất sau thuế 546,5 tỷ đồng. Nhưng con số lợi nhuận trên đã giảm mạnh hơn 45% so với năm 2021, đồng thời, Công ty chỉ hoàn thành 62,5% kế hoạch doanh thu và 24,8% kế hoạch lợi nhuận của năm 2022.

Tình hình tài chính

Nguồn: tổng hợp từ BCTC hợp nhất quý 4/2022 của BCG

Về mặt tài sản:

 • Tại cuối năm 2022, quy mô tổng tài sản của BCG đã tăng 16,8% so với đầu năm và đạt mức 44.006 tỷ đồng. Cụ thể, các khoản mục có mức tăng mạnh trong năm 2022 bao gồm: đầu tư tài chính dài hạn (tăng 137,2%, chủ yếu do đầu tư vào các công ty liên doanh, liên kết), tài sản cố định (tăng 39%) và phải thu ngắn hạn (tăng 32,3%).
 • Trong cơ cấu tài sản của BCG, đáng chú ý nhất là các khoản phải thu đang chiếm giá trị và tỷ trọng rất cao trong tổng tài sản của BCG (tổng phải thu ngắn hạn và dài hạn chiếm đến 55,7% tổng tài sản). Ngoài ra, các loại tài sản cố định cũng chiếm phần quan trọng với 18,4% tổng tài sản và đã tăng khá mạnh (39%) so với đầu năm, chủ yếu do hợp nhất từ các công ty con đã được mua lại trong kỳ.

Về mặt nguồn vốn:

 • Tổng các khoản nợ phải trả của BCG tại thời điểm cuối quý 4 ở mức 30.205 tỷ đồng, tăng nhẹ 2,9% so với đầu năm và chiếm tỷ trọng gần 69% trong tổng nguồn vốn. Trong đó vay tài chính (ngân hàng, trái phiếu) tiếp tục là các khoản mục quan trọng với số dư vay ngắn hạn là 2.977 tỷ đồng (chiếm 6,8% tổng nguồn vốn) và so dư vay dài hạn là 11.957 tỷ đồng (chiếm 27,2% tổng nguồn vốn).
 • Tuy vẫn phụ thuộc nhiều vào nguồn vốn vay, nợ nhưng cơ cấu tài chính của BCG trong năm 2022 đã chuyển dịch dần theo hướng an toàn hơn khi tỷ lệ nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu đã giảm xuống còn 2,2 lần so với mức 3,5 lần hồi đầu năm.

Tình hình dòng tiền

 • Trong năm 2022, dòng tiền từ hoạt động kinh doanh chính của BCG là âm 2.748 tỷ đồng, tuy nhiên mức độ thâm hụt đã giảm mạnh so với mức âm 9.012 tỷ đồng trong năm 2021. Ngoài ra, Công ty cũng chi mạnh cho hoạt động đầu tư (chi ròng gần 4.952 tỷ đồng), chủ yếu để mua sắm, xây dựng tài sản cố định và góp vốn vào các đơn vị khác.
 • Do thiếu hụt dòng tiền từ hoạt động kinh doanh và hoạt động đầu tư nên BCG đã phải tăng cường huy động từ hoạt động tài chính (thu ròng 7.284 tỷ đồng), phần lớn nhờ thu từ phát hành cổ phiếu và một phần từ đi vay.

Nhận xét

Kết quả kinh doanh của BCG trong quý 4/2022 nhìn chung là kém tích cực khi Công ty bất ngờ ghi nhận khoản lỗ sau thuế khá lớn, gần 339 tỷ đồng. Mặc dù doanh thu trong quý 4 vẫn tăng khá ổn (+78,3%) so với cùng kỳ nhưng do các chi phí kinh doanh tăng vọt như giá vốn hàng bán (+132%), chi phí tài chính (+57,6%), chi phí bán hàng (+143,5%) đã khiến BCG chịu lỗ trong quý. Nhờ các kết quả khả quan hơn trong 3 quý đầu năm nên Công ty vẫn ghi nhận lãi 546 tỷ đồng nhưng con số này đã giảm mạnh hơn 45% so với năm 2021.

