[Cập nhật mới nhất 2023] Đánh giá BCTC cổ phiếu CNG (CTCP CNG Việt Nam)

Tác giả: Chuyên gia PTCB – Phạm Quốc Đạt

Cập nhật và đánh giá báo cáo tài chính quý 4/2022 của CNG

Kết quả kinh doanh

Nguồn: Tông hợp từ BCTC hợp nhất quý 4/2022 của CNG

Từ các thông tin trên BCTC, có thể rút ra một số điểm đáng chú ý trong kết quả kinh doanh quý 4 và lũy kế cả năm 2022 của CNG như sau:

 • Trong quý 4/2022, doanh thu thuần của CNG đạt mức 925,8 tỷ đồng, tăng 4,1% so với cùng kỳ năm 2021, nhưng tốc độ tăng doanh thu của quý này đã chậm hơn rất nhiều so với ba quý đầu năm. Ngoài ra, do giá vốn hàng bán chỉ tăng nhẹ 3,1%, thấp hơn mức tăng của doanh thu nên lãi gộp của Công ty được cải thiện 14,3% so với cùng kỳ. Nhưng do chi phí quản lý doanh nghiệp trong quý đã tăng mạnh (+80,7%) đã khiến cho lợi nhuận sau thuế quý 4/2022 của Công ty chỉ tăng nhẹ 2,1% so với cùng kỳ năm 2021.
 • Tuy nhiên khi tính lũy kế cả năm 2022, kết quả kinh doanh của CNG vẫn có được sự tăng trưởng khá tích cực, chủ yếu nhờ đóng góp của ba quý đầu năm. Trong đó, doanh thu năm 2022 đạt 4.185 tỷ đồng, tăng 36,9%, cộng với việc các chi phí kinh doanh được kiểm soát ổn định và tăng vừa phải nên lợi nhuận sau thuế cả năm của CNG đã tăng gần 43% so với năm 2021 và đạt mức 117,6 tỷ đồng. So với kế hoạch kinh doanh đã đặt ra cho năm 2022, Công ty đã hoàn thành vượt 29% chỉ tiêu doanh thu và vượt 44% chỉ tiêu lơi nhuận.

Tình hình tài chính

Nguồn: Tông hợp từ BCTC hợp nhất quý 4/2022 của CNG

Về mặt tài sản:

 • Tại cuối quý 4/2022, quy mô tổng tài sản của CNG đạt mức 1.273 tỷ đồng và có mức tăng đáng kể (+13,4%) so với thời điểm đầu năm. Cơ cấu tài sản của CNG đang nghiêng nhiều về phía các tài sản ngắn hạn (chiếm đến 81,3% tổng tài sản). Trong đó, các khoản phải thu ngắn hạn với chủ yếu là phải thu khách hàng đang là khoản mục chiếm tỷ trọng lớn nhất, lên đến 37% tổng tài sản, đồng thời khoản mục này cũng có mức tăng khá mạnh hơn 7% kể từ đầu năm. Ngoài ra, CNG đang nắm giữ lượng tiền mặt khá lớn, tăng gần 35% so với mức đầu năm và đang chiếm 29,9% trong tổng giá trị sản của công ty. Tài sản dài hạn của Công ty hầu hết là các loại tài sản cố định với tỷ trọng 16,5% trong tổng tài sản.

Về mặt nguồn vốn:

 • Tại ngày 31/12/2022, tổng các khoản nợ phải trả của CNG ở mức 706 tỷ đồng, tăng tương đối mạnh (+17,5%) so với hồi đầu năm và đang chiếm tỷ lệ 55,4% trong tổng nguồn vốn. Đáng chú ý, phần lớn nợ phải trả của CNG là khoản phải trả nhà cung cấp chiếm tỷ trọng hơn 79% trong tổng nợ. Tổng các khoản vay tài chính (ngân hàng, trái phiếu) của Công ty đang ở mức gần 70 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng không cao, chỉ khoảng 5,6% tổng nguồn vốn.
 • Cơ cấu tài chính của CNG nhìn chung vẫn có sự cân bằng nhất định. Đòn bẩy tài chính sử dụng ở mức vừa phải khi nợ phải trả đang chiếm 55% tổng nguồn vốn nhưng thành phần chủ yếu là các khoản nợ thương mại (phải trả người bán) còn nợ vay ngân hàng có số dư và tỷ trọng tương đối nhỏ.

