[Cập nhật mới nhất 2023] Đánh giá BCTC cổ phiếu DGW (Digiworld)

Tác giả: Chuyên gia PTCB – Phạm Quốc Đạt

Kết quả kinh doanh

Nguồn: tổng hợp từ BCTC hợp nhất quý 2/2023 của DGW
 • Doanh thu bán hàng trong quý 2/2023 của DGW đã có phần khả quan hơn khi đạt 4.596 tỷ đồng và chỉ giảm 6,4% so với cùng kỳ, mức giảm này đã thấp hơn khá nhiều so với các mức sụt giảm trên 40% của hai quý liền trước.
 • Về phần chi phí, giá vốn hàng bán trong quý 2 giảm mạnh hơn doanh thu một chút (-8,4%) nên lãi gộp quý này được cải thiện, tăng 22,7% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, các chi phí hoạt động còn lại đều đồng loạt tăng mạnh, đặc biệt là chi phí bán hàng tăng 106,5% và chi phí tài chính tăng 81% đã khiến cho lợi nhuận sau thuế quý 2 của Digiworld chỉ đạt 87 tỷ đồng giảm khá mạnh 36,4% so với quý 2/2022.
 • Cộng với việc kết quả của quý đầu năm không tốt nên khi tính lũy kế 6 tháng đầu năm 2023, doanh thu và lợi nhuận của DGW đều sụt giảm khá mạnh với lần lượt -17% và -51,4% so với cùng thời điểm năm trước. So với kế hoạch kinh doanh đề ra từ đầu năm thì công ty mới chỉ hoàn thành 42,8% chỉ tiêu doanh thu và 42,2% mục tiêu lợi nhuận.

Tình hình tài chính

Nguồn: tổng hợp từ BCTC hợp nhất quý 2/2023 của DGW

Về mặt tài sản

 • Tại cuối quý 2/2023, tổng giá trị tài sản trên bảng cân đối kế toán của DGW là gần 6.560 tỷ đồng, và tăng nhẹ 3,2% so với thời điểm đầu năm. Ngoài ra, phần lớn tài sản của Digiworld là các loại tài sản ngắn hạn (chiếm đến gần 92% tổng tài sản). Trong đó, hàng tồn kho và các khoản phải thu ngắn hạn (chủ yếu là phải thu khách hàng) đang là hai khoản mục quan trọng, chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng tài sản của DGW với lần lượt 39,5% và 35,9%. Công ty tiếp tục duy trì một cơ cấu tài sản tương đối phù hợp với hoạt động kinh doanh chính của mình trong lĩnh vực thương mại, bán lẻ.

Về mặt nguồn vốn

 • Trong nửa đầu năm 2023, tổng nợ phải trả của DGW chỉ tăng nhẹ 1,9% so với thời điểm đầu năm và ở mức 4.007 tỷ đồng tại cuối quý 2. Đồng thời, tỷ trọng nợ phải trả trên tổng nguồn vốn được duy trì quanh mức 61%. Trong số nợ phải trả của DGW, phần lớn là các khoản ngắn hạn, trong đó, khoản có tỷ trọng lớn nhất là vay ngân hàng ngắn hạn với số dư gần 2.125 tỷ, tăng 11% và tiếp tục chiếm tỷ trọng cao với 32,4% trong tổng nguồn vốn của Công ty.
 • Tóm lại, Digiworld đang có cơ cấu tài chính nghiêng nhiều về phía nợ vay, tỷ lệ đòn bẩy cũng ở mức đáng kể với tỷ lệ nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu là 1,6 lần. Ngoài ra, các chỉ số về thanh khoản và khả năng thanh toán các khoản nợ ngắn hạn của Công ty cũng đang ở các mức có thể chấp nhận được (tỷ số thanh toán hiện hành = 1,5 lần, tỷ số thanh toán nhanh = 0,9 lần).