Tình hình tài chính trong năm của BCG phần nào có sự khởi sắc khi cơ cấu vốn chuyển dịch theo hướng an toàn hơn, tỷ lệ nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu đã giảm đáng kể từ mức 3,5 lần hồi đầu năm về còn 2,2 lần tại cuối năm 2022, nhưng đây vẫn là một mức đòn bẩy tài chính cao. Ở chiều ngược lại, Công ty cũng có một số vấn đề như các khoản phải thu tăng mạnh và chiếm tỷ trọng lớn trong tổng tài sản. Điều này cho thấy Công ty đang bị chiếm dụng vốn, khiến cho dòng tiền từ hoạt động kinh doanh còn yếu.


cập nhật và đánh giá báo cáo tài chính quý 3/2022 của BCG

Về mặt kết quả kinh doanh

Theo báo cáo KQKD từ Bamboo Capital, hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong quý 3 và 9 tháng đầu năm 2022 có những điểm đáng chú ý như sau:

 • Trong quý 3 và 9 tháng đầu năm 2022, hoạt động kinh doanh của BCG mang lại lần lượt 1.777 tỷ và 3.311 tỷ đồng doanh thu thuần, ghi nhận các mức tăng mạnh 158% và 74% so với với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, giá vốn hàng bán cũng tăng mạnh trong kỳ khiến cho tốc độ tăng của lợi nhuận gộp không mạnh bằng doanh thu và biên lợi nhuận gộp quý 3 giảm về mức 30,2% so với 48,4% của cùng kỳ.
 • Thu từ hoạt động tài chính chững lại khi giảm 27,2% trong quý 3, tuy vậy lũy kế 9 tháng đầu năm, chỉ tiêu này vẫn có mức tăng tốt 84,4% so với cùng kỳ. Ngoài ra, chi phí tài chính của BCG cũng tăng gần 30% trong quý 3, khiến cho thu nhập thuần từ hoạt động tài chính quý 3 ở mức âm.
 • Các chi phí hoạt động khác như chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp của BCG cũng tăng mạnh trong quý 3 cũng như 9 tháng đầu năm, đặc biệt là chi phí bán hàng với mức tăng trên 100% so với cùng kỳ năm 2021.
 • Tổng hợp lại, BCG ghi nhận lợi nhuận sau thuế quý 3/2022 đạt 39 tỷ đồng, giảm 82% so với cùng kỳ. Do kết quả hai quý đầu năm tích cực hơn nên lũy kế 9 tháng, Công ty vẫn ghi nhận lợi nhuận sau thuế tăng trưởng 26,2% so với cùng kỳ và đạt 885 tỷ đồng. Do các loại chi phí kinh doanh tăng cao nên biên lợi nhuận ròng của BCG trong quý 3 khá mỏng, chỉ đạt 3,31%, nếu tính lũy kế 9 tháng đầu năm thì con số này khả quan hơn, đạt 26,3% nhưng vẫn giảm đáng kể so với cùng kỳ năm 2021.

Xem thêm về BCG:
Hướng dẫn lọc danh mục: Giao dịch theo cổ phiếu được định giá lại – Siêu cổ phiếu BCG
Cổ phiếu BCG – Kỳ vọng gia nhập VN30 – 28.02.2022
Cổ phiếu BCG – Bất động sản vẫn là kỳ vọng chủ lực

Tình hình tài chính

Về mặt tài sản

 • Tại thời điểm cuối quý 3/2022, quy mô tổng tài sản của BCG đạt mức 43.752 tỷ đồng, tăng 16,1% kể từ đầu năm. Trong đó, đáng lưu ý là các khoản phải thu khách hàng ngắn hạn và trả trước cho người bán tăng mạnh với lần lượt 222% và 195% so với thời điểm đầu năm. Ngoài ra, công ty cũng đẩy mạnh hoạt động đầu tư tài chính khi giá trị tài sản đầu tư tài chính dài hạn cuối quý 3 tăng hơn 100% so với đầu năm với chủ yếu là các khoản đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết.
 • Xét về cơ cấu tài sản, các khoản phải thu (ngắn hạn và dài hạn) đang chiếm tỷ trọng lớn với hơn 50% tổng giá trị tài sản của BCG. Ngoài ra, tài sản cố định cũng chiếm tỷ trọng đáng kể với 19% tổng tài sản và đã tăng gần 43% kể từ đầu năm. Tiền và các khoản tương đương tiền ở mức 1.325 tỷ đồng, tương đương với 3% tổng tài sản.

Về mặt nguồn vốn

 • Tổng các khoản nợ phải trả của BCG tại thời điểm cuối quý 3 ở mức 30.118 tỷ đồng, tăng nhẹ 2,7% so với đầu năm và chiếm tỷ trọng gần 69% trong tổng nguồn vốn. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn ghi nhận ở mức 2.879 tỷ đồng, tăng nhẹ 2,9% so với đầu năm. Trong khi đó các khoản vay dài hạn (ngân hàng, trái phiếu) tăng 16,3% từ đầu năm và đang chiếm tỷ trọng gần 29% cơ cấu vốn. Đáng chú ý là các khoản nợ trái phiếu của BCG đã giảm gần 15% so với đầu năm, nhưng vẫn đang có số dư khá cao với 6.962 tỷ đồng tại cuối quý 3.
 • Quy mô vốn chủ sở hữu của BCG tại ngày 30/9/2022 đạt 13.635 tỷ đồng, tăng mạnh 114,5% so với thời điểm đầu năm. Mức tăng này của vốn chủ sở hữu chủ yếu do công ty tăng cường phát hành cổ phiếu cũng như đến từ lợi nhuận chưa phân phối của 9 tháng đầu năm.

