[Cập nhật mới nhất 2023] Đánh giá BCTC cổ phiếu DGC (Hóa chất Đức Giang)

Tác giả: Chuyên gia PTCB – Phạm Quốc Đạt

Cập nhật và đánh giá báo cáo tài chính quý 4/2022 của DGC

Về mặt kết quả kinh doanh

Nguồn: tổng hơp từ BCTC hợp nhất quý 4/2022 của DGC

Hoạt động kinh doanh của DGC trong quý 4 và lũy kế cả năm 2022 có một số điểm nổi bật như sau:

 • Trong quý 4/2022, doanh thu bán hàng của DGC không duy trì được đà tăng mạnh như trong ba quý đầu năm mà bất ngờ quay đầu giảm 10% so với quý 4/2021. Giá vốn hàng bán trong kỳ cũng giảm 1% nhưng vẫn khá khiêm tốn so với mức giảm của doanh thu, khiến cho lợi nhuận gộp quý 4 sụt giảm khá mạnh với hơn 20% so với cùng kỳ. Ngoài ra, trong quý, doanh thu hoạt động tài chính của DGC tăng mạnh gần 205% so với cùng kỳ và phần nào hỗ trợ cho kết quả lợi nhuận chung.
 • Về mặt chi phí, chỉ có chi phí tài chính là có mức tăng mạnh (+179,5%), trong khi các chi phí bán hàng và chi phí quản lý chỉ tăng vừa phải quanh mức 10%. Tuy nhiên, sau khi khấu trừ tất cả các khoản chi phí, DGC đã ghi nhận lợi nhuận sau thuế quý 4/2022 sụt giảm 19,8% so với cùng kỳ, với nguyên nhân chủ yếu do doanh thu thu và lợi nhuận gộp suy giảm như đã nêu ở trên.
 • Tuy vậy, nhờ các kết quả ấn tượng trong ba quý đầu năm nên lũy kế cả năm 2022, hoạt động kinh doanh của DGC vẫn đạt được sự tăng trưởng cao. Cụ thể, doanh thu năm 2022 đạt 14.444 tỷ đồng, tăng 51,2% và lợi nhuận sau thuế cả năm đạt 6.040, tăng hơn 140% so với năm 2021. Đồng thời, Công ty đã hoàn thành vượt 19% kế hoạch doanh thu và vượt 72% kế hoạch lợi nhuận của năm.

Tình hình tài chính

Nguồn: tổng hơp từ BCTC hợp nhất quý 4/2022 của DGC

Về mặt tài sản:

 • Quy mô tổng tài sản hợp nhất của DGC tại cuối quý 4 đạt mức 13.315 tỷ đồng, tăng khá mạnh 56,3% so với thời điểm đầu năm. Các khoản mục đóng góp nhiều vào mức tăng của tổng tài sản bao gồm tiền và tương đương tiền (tăng 1058%), đầu tư tài chính ngắn hạn (tăng 108%, với chủ yếu là các khoản tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn) và tài sản dở dang dài hạn (tăng 36,1%).
 • Cơ cấu tài sản của DGC hiện chủ yếu nghiêng về phía tài sản ngắn hạn (chiếm tỷ trọng gần 82%). Đáng chú ý, Công ty đang duy trì tỷ trọng rất cao các loại tài sản có thanh khoản tốt như tiền mặt (chiếm 10,8% tổng tài sản) và đầu tư tài chính ngắn hạn (chiếm đến gần 57% tổng tài sản). Trong khi đó, giá trị hàng tồn kho và tài sản cố định đều có xu hướng giảm trong năm 2022 và chiếm tỷ trọng không quá cao (lần lượt là 6,9% và 13,4%).

