[Cập nhật mới nhất 2023] Đánh giá BCTC cổ phiếu BWE (CTCP Nước – Môi trường Bình Dương )

Tác giả: Chuyên gia PTCB – Phạm Quốc Đạt

Cập nhật và đánh giá báo cáo tài chính quý 4/2022 của BWE

Kết quả kinh doanh

Dựa vào các thông tin trên BCTC của BWE, có thể rút ra một số điểm đáng chú ý trong kết quả kinh doanh quý 4 và lũy kế cả năm 2022 của Công ty bao gồm:

 • Trong quý 4/2022, doanh thu thuần của BWE đạt 1.043 tỷ đồng và tăng nhẹ 2,9% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, các loại chi phí sản xuất kinh doanh như giá vốn hàng bán, chi phí quản lý doanh nghiệp và đặc biệt là chi phí tài chính tăng cũng tăng cao khiến cho lợi nhuận sau thuế quý 4 chỉ ghi nhận ở mức 170,3 tỷ đồng và giảm khá mạnh (-30,3%) so với cùng kỳ năm 2021.
 • Kết quả kinh doanh lũy cả năm 2022 của BWE cũng có đặc điểm tương tự như trong quý 4 khi doanh thu tăng tăng 11,7% so với năm trước nhưng do chi phí hoạt động tăng mạnh hơn nên lãi từ hoạt động kinh doanh chính đã giảm (7,7%), và nhờ khoản lãi 22,5 tỷ đồng từ các hoạt động khác đã giúp lợi nhuận sau thuế cả năm 2022 chỉ còn giảm 1,1% so với năm 2021 và đạt mức 746,6 tỷ đồng. So với kế hoạch kinh doanh của năm 2022 thì Công ty đã hoàn thành 90% chỉ tiêu doanh thu và 99,5% chỉ tiêu lợi nhuận.

Tình hình tài chính

Về mặt tài sản:

 • Tổng tài sản của BWE tại cuối quý 4/2022 đạt mức 9.987 tỷ đồng và tăng 10,1% kể từ đầu năm. Đồng thời, cơ cấu tài sản của BWE đang nghiêng nhiều về phía tài sản dài hạn (chiếm 72,1% tổng tài sản). Trong đó, tài sản cố định và đầu tư tài chính dài hạn là hai khoản mục đang chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng tài sản của Công ty với lần lượt là 36,2% và 14,5%. Ngoài ra, giá trị của hai khoản mục này đều có mức tăng khá cao so với mức đầu năm, phần nào cho thấy Công ty đang tích cực đầu tư tài sản, mở rộng kinh doanh.

Về mặt nguồn vốn:

 • Tổng nợ phải trả của BWE tại thời điểm cuối năm 2022 ở mức 5.449 tỷ đồng, tăng 5,8% so với hồi đầu năm và các khoản nợ phải trả đang chiếm 54,6% trong tổng nguồn vốn của Công ty. Trong đó, các vay tài chính (ngân hàng, trái phiếu) đang là khoản mục quan trọng nhất và đóng góp tỷ trọng lớn nhất, lên đến 40,3% tổng nguồn vốn, đồng thời, các khoản vay dài hạn của Công ty cũng có mức tăng đáng kể với +13,5% so với mức đầu năm.
 • Nhìn chung, nguồn vốn của BWE đang có sự phụ thuộc nhất định vào các khoản vay tài chính. Tuy vậy, mức đòn bẩy tài chính của Công ty cũng chưa phải là quá cao khi nợ phải trả đang gấp 1.2 lần vốn chủ sở hữu. Các chỉ số về thanh khoản và khả năng thanh toán các khoản nợ ngắn hạn của Công ty cũng đang ở mức đảm bảo (chỉ số thanh toán hiện hành = 1,4 lần, chỉ số thanh toán nhanh = 1,04 lần).

Tình hình dòng tiền

 • Tổng lưu chuyển tiền thuần trong năm 2022 của BWE ở mức âm 200,7 tỷ đồng, kéo theo số dư tiền và tương đương tiền cuối kỳ giảm mạnh 42,2% so với thời điểm đầu năm. Mức âm này của dòng tiền chủ yếu do Công ty đẩy mạnh chi đầu tư, với mức chi ròng 1.699,4 tỷ đồng cho các hoạt động mua sắm, xây dựng tài sản cố định, góp vốn vào các đơn vị khác cũng như chuyển một phần tiền mặt nhàn rỗi thành đầu tư tài chính ngắn hạn dưới dạng tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn.
 • Ngoài ra, dòng tiền từ hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm 2022 cũng khá tích cực khi thu ròng gần 1.352 tỷ đồng, tăng mạnh so với mức thu 892 tỷ đồng trong năm trước. Nguyên nhân chính của mức tăng này đến từ việc Công ty đã tăng cường thu hồi các khoản nợ của khách hàng, đưa số dư phải thu khách hàng cuối năm đã giảm mạnh so với đầu năm.