Tình hình dòng tiền

 • Tổng lưu chuyển tiền thuần trong năm 2022 của CNG ở mức dương 98 tỷ đồng và góp phần đưa số dư tiền và tương đương tiền cuối kỳ tăng mạnh gần 34,8% so với thời điểm đầu năm.
 • Cụ thể hơn về mặt cơ cấu thì hoạt động kinh doanh đang là nguồn đóng góp chính cho dòng tiền của CNG khi thu ròng 188,2 tỷ đồng, cải thiện mạnh so với mức thu 128,9 tỷ của cùng kỳ năm trước. Điều này là phù hợp với kết quả doanh thu và lợi nhuận tăng trưởng tích cực trong năm 2022 của Công ty. Ngoài ra, mặc dù đã trả cổ tức cho cổ đông nhưng hoạt động tài chính của CNG cũng thu ròng về 2,8 tỷ đồng, chủ yếu do tiền nhận được từ đi vay.

Nhận xét

Trong quý 4 năm 2022 kết quả kinh doanh của CNG đã có phần chậm lại do diễn biến chùng xuống của giá khí đốt. Cụ thể, doanh thu quý 4 tăng 4,1% và lợi nhuận quý chỉ tăng nhẹ 2,1% so với cùng kỳ năm 2021. Nhưng khi nhìn rộng cả năm 2022 thì CNG đã có được tốc độ tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận khá ấn tượng. Giá bán và sản lượng tiêu thụ các sản phẩm khí đốt của Công ty tăng tốt trong ba quý đầu năm giúp cho doanh thu cả năm tăng gần 37%, đồng thời các chi phí kinh doanh được kiểm soát, tăng chậm hơn doanh thu nên lợi nhuận sau thuế năm 2022 đã tăng mạnh gần 43% so với năm trước.

Ngoài ra, dòng tiền từ hoạt động kinh doanh trong năm của CNG cũng khá tích cực và được cải thiện nhiều so với cùng kỳ. Đồng thời, tình hình tài chính của Công ty nhìn chung là ổn định. Mức độ thanh khoản và khả năng thanh toán các khoản nợ ngắn hạn tương đối đảm bảo. Nợ phải trả của CNG phần lớn là khoản phải trả người bán, các khoản nợ vay ngân hàng không nhiều nên Công ty không phải chịu nhiều áp lực khi lãi suất tăng.


Cập nhật và đánh giá báo cáo tài chính quý 3/2022 của CNG

Về mặt kết quả kinh doanh

Từ các thông tin trên BCTC, có thể rút ra một số điểm đáng chú ý trong kết quả kinh doanh quý 3 và 9 tháng đầu năm 2022 của CNG như sau:

Nguồn: Tổng hợp từ BCTC qúy 3/2022 của CNG
 • Trong quý 3/2022, doanh thu thuần của CNG đạt mức 1.061,5 tỷ đồng, tiếp nối đà tăng trưởng cao kể từ hai quý đầu năm (tăng 50,3% so với cùng kỳ). Các chi phí kinh doanh như giá vốn hàng bán, chi phí bán hàng, chi phí doanh nghiệp đều có mức tăng thấp hơn so với doanh thu nên lợi nhuận ròng của quý 3 ghi nhận mức tăng mạnh gần 70% so với cùng kỳ, đạt gần 18 tỷ đồng.
 • Kết quả lũy kế 9 tháng đầu năm 2022 của CNG cũng có được sự tăng trưởng tích cực như trong quý 3. Cụ thể, doanh thu thuần 3 quý đạt 2.168,2 tỷ đồng, tăng 50,3% so với cùng kỳ cộng với việc các loại chi phí hoạt động tăng vừa phải đã giúp cho lợi nhuận sau thuế của CNG tăng khá đột biến (+92,3%) so với cùng kỳ. So với kế hoạch kinh doanh đề ra từ đầu năm, Công ty đã hoàn thành cả mục tiêu doanh thu và lợi nhuận của cả năm 2022 sau 9 tháng hoạt động.