Về mặt nguồn vốn:

 • Tại ngày 31/12/2022, tổng các khoản nợ phải trả của DGC ở mức 2.481 tỷ đồng, tuy có tăng đáng kể (+13,4%) so với đầu năm nhưng vẫn còn chiếm tỷ trọng khá thấp với 18,6% trong tổng nguồn vốn. Ngoài ra, các nợ phải trả của DGC chủ yếu là các khoản có tính chất thương mại như phải trả người bán, phải trả người lao động, phải trả khác. Các khoản vay ngân hàng chỉ có số dư cuối năm là 467,6 tỷ đồng, giảm gần 45% so với đầu năm và chiếm tỷ trọng nhỏ chỉ 3,5% tổng nguồn vốn. Một điểm đáng chú ý nữa là các khoản phải trả của DGC hầu hết là nợ ngắn hạn và gần như không có nợ dài hạn.
 • Nhìn chung, cơ cấu vốn của DGC khá lành mạnh và an toàn, Công tỷ sử dụng đòn bẩy tài chính ở mức thấp, thể hiện qua tỷ lệ nợ trên tổng tài sản chỉ là 18,6%. Các hệ số về khả năng thanh toán của Công ty cũng được đảm bảo ở mức tốt (tỷ số thanh toán hiện hành = 4,39 lần, tỷ số thanh toán nhanh = 4,02 lần).

Tình hình dòng tiền

 • Tổng lưu chuyển tiền thuần của DGC trong cả năm 2022 ở mức dương 1.311,9 tỷ đồng, tăng rất mạnh so với mức âm 158 tỷ của năm 2022. Từ đó, đưa số dư tiền và tương đương tiền cuối năm 2022 lên mức 1.435 tỷ đồng, tăng gấp nhiều lần so với hồi đầu năm.
 • Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh tiếp tục là nguồn tạo tiền chính khi mang về cho DGC gần 5.993 tỷ đồng, kết quả này chủ yếu đến từ việc lợi nhuận hoạt động của Công ty tăng mạnh cũng như việc quản lý tài sản, công nợ ổn định. Dòng tiền mạnh từ hoạt động kinh doanh sau đó được DGC sử dụng cho các hoạt động đầu tư (chi ròng 3.9948 tỷ đồng, chủ yếu cho đầu tư tài chính ngắn hạn và mua sắm tài sản có định) và hoạt động tài chính (chi ròng gần 733 tỷ đồng để trả gốc nợ vay và trả cổ tức cho cổ đông).

Nhận xét

Sau khi đạt đỉnh tăng trưởng vào quý 2/2022, kết quả kinh doanh quý 4/2022 của DGC bắt đầu có dấu hiệu chùng xuống. Cụ thể doanh thu quý 4 đã giảm 10%, cùng tác động bất lợi về mặt chi phí như giá vốn hàng bán không giảm và chi phí tài chính tăng mạnh đã khiến cho lợi nhuận sau thuế quý 4 giảm gần 20% so với cùng kỳ.

Tuy nhiên, nếu nhìn rộng ra cả năm 2022 thì nhìn chung DGC đã có một năm kinh doanh tích cực. Sản lượng sản xuất cùng giá bán các mặt hàng chủ lực như phốt pho vàng, phân bón đều tăng giúp cho doanh thu năm 2022 tăng 51,2% so với năm trước. Cộng với việc chi phí đầu vào được kiểm soát tốt, giá vốn tăng chậm hơn doanh thu đã giúp biên lợi nhuận mở rộng mạnh chóng và lãi sau thuế năm 2022 tăng 140% so với năm 2021.

Tình hình tài chính của DGC cũng được duy trì ổn định và lành mạnh khi vay nợ chiếm tỷ trọng nhỏ chỉ chiếm 18,6% trong tổng nguồn vốn. Số dư vay ngân hàng cũng giảm mạnh trong năm và chiếm tỷ trọng nhỏ 3,5% tổng nguồn vốn và chủ yếu là các vay trong ngắn hạn. Hoạt động kinh doanh tạo ra dòng tiền mạnh giúp công ty có lượng thanh khoản dồi dào, các hệ số về khả năng thanh toán ngắn hạn cũng đạt ở mức cao.