Nhận xét

Kết quả kinh doanh trong quý 4 của BWE đã có sự suy giảm nhất định. Doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh quý này chỉ tăng nhẹ 2,9% so với cùng kỳ khi thu từ lĩnh vực xử lý rác thải có phần đi xuống. Cộng với việc các loại chi phí sản xuất kinh doanh như giá vốn hàng bán, chi phí quản lý doanh nghiệp và đặc biệt là chi phí tài chính tăng cũng tăng cao khiến cho lợi nhuận sau thuế quý 4 giảm mạnh (-30,3%) so với cùng kỳ năm 2021.

Chính sự sụt giảm trong quý 4 đã góp phần khiến cho kết quả cả năm 2022 của BWE gần như chỉ đi ngang so với năm 2021. Cụ thể, doanh thu cả năm tăng 11,7% (nhờ đóng góp của hoạt động kinh doanh nước sạch và xử lý rác thải) nhưng do ảnh hưởng từ việc các loại chi phí hoạt động tăng đáng kể nên lợi nhuận sau thuế năm 2022 giảm 1,1% so với năm trước.

Mặt khác, tình hình tài chính của BWE nhìn chung vẫn có được sự an toàn, tuy nợ vay ngân hàng tăng và chiếm tỷ trọng khá lớn nhưng đòn bẩy tài chính hiện tại chưa phải là quá cao và các chỉ số về khả năng thanh toán ngắn hạn vẫn đang ở mức đảm bảo. Đồng thời, Công ty cũng duy trì được dòng tiền khá tốt từ hoạt động kinh doanh nhờ quản lý tốt các khoản công nợ phải thu.


Cập nhật và đánh giá báo cáo tài chính quý 3/2022 của BWE

Về mặt kết quả kinh doanh

Dựa vào các thông tin trên BCTC của BWE, có thể rút ra một số điểm đáng chú ý trong kết quả kinh doanh quý 3 và 9 tháng đầu năm 2022 của Công ty bao gồm:

kết quả kinh doanh quý 3.2022 BWE
Nguồn: tổng hợp từ BCTC hợp nhất quý 3/2022 của BWE
 • Trong quý 3/2022, doanh thu thuần của BWE có mức tăng khá tích cực (+32%) so với cùng kỳ và đạt mức 860,1 tỷ đồng. Tuy nhiên, các loại chi phí sản xuất kinh doanh như giá vốn hàng bán, chi phí quản lý doanh nghiệp và đặc biệt là chi phí tài chính tăng cũng tăng cao khiến cho lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh cốt lõi của BWE chỉ tăng nhẹ 0,9% so với cùng kỳ. Do lợi nhuận từ các hoạt động khác dương nhẹ so với mức lỗ 33,8% của cùng kỳ nên con số lợi nhuận sau thuế quý 3 của BWE vẫn ghi nhận tăng 24% so với cùng thời điểm năm 2021.
 • Kết quả lũy kế 9 tháng đầu năm 2022 của BWE cũng có đặc điểm tương tự như trong quý 3 khi doanh thu tăng tốt (+16%) nhưng do chi phí hoạt động tăng mạnh hơn nên lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh chính chỉ nhích nhẹ (+3,8%), và chính các khoản lãi từ hoạt động khác đã giúp lợi nhuận sau thuế của Công ty tăng 15% so với cùng kỳ năm trước. Nếu so với kế hoạch kinh doanh của năm 2022 thì công ty đã hoàn thành 63% chỉ tiêu doanh thu và 77% chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế.

Tình hình tài chính

Nguồn: tổng hợp từ BCTC hợp nhất quý 3/2022 của BWE

Về mặt tài sản

 • Tổng tài sản của BWE tại cuối quý 3/2022 đạt mức 9.678 tỷ đồng và tăng nhẹ 6,7% so kể từ đầu năm. Cơ cấu tài sản của BWE đang nghiêng nhiều về phía tài sản dài hạn (chiếm 72,6% tổng tài sản). Trong đó, tài sản cố định và đầu tư tài chính dài hạn là hai khoản mục đang chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng tài sản của Công ty với lần lượt là 38% và 14%. Ngoài ra, giá trị của hai khoản mục này đều có mức tăng khá cao so với mức đầu năm, phần nào cho thấy Công ty đang tích cực đầu tư tài sản, mở rộng kinh doanh.