Tình hình tài chính

Nguồn: Tổng hợp từ BCTC qúy 3/2022 của CNG

Về mặt tài sản

 • Tại cuối quý 3/2022, quy mô tổng tài sản của CNG đạt mức 1.338 tỷ đồng và có mức tăng đáng kể (+19,2%) so với thời điểm đầu năm. Cơ cấu tài sản của CNG đang nghiêng nhiều về phía các tài sản ngắn hạn (chiếm đến gần 78% tổng tài sản). Trong đó, các khoản phải thu ngắn hạn với chủ yếu là phải thu khách hàng đang là khoản mục chiếm tỷ trọng lớn nhất, lên đến 42,7% tổng tài sản, đồng thời khoản mục này cũng có mức tăng khá mạnh hơn 30% kể từ đầu năm. Ngoài ra, CNG đang nắm giữ lượng tiền mặt khá lớn, tăng 35,9% so với mức đầu năm và đang chiếm 28,7% giá trị sản của công ty. Tài sản dài hạn của Công ty hầu hết là các loại tài sản cố định với tỷ trọng 18,5% trong tổng tài sản.

Về mặt nguồn vốn

 • Tại ngày 30/9/2022, tổng các khoản nợ phải trả của CNG ở mức 797 tỷ đồng, tăng khá mạnh (+32,7%) so với hồi đầu năm và đang chiếm tỷ lệ gần 60% trong tổng nguồn vốn. Đáng chú ý, phần lớn nợ phải trả của CNG là khoản phải trả nhà cung cấp chiếm tỷ trọng hơn 67% trong tổng nợ. Tổng các khoản vay tài chính (ngân hàng, trái phiếu) của Công ty đang ở mức gần 76 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng không cao, chỉ khoảng 5,7% tổng nguồn vốn.
 • Cơ cấu vốn của CNG nhìn chung vẫn có sự cân bằng nhất định. Mặc dù nợ phải trả đang chiếm gần 60% tổng nguồn vốn nhưng thành phần chủ yếu là các khoản nợ thương mại (phải trả người bán) còn nợ vay ngân hàng có số dư và tỷ trọng tương đối nhỏ.

Tình hình dòng tiền

 • Tổng lưu chuyển tiền thuần trong 9 tháng đầu năm 2022 của CNG ở mức dương 101 tỷ đồng, từ đó đưa số dư tiền và tương đương tiền cuối kỳ tăng mạnh gần 36% so với thời điểm đầu năm. Về mặt cơ cấu thì hoạt động kinh doanh đang là nguồn đóng góp chính cho dòng tiền của CNG khi thu ròng 98,3 tỷ đồng, cải thiện mạnh so với mức âm 7,3 tỷ của cùng kỳ năm trước. Điều này là phù hợp với kết quả doanh thu và lợi nhuận tăng trưởng tích cực trong 9 tháng của Công ty. Hoạt động tài chính của CNG cũng thu ròng về 35,4 tỷ đồng, chủ yếu do tiền nhận được từ đi vay.

Nhận xét

Trong quý 3 cũng như 9 tháng đầu năm 2022, CNG đang duy trì được tốc độ tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận khá ấn tượng. Giá bán và sản lượng tiêu thụ các sản phẩm khí đốt của Công ty đều tăng giúp cho doanh thu 9 tháng tăng 50%. Đồng thời các loại chi phí hoạt động tăng chậm hơn doanh thu nên lợi nhuận lũy kế 9 tháng của Công ty ghi nhận mức tăng mạnh 92% so với cùng kỳ. Công ty cũng đã hoàn thành mục tiêu doanh thu và lợi nhuận của cả năm 2022 chỉ sau 9 tháng.

Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh trong 9 tháng đầu năm của CNG cũng khá tích cực và được cải thiện nhiều so với cùng kỳ. Ngoài ra, tính hình tài chính của Công ty nhìn chung là ổn định. Mức độ thanh khoản và khả năng thanh toán các khoản nợ ngắn hạn tương đối đảm bảo. Nợ phải trả của CNG phần lớn là khoản phải trả người bán, các khoản nợ vay ngân hàng không nhiều nên Công ty không phải chịu nhiều áp lực khi lãi suất tăng.

Mở tài khoản chứng khoán VPS để đồng hành cùng Đầu Tư Từ Đâu và luôn được cập nhật các mã cổ phiếu khỏe nhất thị trường

Xem chi tiết Quyền lợi khi mở tài khoản chứng khoán VPS với Đầu Tư Từ Đâu