Về cơ cấu vốn và khả năng thanh toán

 • Mức sử dụng đòn bẩy tài chính của BCG đang khá cao khi nợ phải trả đang chiếm gần 69% trong tổng nguồn vốn của doanh nghiệp, trong đó các khoản nợ, vay dài chiếm đa số.
 • Về mức độ thanh khoản thì Công ty vẫn duy trì được khả năng thanh toán các khoản nợ ngắn hạn ở mức tương đối an toàn (hệ số thanh toán ngắn hạn = 2,29 lần), tuy vậy số dư tiền mặt của BCG lại không quá cao khi so với các khoản vay, nợ ngắn hạn.

Tình hình dòng tiền

Trong 9 tháng đầu năm 2022, tình hình lưu chuyển tiền tệ của BCG có những điểm đáng chú ý sau:

 • Tổng lưu chuyển tiền thuần ở mức dương 281 tỷ đồng, đưa số dư tiền và tương đương tiền cuối quý 3 lên mức 1.325 tỷ đồng, tăng gần 27% so với đầu năm.
 • Tuy nhiên, về mặt cơ cấu thì dòng tiền vào của BCG lại đến từ các hoạt động tài chính mà cụ thể là phát hành cổ phiếu (thu về gần 5.020 tỷ đồng) và vay nợ (thu ròng 2.659 tỷ đồng). Còn lại, dòng tiền từ hoạt động kinh doanh vẫn rất yếu. Mặc dù lợi nhuận kinh doanh của 9 tháng đầu năm khá tốt nhưng do các khoản phải thu tăng quá mạnh đã khiến cho dòng tiền từ hoạt động kinh doanh của BCG trong 9 tháng đầu năm ở mức âm 1.872 tỷ đồng.

Nhận xét

Hoạt động kinh doanh của BCG đã có sự sụt giảm trong quý 3/2022, mặc dù doanh thu tăng tốt nhưng các khoản chi phí lại tăng mạnh hơn nên con số lợi nhuận sau thuế Công ty đạt được khá khiêm tốn, chỉ ở mức 39 tỷ đồng. Do kết quả từ hai quý đầu năm khả quan hơn nên lũy kế 9 tháng, Công ty vẫn ghi nhận lợi nhuận sau thuế tăng trưởng 26,2% so với cùng kỳ năm 2021.

Tình hình tài chính của công ty cũng có một số vấn đề như các khoản phải thu tăng mạnh và chiếm tỷ trọng lớn trong tổng tài sản, công ty cũng đang sử dụng đòn bẩy tài chính cao cùng với số dư vay, nợ khá lớn. Các khoản phải thu tăng mạnh cho thấy Công ty đang bị chiếm dụng vốn, không thu được dòng tiền từ hoạt động kinh doanh và phải phụ thuộc vào tiền huy động từ cổ phiếu hoặc vay nợ để tài trợ cho các hoạt động của mình.

THAM GIA NHÓM TƯ VẤN trong phiên giao dịch

Tham gia nhóm Tư vấn của Đầu Tư Từ Đâu (E-Broker) để được admin tư vấn điểm mua/điểm bán có lợi nhất. Bấm tham gia nhóm TẠI ĐÂY.


Hoặc mở app Zalo, quét mã QR để tham gia nhóm Tư vấn đầu tư miễn phí.
Kết bạn với admin qua Zalo 0981 084 636

XEM THÊM:

Chào các bạn, tôi là Đỗ Hoàng Quân. Tôi tham gia thị trường chứng khoán Việt Nam từ năm 2007. Trải qua nhiều chu kỳ, tôi am hiểu quy luật vận động của thị trường và xây dựng cho mình những nguyên tắc quan trọng để có thể kiếm tiền bền vững trên thị trường chứng khoán. Tìm hiểu thêm về tôi tại đây.

anh Quan

Đăng ký mở tài khoản chứng khoán

Tham gia nhóm Zalo tư vấn đầu tư Miễn phí

Mở app Zalo, scan để tham gia nhóm tư vấn của E-Broker hoặc kết bạn với admin qua SĐT 0981 333 743

Đọc nhiều nhất

Chuyên mục