Về mặt nguồn vốn

 • Tổng nợ phải trả của BWE tại thời điểm cuối quý 3 ở mức 5.311 tỷ đồng, tăng 3,2% so với hồi đầu năm và các khoản nợ phải trả đang chiếm gần 55% tổng nguồn vốn của Công ty. Trong đó, các khoản vay tài chính (ngân hàng, trái phiếu) đang đóng góp tỷ trọng lớn nhất, lên đến 40,6% tổng nguồn vốn, và các khoản vay dài hạn của Công ty cũng có mức tăng đáng kể với +16,7% so với mức đầu năm.
 • Nhìn chung, nguồn vốn của BWE đang có sự phụ thuộc nhất định vào các khoản vay tài chính. Tuy vậy, mức đòn bẩy tài chính của Công ty cũng chưa phải là quá cao khi nợ phải trả đang gấp 1.2 lần vốn chủ sở hữu. Các chỉ số về thanh khoản và khả năng thanh toán các khoản nợ ngắn hạn của Công ty cũng đang ở mức đảm bảo (chỉ số thanh toán hiện hành = 1,5 lần, chỉ số thanh toán nhanh = 1,04 lần).

Tình hình dòng tiền

 • Tổng lưu chuyển tiền thuần trong 9 tháng đầu năm 2022 của BWE ở mức âm 283 tỷ đồng, kéo theo số dư tiền và tương đương tiền cuối kỳ giảm mạnh gần 60% so với thời điểm đầu năm. Mức âm này của dòng tiền chủ yếu do Công ty đẩy mạnh chi cho đầu tư, với mức chi ròng gần 1.386 tỷ đồng cho các hoạt động mua sắm, xây dựng tài sản cố định, góp vốn vào các đơn vị khác cũng như chuyển một phần tiền mặt nhàn rỗi thành đầu tư tài chính ngắn hạn dưới dạng tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn.
 • Ngoài ra, dòng tiền từ hoạt động kinh doanh của Công ty cũng khá tích cực khi thu ròng gần 1.008 tỷ đồng, tăng mạnh so với mức thu 439 tỷ đồng trong cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân chính của mức tăng này đến từ việc Công ty đã tăng cường thu hồi các khoản nợ của khách hàng, đưa số dư phải thu khách hàng cuối quý 3 giảm mạnh so với đầu năm.

Nhận xét

Trên phương diện kết quả kinh doanh, doanh thu và lợi nhuận ghi nhận trong quý 3 và 9 tháng đầu năm 2022 đã có sự tăng trưởng nhất định so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, doanh thu trong quý 3 tăng mạnh (+32%) và giúp cho doanh thu lũy kế 9 tháng đạt mức tăng khá tích cực (+16%) khi so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế 9 tháng của Công ty cũng có mức tăng hơn 15% so với cùng thời điểm năm 2021. Tuy nhiên, cũng cần lưu ý rằng tăng này của lợi nhuận phần lớn nhờ khoản thu từ các hoạt động khác, còn lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh chính của BWE chỉ tăng nhẹ gần 4% do ảnh hưởng của các loại chi phí hoạt động tăng cao.

Ngoài ra, dòng tiền từ hoạt động kinh doanh trong 9 tháng đầu năm của BWE cũng khá tích cực và được cải thiện nhiều so với cùng kỳ. Điều này là cơ sở để Công ty đẩy mạnh hoạt động đầu tư, mua sắm tài sản cố định, mở rộng kinh doanh ở trong kỳ. Tình hình tài chính của BWE nhìn chung vẫn có được sự an toàn, tuy nợ vay ngân hàng tăng và chiếm tỷ trọng khá lớn nhưng đòn bẩy tài chính hiện tại chưa phải là quá cao và các chỉ số về khả năng thanh toán ngắn hạn vẫn đang ở mức đảm bảo.

Mở tài khoản chứng khoán VPS để đồng hành cùng Đầu Tư Từ Đâu và luôn được cập nhật các mã cổ phiếu khỏe nhất thị trường

Xem chi tiết Quyền lợi khi mở tài khoản chứng khoán VPS với Đầu Tư Từ Đâu