Cập nhật và đánh giá báo cáo tài chính quý 3/2022 của DGC

Về mặt kết quả kinh doanh

Hoạt động kinh doanh của DGC trong quý 3 cũng như 9 tháng đầu năm 2022 có một số điểm nổi bật như sau:

kết quả kinh doanh quý 3.2022 DGC
Nguồn: tổng hợp từ BCTC của DGC
 • Trong quý 3 và 9 tháng đầu năm 2022, hoạt động kinh doanh của DGC mang lại doanh thu thuần lần lượt ở các mức 3.696 và 11.333 tỷ đồng, tiếp tục ghi nhận các mức tăng trưởng cao 75,5% và 86% so với cùng kỳ năm 2021.
 • Giá vốn hàng bán trong 9 tháng ở mức 5.852 tỷ đồng, tăng 29,2% so với cùng kỳ. Mức tăng của giá vốn thấp hơn khá nhiều so với tốc độ tăng doanh thu nên lợi nhuận gộp của DGC tăng mạnh gần 250% so với cùng kỳ. Biên lợi nhuận gộp 9 tháng đạt 48,4%, mở rộng nhanh chóng so với mức 25,7% của cùng kỳ năm 2021.
 • Doanh thu từ hoạt động tài chính của 3 quý đầu năm đạt 336 tỷ tăng khá mạnh (+217%) so với cùng kỳ, với đóng góp chủ yếu từ lãi tiền gửi và lãi chênh lệch tỷ giá. Trong khi đó, chi phí tài chính tăng chậm hơn với +80,5% so với cùng kỳ và quy mô ở mức 74 tỷ đồng.
 • Các chi phí hoạt động còn lại như chi phí bán hàng và chi phí quản lý đều tăng so với cùng kỳ nhưng với mức tăng không quá cao và thấp hơn nhiều so với tốc độ tăng doanh thu.
 • Tổng hợp lại, DGC ghi nhận lợi nhuận sau thuế quý 3 và 9 tháng đầu năm lần lượt là 1.514 tỷ đồng và 4.917 tỷ đồng, tương ứng với các mức tăng 210% và 342% so với cùng kỳ năm 2021. Như vậy, sau 9 tháng hoạt động, DGC đã hoàn thành 93,5% chỉ doanh thu và vượt 40% chỉ tiêu lợi nhuận của cả năm 2022.

Tình hình tài chính

Nguồn: tổng hợp từ BCTC của DGC

Về mặt tài sản

 • Quy mô tổng tài sản của DGC tại cuối quý 3 đạt mức 12.752 tỷ đồng, tăng khá mạnh gần 50% so với thời điểm đầu năm. Các khoản mục có mức tăng mạnh nhất lần lượt là đầu tư tài chính ngắn hạn (+103%), phải thu ngắn hạn khách hàng (+62,4%) và tài sản dở dang dài hạn (+12.2%). Ở chiều ngược lại, số dư tiền cuối quý giảm mạnh gần 48% so với đầu năm.
 • Cơ cấu tài sản của DGC hiện chủ yếu nghiêng về phía tài sản ngắn hạn (chiếm tỷ trọng hơn 80%). Các khoản mục chiếm tỷ trọng lớn trong tổng tài sản của Công ty lần lượt là đầu tư tài chính ngắn hạn (58%), tài sản cố định (14,3%) và hàng tồn kho (12%). Ngoại trừ việc tỷ trọng đầu tư tài chính hơi cao thì đây là một cơ cấu tương đối hợp lý đối với một doanh nghiệp sản xuất như DGC.