Tình hình dòng tiền

 • Trong 6 tháng đầu nằm 2023, dòng tiền từ hoạt động kinh doanh của Digiworld ở mức âm 31,6 tỷ đồng nhưng đã có nhiều cải thiện so với mức âm 1.476 tỷ của cùng kỳ năm trước. Mặc dù kết quả doanh thu, lợi nhuận sụt giảm nhưng do Công ty hạn chế đầu tư, mua sắm hàng tồn kho nên dòng tiền kinh doanh mới có sự cải thiện.
 • Ngoài ra, DGW đã chi ròng về 7,5 tỷ cho hoạt động đầu tư và thu ròng 175 tỷ từ hoạt động tài chính mà chủ yếu là tiền vay ngân hàng ngắn hạn. Tổng hợp lại, lưu chuyển tiền thuần trong nửa đầu năm 2023 của DGW ở mức dương 136 tỷ đồng và khiến cho số dư tiền mặt cuối quý 2 tăng 16,4% so với hồi đầu năm

Tổng kết

Bước sang quý 2/2023, doanh thu bán hàng của DGW đã có phần khởi sắc hơn khi chỉ còn giảm 6.4% so với cùng kỳ năm trước, cải thiện nhiều so với các mức giảm trên 40% của hai quý trước đó. Tuy vậy, do các chi phí hoạt động trong quý lại đồng loạt tăng mạnh mà đặc biệt là chi phí bán hàng và chi phí tài chính nên lợi nhuận sau thuế quý 2 của DGW vẫn chưa khả quan khi chi chỉ đạt mức 87 tỷ đồng và sụt giảm hơn 36% so với cùng kỳ. Cộng với kết quả thấp của quý đầu năm nên khi tính lũy kế 6 tháng, doanh thu và lợi nhuận của Digiworld tiếp tục cho thấy sự suy giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước.

Về mặt tài chính, DGW tiếp tục duy trì cơ cấu tài sản nghiêng nhiều về phía ngắn hạn với hàng tồn kho là khoản mục chiếm tỷ trọng lớn nhất. Trong cơ cấu nguồn vốn của Công ty thì nợ phải trả mà đặc biệt là vay ngân hàng ngắn hạn tiếp tục chiếm tỷ trọng cao. Tuy vậy mức đòn bẩy tài chính này của DGW vẫn chưa phải là quá rủi ro và còn tương đối thấy khi so với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bán lẻ khác.  


Cập nhật và đánh giá báo cáo tài chính quý 1/2023 của DGW

Kết quả kinh doanh

Nguồn: tổng hợp từ BCTC hợp nhất quý 1/2023 của DGW
 • Nối tiếp đà sụt giảm từ quý 4/2022, doanh thu bán hàng hợp nhất của DGW tiếp tục giảm khá sâu (-43,5%) so với cùng kỳ năm trước và đạt mức 3.960 tỷ đồng. Doanh thu từ hoạt động tài chính cũng giảm 49,5% (do lãi chênh lệch tỷ giá và chiết khấu thanh toán giảm) cũng ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả lợi nhuận trong quý.
 • Về mặt chi phí, giá vốn hàng bán giảm 43,5%, tương đương với mức giảm của doanh thu nên biên lợi nhuận gộp của DGW được giữ ổn định quanh mức 6,6%. Chi phí bán hàng được tiết giảm 49% nhưng ở chiều ngược lại, chi phí tài chính và chi phí quản lý doanh nghiệp lại tăng mạnh lần lượt 72,7% và 84,3%. ĐIều này góp phần khiến cho lợi nhuận sau thuế quý 1/2023 của DGW chỉ đạt 81,9 tỷ đồng, giảm mạnh 61,2% so với cùng kỳ năm 2022.

Tình hình tài chính

Nguồn: tổng hợp từ BCTC hợp nhất quý 1/2023 của DGW

Về mặt tài sản:

 • Tổng giá trị tài sản trên bảng cân đối kế toán của DGW tại cuối quý 1/2023 là 5.916 tỷ đồng, và giảm đáng kể gần 7% so với thời điểm đầu năm. Phần lớn tài sản của Digiworld là các loại tài sản ngắn hạn (chiếm đến 91% tổng tài sản). Trong đó, hàng tồn kho và các khoản phải thu ngắn hạn (chủ yếu là phải thu khách hàng) đang là hai khoản mục quan trọng, chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng tài sản của DGW với lần lượt 51,2% và 35,3%. Công ty tiếp tục duy trì một cơ cấu tài sản tương đối phù hợp với hoạt động kinh doanh chính của mình trong lĩnh vực thương mại, bán lẻ.

Về mặt nguồn vốn:

 • Kết thúc quý 1/2023, tổng nợ phải trả hợp nhất của DGW là 3.411 tỷ đồng, giảm tương đối mạnh (-13,2%) so với thời điểm đầu năm. Điều này khiến cho tỷ trọng nợ phải trả trên tổng nguồn vốn của Công ty giảm từ mức 61,9% hồi đầu năm về còn 57,7%. Trong số nợ phải trả của DGW, phần lớn là các khoản ngắn hạn, trong đó, khoản có tỷ trọng lớn nhất là vay ngân hàng ngắn hạn với số dư gần 1.752 tỷ, và tiếp tục chiếm tỷ trọng cao với 29,6% trong tổng nguồn vốn của Công ty.
 • Tóm lại, trong quý 1/2023, DGW đã tích cực hơn trong việc hoàn trả các khoản nợ phải trả của mình, đặc biệt là nợ vay ngân hàng, giúp đưa đòn bẩy tài chính về mức an toàn hơn (tỷ lệ nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu giảm về còn 1.35 lần . Ngoài ra, các chỉ số về thanh khoản và khả năng thanh toán các khoản nợ ngắn hạn của Công ty cũng đang ở các mức có thể chấp nhận được (tỷ số thanh toán hiện hành = 1,6 lần, tỷ số thanh toán nhanh = 0,7 lần).

Tình hình dòng tiền

 • Trong quý 1/2023, dòng tiền từ hoạt động kinh doanh của Digiworld ở mức âm 538 tỷ đồng. Tuy có cải thiện so với mức âm 1.828 tỷ của cùng kỳ năm trước nhưng cũng không thể nói rằng đây là kết quả dòng tiền tích cực. Nguyên nhân khiến cho dòng tiền kinh doanh của DGW âm mạnh như trên chủ yếu do các khoản phải thu khách hàng bị chậm thu hồi, khiến Công ty bị chiếm dụng vốn.
 • Ngoài ra, Công ty đã thu ròng về 19 tỷ từ hoạt động đầu tư và chi ròng ra 180 tỷ cho hoạt động tài chính mà chủ yếu là dùng để trả nợ gốc vay. Tổng hợp lại, lưu chuyển tiền thuần trong quý 1/2023 của DGW ở mức âm 699 tỷ đồng và khiến cho số dư tiền mặt cuối quý 1 giảm mạnh đến 84,4% so với hồi đầu năm

Tổng kết

Nối tiếp sự sụt giảm từ quý 4/2022, kết quả kinh doanh của Digiworld trong quý đầu năm 2023 nhìn chung vẫn chưa có được điểm sáng. Doanh thu bán hàng trong quý tiếp đà giảm mạnh 43,5% so với cùng kỳ do nhau cầu mảng máy tính xách tay suy giảm sau giai đoạn bùng nổ do xu hướng làm viêc tại nhà, mảng kinh doanh điện thoại cũng kém tích cực do nhu cầu tiêu dùng giảm xuống trong bối cảnh kinh thế sụt giảm. Mặt các các loại chi phí hoạt động như chi phí tài chính và chi phí quản lý doanh nghiệp vẫn tăng nhanh khiến cho lãi sau thuế quý 1/2023 giảm mạnh 61,2% so với cùng kỳ năm trước.

Ngoài ra, Công ty vẫn cần chú ý hơn về mặt quản lý dòng tiền khi dòng tiền từ hoạt động kinh doanh trong quý 1/2023 đã tiếp tục âm khá sâu, gần 538 tỷ đồng, nguyên nhân chủ yếu vẫn là do số dư các khoản phải thu khách hàng đang lơn và tiếp tục tăng mạnh khiến Công ty bị chiếm dụng vốn nhiều. Còn lại, tình hình tài chính của DGW vẫn tương đối ổn định, Công ty đã tích cực hoàn trả các khoản nợ, vay trong quý, giúp đưa cơ cấu nguồn vốn về mức an toàn hơn.


Cập nhật và đánh giá báo cáo tài chính quý 4/2022 của DGW

Về mặt kết quả kinh doanh

Nguồn: tổng hợp từ BCTC hợp nhất quý 4/2022 của DGW

Dựa trên BCTC của Digiworld, có thể rút ra một số điểm đáng chú ý trong kết quả kinh doanh quý 4 và lũy kế cả năm 2022 của Công ty như sau:

 • Doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh trong quý 4/2022 của DGW đạt 4.075 tỷ đồng và đã bất ngờ quay đầu giảm mạnh (-48,2%) so với cùng kỳ, sau khi đã tăng trưởng tương đối tốt trong 3 quý đầu năm. Cộng với việc chi phí tài chính trong quý tăng mạnh đã khiến cho lợi nhuận sau thuế ghi nhận trong quý 4 giảm 52% so với cùng kỳ năm 2021.
 • Kết quả kém tích cực trong quý 4 cũng đã kéo giảm tốc độ tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận của cả năm 2022. Cụ thể, doanh thu năm 2022 ghi nhận ở mức 22.059 tỷ đồng, tăng nhẹ 4,5% và lợi nhuận sau thuế năm 2022 đạt 683,6 tỷ đồng, tăng 4,4% so với năm 2021. Đồng thời, Công ty chỉ hoàn thành 84% kế hoạch doanh thu và 86% kế hoạch lợi nhuận của năm 2022.

Tình hình tài chính

Nguồn: tổng hợp từ BCTC hợp nhất quý 4/2022 của DGW

Về mặt tài sản:

 • Tổng giá trị tài sản trên bảng cân đối kế toán của DGW tại cuối năm 2022 đạt mức 6.355 tỷ đồng, và giảm nhẹ 2,9% so với thời điểm đầu năm. Đa phần tài sản của Digiworld là các loại tài sản ngắn hạn (chiếm đến 91% tổng tài sản). Trong đó, hàng tồn kho và các khoản phải thu ngắn hạn (chủ yếu là phải thu khách hàng) đang là hai khoản mục quan trọng, chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng tài sản của DGW với lần lượt 51,2% và 24,8%. Nói chung, cơ cấu tài sản như trên là tương đối phù hợp với hoạt động kinh doanh chính trong lĩnh vực thương mại, bán lẻ của Công ty.

Về mặt nguồn vốn:

 • Tại cuối quý 4/2022, tổng nợ phải trả hợp nhất của DGW là 3.932 tỷ đồng, giảm đàng kể (-17,5%) so với thời điểm đầu năm. Điều này khiến cho tỷ trọng nợ phải trả trên tổng nguồn vốn của DGW giảm từ mức 72,7% hồi đầu năm về còn 61,9%. Phần lớn nợ phải trả của Digiworld là các khoản ngắn hạn, trong đó, khoản có tỷ trọng lớn nhất là vay ngân hàng ngắn hạn với số dư gần 1.915 tỷ, tăng mạnh hơn 71% kể từ đầu năm. Khoản phải trả người bán cũng chiếm tỷ trọng cao (19% tổng nguồn vốn) nhưng đã giảm hơn một nửa so với mức đầu năm.
 • Tóm lại, cơ cấu tài chính của DGW đang khá phụ thuộc vào nguồn vốn nợ, đòn bẩy tài chính tương đối cao khi nợ phải trả đang gấp 1.62 lần vốn chủ sở hữu, nhưng đây cũng là tình hình chung của nhiều doanh nghiệp trong lĩnh vực thương mại, bán lẻ khác. Các chỉ số về thanh khoản và khả năng thanh toán các khoản nợ ngắn hạn của Công ty cũng chỉ ở mức tương đối đảm bảo (tỷ số thanh toán hiện hành = 1,5 lần, tỷ số thanh toán nhanh = 0,65 lần).

Tình hình dòng tiền

 • Trong năm 2022, tổng lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của DGW ở mức âm 1.176 tỷ đồng và sụt giảm mạnh so với mức thu ròng 149 tỷ của năm 2021. Nguyên nhân chính của tình trạng này đến từ việc trong năm Công ty đã đẩy mạnh hoàn trả các khoản nợ người bán. Do thiếu hụt dòng tiền từ hoạt động kinh doanh nên Công ty phải tăng cường huy động thông qua hoạt động tài chính (thu ròng về gần 770 tỷ đồng) mà cụ thể là vay ngân hàng ngắn hạn và một phần nhỏ thông qua phát hành thêm cổ phiếu.
 • Tổng hợp lại, tổng lưu chuyển tiền thuần trong năm 2022 của Digiworld ở mức âm 666,5 tỷ đồng, dẫn đến số dư tiền và tương đương tiền cuối năm giảm mạnh gần 45% so với đầu năm và ở mức 1.494 tỷ đồng.

Nhận xét

Kết quả kinh doanh của DGW đã bất ngờ quay đầu đi xuống trong quý 4/2022 sau khi đã tăng trưởng khá tích cực trong ba quý đầu năm. Doanh thu bán hàng quý này đã giảm mạnh 48% so với cùng kỳ do nhau cầu mảng máy tính xách tay suy giảm sau giai đoạn bùng nổ do xu hướng làm viêc tại nhà, mảng kinh doanh điện thoại cũng kém tích cực do nhu cầu tiêu dùng giảm xuống trong bối cảnh kinh thế sụt giảm. Đồng thời, chi phí tài chính cũng tăng nhanh khiến cho lãi sau thuế quý 4/2022 giảm mạnh 52% so với cùng kỳ năm trước.

Ngoài ra, Công ty cần chú ý hơn về mặt quản lý dòng tiền. Cụ thể, dòng tiền từ hoạt động kinh doanh trong năm 2022 đã thâm hụt khá mạnh sau khi Công ty tăng cường trả các khoản nợ cho nhà cung cấp. Điều này dẫn đến việc đã dẫn đến việc DGW phải huy động thêm từ nguồn vay nợ ngân hàng, kéo theo chi phí lãi vay tăng cao.


Cập nhật và đánh giá báo cáo tài chính quý 3/2022 của DGW

Về mặt kết quả kinh doanh

Dựa trên BCTC của Digiworld, có thể rút ra một số điểm đáng chú ý trong kết quả kinh doanh quý 3 và 9 tháng đầu năm 2022 của Công ty như sau:

 • Trong quý 3/2022, doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh của DGW tăng khá đột biến (+58,6%) từ mức nền so sánh thấp của quý 3/2021, góp phần đưa doanh thu lũy kế 9 tháng đạt 17.984 tỷ đồng cùng mức tăng tích cực (37,8%) so với cùng kỳ năm 2021.
 • Giá vốn hàng bán trong 9 tháng tăng không quá mạnh nên lợi nhuận gộp trong kỳ của DGW có mức tăng tốt (+32,8%). Doanh thu từ hoạt động tài chính 9 tháng cũng tăng 25,7% với đóng góp chủ yếu từ lãi chênh lệch tỷ giá và chiết khấu thanh toán được hưởng.
 • Về mặt chi phí, chi phí tài chính lũy kế 3 quý đầu năm tăng mạnh 242% so với cùng kỳ do chi phí lãi vay tăng cao. Nhưng bù lại khoản chi phí hoạt động lớn nhất là chi phí bán hàng được kiểm soát khá tốt, chỉ tăng nhẹ 0,4%, thấp hơn nhiều so với tốc độ tăng của doanh thu
 • Sau khi tổng hợp các khoản doanh thu và chi phí, Digiworld ghi nhận lãi sau thuế lũy kế 9 tháng đạt 528 tỷ đồng, tăng mạnh gần 60% so với cùng kỳ năm 2021. So với kế hoạch kinh doanh của năm 2022 thì Công ty đã hoàn thành 68% mục tiêu doanh thu và 66% mục tiêu lợi nhuận.

XEM THÊM:
Báo cáo tài chính là gì và các thành phần của báo cáo tài chính
Phân tích báo cáo tài chính của công ty như thế nào?
Buổi 5 – Cách chọn doanh nghiệp tốt để đầu tư
Cổ Phiếu Cần Quan Tâm Hôm Nay – Cập Nhật Mới Hàng Ngày
Cổ phiếu HDG – Điểm giao thoa của năng lượng và bất động sản – 01.07.2022

Tình hình tài chính

Về mặt tài sản

 • Tổng giá trị tài sản của DGW tại cuối quý 3/2022 đạt mức 6.609,8 tỷ đồng, tăng nhẹ 1% so với thời điểm đầu năm. Đa phần tài sản của Digiworld là các loại tài sản ngắn hạn (chiếm đến gấn 92% tổng tài sản), trong đó hàng tồn kho và các khoản phải thu ngắn hạn (chủ yếu là phải thu khách hàng) đang là hai khoản mục chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng tài sản của DGW với lần lượt 41% và 34%. Nhìn chung, cơ cấu tài sản như trên là tương đối hợp lý với hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực thương mại, bán lẻ của Công ty.

Về mặt nguồn vốn

 • Tổng nợ phải trả trên bảng cân đối kế toán cuối quý 3 của DGW là 4.369 tỷ đồng, giảm 8,3% so với thời điểm đầu năm. Tuy vậy, tỷ trọng nợ phải trả trên tổng nguồn vốn của Công ty vẫn đang ở mức khá cao với 66%. Phần lớn nợ phải trả của Digiworld là các khoản ngắn hạn, trong đó, khoản có tỷ trọng lớn nhất là vay ngân hàng ngắn hạn với số dư 2.372,4 tỷ, tăng mạnh hơn 112% kể từ đầu năm. Khoản phải trả người bán cũng chiếm tỷ trọng cao (21,7% tổng nguồn vốn) nhưng đã giảm gần một nửa so với mức đầu năm.
 • Cơ cấu nguồn vốn của DGW đang khá phụ thuộc vào nguồn vốn vay, nợ, nhưng đây cũng là tình trạng chung của nhiều doanh nghiệp trong lĩnh vực thương mại, bán lẻ khác. Các chỉ số về thanh khoản và khả năng thanh toán các khoản nợ ngắn hạn của Công ty cũng chỉ ở mức tương đối đảm bảo (tỷ số thanh toán hiện hành = 1,39 lần, tỷ số thanh toán nhanh = 0,77 lần).

Tình hình dòng tiền

 • Trong 9 tháng đầu năm 2022, lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của DGW ở mức âm 1.437 tỷ đồng, chưa tương xứng với kết quả doanh thu và lợi nhuận tăng trưởng tích cực. Nguyên nhân chính của tình trạng này đến từ việc trong kỳ Công ty đã đẩy mạnh hoàn trả các khoản nợ người bán.
 • Việc thiếu hụt dòng tiền từ hoạt động kinh doanh khiến cho Công ty phải tăng cường huy động thông qua hoạt động tài chính (thu ròng về gần 1.187 tỷ đồng) mà cụ thể là vay ngân hàng ngắn hạn và một phần nhỏ thông qua phát hành thêm cổ phiếu.
 • Tổng hợp lại, lưu chuyển tiền thuần trong 9 tháng đầu năm của Digiworld ở mức âm 597 tỷ, khiến cho số dư tiền và tương đương tiền cuối quý 3/2022 giảm 34% so với mức đầu năm.

Nhận xét

Kết quả kinh doanh quý 3 và 9 tháng đầu năm 2022 của Digiworld nhìn chung đã có sự tăng trưởng tích cực. Doanh số bán các sản phẩm cốt lõi như điện thoại di động, máy tính xách tay, thiết bị văn phòng đều tăng tốt, giúp cho doanh thu 9 tháng tăng mạnh gần 38%. Đồng thời giá vốn hàng bán cùng các chi phí hoạt động khác được kiểm soát khá tốt nên lợi nhuận sau thuế đạt được trong 9 tháng tăng đến gần 60% so với cùng kỳ.

Tuy vậy, Công ty cần chú ý hơn về mặt quản lý dòng tiền. Cụ thể, dòng tiền từ hoạt động kinh doanh trong 9 tháng đã thâm hụt khá mạnh sau khi Công ty tăng cường trả các khoản nợ cho nhà cung cấp. Điều này dẫn đến việc đã dẫn đến việc DGW phải huy động thêm từ nguồn vay nợ ngân hàng, kéo theo chi phí lãi vay tăng cao.

Mở tài khoản chứng khoán VPS để đồng hành cùng Đầu Tư Từ Đâu và luôn được cập nhật các mã cổ phiếu khỏe nhất thị trường

Xem chi tiết Quyền lợi khi mở tài khoản chứng khoán VPS với Đầu Tư Từ Đâu