[Cập nhật mới nhất 2023] Đánh giá BCTC cổ phiếu DIG (DIC Corp)

Tác giả: Chuyên gia PTCB – Phạm Quốc Đạt

Cập nhật và đánh giá báo cáo tài chính quý 3/2022 của DIG

Về mặt kết quả kinh doanh

Dựa trên BCTC, có thể rút ra một số điểm đáng chú ý trong kết quả kinh doanh quý 3 và 9 tháng đầu năm 2022 của DIG như sau:

Nguồn: tổng hợp từ BCTC hợp nhất quý 3/2022 của DIG
  • Trong quý 3/2022, doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh của DIG ghi nhận mức giảm khá mạnh (-21,3%) so với cùng kỳ và đạt mức 423,6 tỷ đồng. Doanh thu bán hàng giảm cũng kéo theo chí phí giá vốn, chí bán hàng trong kỳ giảm với tỷ lệ tương đương. Doanh thu từ hoạt động tài chính của DIG tăng khá đột biến (236,8%) nhờ lãi tiền gửi, cho vay nhưng ở chiều ngược lại chi phí tài chính cũng tăng nhanh (+154,9%) do chi phí lãi vay. Sau khi tổng hợp các khoản doanh thu và chi phí, DIG ghi nhận mức lỗ sau thuế quý 3/2022 là 0,97 tỷ đồng, sụt giảm mạnh so với con số lãi 42,3 tỷ đồng của cùng kỳ năm 2021.
  • Lũy kế 3 quý đầu năm 2022, kết quả kinh doanh của DIG cũng không mấy tích cực. Cụ thể, doanh thu trong 9 tháng đạt 1.517 tỷ đồng, giảm 8,3% so với cùng kỳ năm trước, chi phí tài chính cũng tăng rất mạnh do chi phí lãi vay cao. Từ đó khiến cho, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh cốt lõi giảm 20,5% so với cùng kỳ và nhờ lợi nhuận từ các hoạt động khác được cải thiện mà Công ty mới có mức tăng trưởng lợi nhuận sau thuế 2,2% so với cùng thời điểm năm 2021. So với kế hoạch kinh doanh của năm 2022 thì Công ty mới chỉ hoàn thành 10,2% chỉ tiêu lợi nhuận.

Tình hình tài chính

Nguồn: tổng hợp từ BCTC hợp nhất quý 3/2022 của DIG

Về mặt tài sản

Tại cuối quý 3/2022, tổng giá trị tài sản trên bảng cân đối kế toán hợp nhất của DIG là 15.829 tỷ đồng, giảm 6% so với thời điểm đầu năm. Trong cơ cấu tài sản của DIG, các loại tài sản có tính chất ngắn hạn đang chiếm phần lớn với tỷ trọng 77% tổng tài sản. Trong đó, hàng tồn kho đang là khoản mục có giá trị lớn nhất, chiếm 35,6% tổng tài sản của Công ty. Ngoài ra, hàng tồn kho (chủ yếu là chi phí xây dựng các dự án bất động sản dở dang) cũng đã tăng mạnh 46,4% so với đầu năm phần nào cho thấy Công ty vẫn tích cực triển khai đầu tư, xây dựng các dự án của mình.

Về mặt nguồn vốn

  • Tại cuối quý 3/2022, tổng nợ phải trả của DIG ở mức 8.309 tỷ đồng, giảm 9,4% kể từ đầu năm và đang chiếm tỷ trọng 52,5% trong tổng nguồn vốn của Công ty. Trong số nợ phải trả của DIG thì các khoản vay tài chính (ngân hàng, trái phiếu) dài hạn đang là khoản mục chiếm tỷ trọng lớn nhất với 28,4% tổng nguồn vốn, vay ngân hàng ngắn hạn của Công ty cũng tăng mạnh 31,5% so với đầu năm và đang chiếm 5,1% tổng nguồn vốn.
  • Cơ cấu vốn của DIG nói chung vẫn khá cân bằng giữa vốn nợ và vốn chủ sở hữu. Các chỉ số về thanh khoản và khả năng thanh toán nợ ngắn hạn cũng đang ở mức khá tốt với tỷ số thanh toán hiện hành là 3,4 lần và tỷ số thanh toán nhanh là 1,8 lần.

Tình hình dòng tiền

  • Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh của DIG trong 9 tháng đầu năm 2022 ở mức âm 2.380 tỷ đồng, sụt giảm mạnh so với mức âm 353 tỷ đồng của cùng kỳ năm 2021. Nguyên nhân của mức sụt giảm trên chủ yếu do dòng tiền dùng để chi trả cho nhà cung cấp, trả lãi vay và chi khác cho hoạt động kinh doanh tăng mạnh.
  • Để bủ đắp thiếu hụt của dòng tiền kinh doanh, Công ty đã đẩy mạnh thu hồi các khoản cho vay, đầu tư công cụ nợ trong hoạt động đầu tư cũng như huy động thêm từ hoạt động tài chính thông qua vay nợ. Tổng hợp lại, trong 9 tháng đầu năm, tổng lưu chuyển tiền thuần của DIG là âm 17,7 tỷ đồng, số dư tiền và tương đương tiền giảm nhẹ xuống mức 982 tỷ đồng.

Nhận xét

Kết quả kinh doanh của DIG trong quý 3 cũng như 9 tháng đầu năm 2022 nhìn chung chưa có sự tích cực. Doanh thu quý 3 giảm khá mạnh (-21%) đồng thời chi phí tài chính tăng mạnh đã khiến cho Công ty chịu lỗ sau thuế. Lũy kế 9 tháng đầu năm, Công ty vẫn ghi nhận lợi nhuận sau thuế tăng nhẹ 2,2% so với cùng kỳ nhưng mức tăng này chủ yếu do đóng góp từ nguồn lợi nhuận khác, còn thu nhập từ hoạt động kinh doanh cốt lõi thì lại suy giảm so.

Tình hình tài sản và nguồn vốn của DIG về cơ bản vẫn duy trì được sự ổn định. Công ty vẫn tích cực đầu tư, xây dựng các dự án bất động sản của mình, thể hiện qua số dư hàng tồn kho tăng khá mạnh. Cơ cấu vốn của DIG vẫn tương đối an toàn, đòn bẩy tài chính ở mức độ vừa phải khi vốn nợ và vốn chủ sở hữu khá cân bằng nhau. Tuy vậy, Công ty cần chú ý hơn về mặt quản lý dòng tiền khi dòng tiền từ hoạt động kinh doanh trong 9 tháng đầu năm âm mạnh 2.380 tỷ đồng.

Mở tài khoản chứng khoán VPS để đồng hành cùng Đầu Tư Từ Đâu và luôn được cập nhật các mã cổ phiếu khỏe nhất thị trường

Xem chi tiết Quyền lợi khi mở tài khoản chứng khoán VPS với Đầu Tư Từ Đâu