Về mặt nguồn vốn

 • Tại ngày 30/9/2022, tổng các khoản nợ phải trả của DGC ở mức 1.777 tỷ đồng, giảm gần 19% so với đầu năm và chiếm tỷ trọng thấp với gần 27% trong tổng nguồn vốn của Công ty. Trong đó, các khoản nợ tăng mạnh nhất từ đầu năm là thuế và các khoản phải nộp nhà nước (tăng 443,6% và chủ yếu do thuế thu nhập doanh nghiệp tăng). Ở chiều ngược lại, các khoản nợ phải trả người bán giảm hơn 80% và ở mức 131 tỷ đồng tại cuối quý 3.
 • Về mặt cơ cấu nợ thì gần như toàn bộ các khoản nợ phải trả của DGC là các khoản ngắn hạn và hầu như không có khoản dài hạn nào. Trong các khoản mục cụ thể thì các khoản vay ngân hàng ngắn hạn đang chiếm tỷ tỷ trọng cao nhất với 6,9% tổng nguồn vốn và ở mức 877 tỷ đồng tại cuối quý 3.
 • Quy mô vốn chủ sở hữu của DGC tại thời điểm cuối quý 3 đạt 10.975 tỷ đồng, tăng mạnh hơn 73% kể từ đầu năm. Mức tăng này của chủ sở hữu chủ yếu đến từ hoạt động tăng vốn (thông qua phát hành tăng vốn cũng như trả cổ tức bằng cổ phiếu) cũng như do lợi nhuận chưa phân phối tăng mạnh.
 • Nhìn chung, cơ cấu vốn của DGC khá lành mạnh, công tỷ sử dụng đòn bẩy tài chính ở mức an toàn với tỷ lệ nợ trên tổng tài sản chỉ là 13,9%. Các hệ số về khả năng thanh toán của Công ty cũng được đảm bảo ở mức tốt (tỷ số thanh toán hiện hành = 5,8 lần, tỷ số thanh toán nhanh = 4,19 lần). Ngoài ra thanh khoản của DGC cũng khá dồi dào, tuy số dư tiền mặt không quá cao nhưng Công ty đang có các đầu tư ngắn hạn dưới dạng tiền gửi ngân hàng ngắn hạn rất lớn.

Tình hình dòng tiền

 • Tổng lưu chuyển tiền thuần của DGC trong 9 tháng đầu năm ở mức âm 58,8 tỷ đồng, số dư tiền và tương đương tiền cuối kỳ của Công ty ở mức 65,1 tỷ đồng, giảm khá mạnh gần 48% so với đầu năm.
 • Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh tiếp tục là nguồn tạo tiền chính khi mang về cho DGC 3.976 tỷ đồng sau 9 tháng, kết quả này chủ yếu đến từ việc lợi nhuận hoạt động của Công ty tăng mạnh cũng như việc quản lý tài sản, công nợ ổn định. Dòng tiền thuần âm của DGC lại chủ yếu do công ty đẩy mạnh hoạt động đầu tư mà cụ thể gửi tiền vào ngân hàng. Hoạt động này có thể coi là hợp lý khi Công ty có lượng tiền nhàn rỗi lớn mà chưa có nhiều nhu cầu gia tăng tài sản cố định.

Nhận xét

Hoạt động kinh doanh của DGC trong quý 3 cũng như 9 tháng đầu năm nhìn chung là rất tích cực. Doanh thu tăng mạnh do giá và sản lượng sản xuất các mặt hàng chủ lực của Công ty như phốt pho vàng, phân bón đều tăng tốt. Các loại chi phí như giá vốn, chi phí bán hàng, chi phí tài chính…được kiểm soát ổn định, tăng chậm hơn so với doanh thu nên biên lợi nhuận của DGC được mở rộng khá nhanh, con số lợi nhuận cũng tăng đột biến, gấp hơn 4 lần so với cùng kỳ. Tuy nhiên lợi nhuận của DGC đã có dấu hiệu hạ nhiệt trong quý 3 khi giảm gần 20% so với quý trước đó.

Tình hình tài chính của DGC cũng được duy trì ổn định và lành mạnh khi vay nợ chiếm tỷ trọng nhỏ chỉ gần 14% trong tổng nguồn vốn. Hoạt động kinh doanh tạo ra dòng tiền mạnh giúp công ty có lượng thanh khoản dồi dào, các hệ số về khả năng thanh toán ngắn hạn cũng đạt ở mức cao.

THAM GIA NHÓM TƯ VẤN trong phiên giao dịch

Tham gia nhóm Tư vấn của Đầu Tư Từ Đâu (E-Broker) để được admin tư vấn điểm mua/điểm bán có lợi nhất. Bấm tham gia nhóm TẠI ĐÂY.


Hoặc mở app Zalo, quét mã QR để tham gia nhóm Tư vấn đầu tư miễn phí.

Kết bạn với admin qua Zalo 0981 084 636

XEM THÊM: