[Cập nhật mới nhất 2023] Đánh giá BCTC cổ phiếu DPM (Đạm Phú Mỹ)

Tác giả: Chuyên gia PTCB – Phạm Quốc Đạt

Cập nhật và đánh giá báo cáo tài chính quý 1/2023 của DPM

Kết quả kinh doanh

 • Doanh thu bán hàng trong quý đầu năm 2023 của DPM vẫn tiếp diễn đà suy giảm khi chỉ đạt 3.265 tỷ đồng, giảm sâu 44% so với mức đỉnh của quý quý 1/2022. Doanh thu từ hoạt động tài chính tăng 50,4% nhưng quy mô không quá lớn nên chỉ bù đắp được một phần nhỏ cho kết quả lợi nhuận chung.
 • Về mặt chi phí, giá vốn hàng bán trong quý giảm rất chậm so với mức giảm của doanh thu do chi phí nguyên vật liệu đầu vào còn giữ ở mức cao. Ngoài ra, Công ty đã tăng cường tiết giảm các khoản chi phí hoạt động còn lại như chi phí bán hàng, chi phí tài chính đều giảm đáng kể. Tuy vậy cũng chưa đủ để bù đắp cho sự sụt giảm của doanh thu, kết quả là lợi nhuận sau thuế quý 1/2023 của DPM chỉ đạt 262 tỷ đồng, giảm đến 87,7% so với cùng kỳ năm trước.

Tình hình tài chính

Về mặt tài sản:

 • Giá trị  tổng tài sản hợp nhất của Đạm Phú Mỹ tại cuối quý 1/2023 đạt mức 15.771,5 tỷ đồng, giảm tương đối mạnh với (-10,9%) so với thời điểm đầu năm. Mức giảm này của tổng tài sản chủ yếu do ảnh hướng của các khoản mục như đầu tư tài chính ngắn hạn (giảm 21,1%), tiền và tương đương tiền (giảm 9,8%) và hàng tồn kho (giảm 9,7%).
 • Trong cơ cấu tài sản của DPM, các loại tài sản ngắn hạn tiếp tục chiếm phần lớn với tỷ trọng lên đến 74,2% trong tổng tài sản. Một điểm đáng khác là Công ty đang có 5.430 tỷ đồng đầu tư tài chính ngắn hạn (toàn bộ là tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn) và đây cũng là khoản mục chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng tài sản gần 34,4%. Ngoài ra, hàng tồn kho và tài sản cố định là hai khoản mục có tỷ trọng lớn tiếp theo trong tổng tài sản của DPM với lần lượt 22,2% và 20%.

Về mặt nguồn vốn:

 • Trong quý 1/2023, tổng các khoản nợ phải trả của DPM đã giảm khá mạnh gần 16% và ở mức 3.098 tỷ đồng tại cuối quý, từ đó kéo tỷ trọng nợ trong tổng nguồn vốn giảm xuống chỉ còn 19,6%. Ngoài ra, nợ phải trả của Công ty đa phần là các khoản mang tính chất thương mại như phải trả người bán, người mua trả tiền trước, chi phí phải trả…Còn lại, các khoản vay tài chính phải trả lãi chỉ chiếm tỷ trọng khá nhỏ, chỉ gần 3,1% trong tổng nguồn vốn của Công ty.
 • Nhìn chung cơ cấu tài chính hiện tại của DPM là khá lành mạnh và an toàn khi công tỷ sử dụng đòn bẩy tài chính ở mức tương đối thấp với tỷ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu chỉ là 0,2 lần. Công ty cũng duy trì và đảm bảo khả năng thanh toán các khoản nợ ở ngưỡng an toàn (tỷ số thanh toán hiện hành = 4,66 lần, tỷ số thanh toán nhanh = 3,27 lần).

Tình hình dòng tiền

 • Trong quý 1/2023, dòng tiền từ hoạt động kinh doanh chính của Đạm Phú Mỹ đã có sự sụt giảm mạnh khi ở mức âm 102 tỷ đồng, so với mức dương 2.846 tỷ của cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân của tình trạng này một phần là do kết quả doanh thu và lợi nhuận suy giảm, đồng thời trong quý DPM cũng tăng cường hoàn trả các khoản nợ mà chủ yếu là các khoản phải trả nhà cung cấp.
 • Ở mặc khác, dòng tiền hoạt động đầu tư của DPM trong quý này lại có mức thu ròng mạnh 1.532 tỷ, chủ yếu nhờ thu hồi các khoản đầu tư dưới dạng tiền gửi ngân hàng. Trong khi đó, Công ty lại chi ròng 1.635 tỷ cho hoạt động tài chính, phần lớn dùng để trả cổ tức cho cổ đông và một phần để trả nợ gốc các khoản vay ngân hàng.

Tổng kết

Kết quả kinh doanh trong quý 1/2023 của DPM đã tiếp diễn đà giảm từ một số quý gần đây. Cụ thể, doanh thu quý này đã sụt giảm 44% so với cùng kỳ khi giá bán sản phẩm phân bón đặc biệt là phân Ure đã giảm 44% và sản lượng tiêu thụ tiếp tục hạ nhiệt. Giá vốn hàng bán không giảm nhiều do nguyên liệu đầu vào mà chủ yếu là giá khí vẫn neo ở mức cao. Tuy Công ty đã tích cực tiết giảm chi phí nhưng vẫn không bù đắp được sự sụt giảm về doanh thu, dẫn đến lợi nhuận sau thuế quý 1/2023 tiếp tục giảm mạnh đến 87,7% so với cùng kỳ.

Ở mặt khác, tình hình tài chính của DPM vẫn đang duy trì được sự ổn định và an toàn mặc cho kết quả kinh doanh suy giảm. Đòn bẩy tài chính ở mức tương đối thấp khi vay nợ chỉ chiếm tỷ trọng nhỏ chỉ gần 20% trong tổng nguồn vốn. Đồng thời, công ty có thanh khoản dồi dào với lượng tiền mặt và tiền gửi ngân hàng lớn, giúp cho Công ty có thể thực hiện các hoạt động đầu tư mà không cần phải vay nợ nhiều.


Cập nhật và đánh giá báo cáo tài chính quý 4/2022 của DPM

Về mặt kết quả kinh doanh

Có một số điểm nổi bật trong hoạt động kinh doanh trong quý 4 cũng như cả năm 2022 của DPM như sau:

Nguồn: tổng hợp từ BCTC hợp nhất quý 4 và toàn niên 2022 đã kiểm toán của DPM
 • Trong quý 4/2022, giá bán và sản lượng mặt hàng phân bón của công ty tiếp tục hạ nhiệt, khiến cho doanh thu thuần của DPM chỉ đạt 3.899,6 tỷ đồng, giảm mạnh (-23,3%) so với quý 4/2021. Ngoài ra, trong quý Công ty đã ghi nhận 156,8 tỷ doanh thu từ hoạt động tài chính, tăng mạnh 118,2% nhờ đóng góp chính từ các khoản lãi từ tiền gửi.
 • Về mặt chi phí, giá vốn hàng bán trong quý 4 đã giảm 16,7% nhưng tốc độ giảm này vẫn chậm hơn so với doanh thu nên lợi nhuận gộp quý 4 đã giảm khá sâu (-30,9%) so với cùng kỳ. Vì vậy, sau khi khấu trừ tất cả các khoản chi phí hoạt động còn lại, DPM ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 1.140 tỷ đồng, giảm mạnh 31,7% so với cùng kỳ năm 2021.
 • Tuy vậy, nhờ các kết quả rất tích cự trong ba quý đầu năm mà hoạt động kinh doanh cả năm 2022 của DPM vẫn có được mức tăng trưởng cao. Cụ thể, doanh thu cả năm 2022 đạt 18.627 tỷ đồng, tăng 45,7% và lợi nhuận sau thuế đạt 5.585 tỷ đồng, tăng 76,1% so với năm 2021. Đây cũng là mức lợi nhuận kỷ lục từ trước tới nay của Công ty.

Tình hình tài chính

Nguồn: tổng hợp từ BCTC hợp nhất quý 4/2022 của DPM

Về mặt tài sản:

 • Giá trị  tổng tài sản hợp nhất của Đạm Phú Mỹ tại ngày 31/12/2022 đạt mức 17.747 tỷ đồng, tăng khá mạnh với +27,5% so với thời điểm đầu năm. Cụ thể, các khoản mục có mức tăng mạnh nhất trong năm 2022 có thể kể đến như đầu tư tài chính ngắn hạn (tăng 105%), hàng tồn kho (tăng 41,2%) và tài sản dở dang dài hạn (tăng 25,8%).
 • Trong cơ cấu tài sản của DPM, các loại tài sản ngắn hạn đang chiếm phần lớn với tỷ trọng lên đến 76,8% trong tổng tài sản. Một điểm đáng khác là Công ty đang có 7.080 tỷ đồng đầu tư tài chính ngắn hạn (toàn bộ là tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn) và đây cũng là khoản mục chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng tài sản với gần 35%. Ngoài ra, hàng tồn kho và tài sản cố định là hai khoản mục có tỷ trọng lớn tiếp theo trong tổng tài sản của DPM với lần lượt 22,1% và 18,3%.

Về mặt nguồn vốn:

 • Tại ngày 31/12/2022, giá trị các khoản nợ phải trả của DPM ở mức 3.709 tỷ đồng, tăng 15,7% so với hồi đầu năm. Tuy tăng về mặt giá trị nhưng trọng nợ phải trả trong tổng nguồn vốn của DPM vẫn ở mức tương đối thấp là 20,9%. Ngoài ra, nợ phải trả của Công ty đa phần là các khoản mang tính chất thương mại như phải trả người bán, người mua trả tiền trước, chi phí phải trả…Còn lại, các khoản vay tài chính phải trả lãi chỉ chiếm tỷ trọng khá nhỏ, chỉ gần 4% trong tổng nguồn vốn của Công ty.
 • Nhìn chung cơ cấu tài chính hiện tại của DPM là khá lành mạnh và an toàn khi công tỷ sử dụng đòn bẩy tài chính ở mức tương đối thấp với tỷ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu chỉ là 0,2 lần. Công ty cũng duy trì và đảm bảo khả năng thanh toán các khoản nợ ở ngưỡng an toàn (tỷ số thanh toán hiện hành = 4,5 lần, tỷ số thanh toán nhanh = 3,2 lần).

Tình hình dòng tiền

 • Trong cả năm 2022, dòng tiền từ hoạt động kinh doanh chính của DPM khá dồi dào khi thu ròng về 4.965 tỷ đồng, tăng mạnh gần gấp đôi so với năm 2021. Kết quả này là phù hợp với mức tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận cao trong năm của DPM.
 • Dòng tiền mạnh từ hoạt động kinh doanh được Công ty sử dụng một phần cho hoạt động đầu tư (mua sắm tài sản cố định và đầu tư tài chính an toàn dưới dạng tiền gửi ngân hàng), phần còn lại được sử dụng cho hoạt động tài chính (với mức chi ròng 2.156 tỷ đồng) như trả nợ gốc vay và trả cổ tức tiền mặt cho cổ đông.

Nhận xét

Kết quả kinh doanh trong quý 4/2022 của DPM đã có dấu hiệu chững lại. Doanh thu quý 4 đã sụt giảm hơn 23% so với cùng kỳ khi giá bán sản phẩm phân bón và sản lượng tiêu thụ dần hạ nhiệt. Giá vốn hàng bán có giảm nhưng với tốc độ chậm hơn nên biên lợi nhuận gộp bị thu hẹp, đồng thời khiến cho lợi nhuận sau thuế quý 4 giảm mạnh 31,7% so với cùng kỳ năm 2021.

 Tuy nhiên, khi nhìn toàn bộ năm 2022, Đạm Phú Mỹ vẫn có được một năm kinh doanh tích cực khi doanh thu cả năm tăng 45,7% còn lợi nhuậ sau thuế tăng 76,1%. Kết quả này chủ yếu đến từ hai quý đầu năm khi Công ty được hưởng lợi khi giá bán và sản lượng các mặt hàng phân bón tăng vọt do thiếu hụt nguồn cung trên thị trường thế giới.

Ngoài ra, tình hình tài chính của DPM cũng tiếp tục có được sự ổn định và an toàn. Đòn bẩy tài chính vừa phải khi vay nợ chiếm tỷ trọng nhỏ chỉ gần 21% trong tổng nguồn vốn. Đồng thời, hoạt động kinh doanh cũng tạo ra được dòng tiền mạnh giúp công ty có thanh khoản dồi dào, cũng như có nguồn tiền để thực hiện các hoạt động đầu từ mà không cần phải vay nợ nhiều.


Cập nhật và đánh giá báo cáo tài chính quý 3/2022 của DPM

Về mặt kết quả kinh doanh

Hoạt động kinh doanh của DPM trong quý 3 cũng như 9 tháng đầu năm 2022 có một số điểm nổi bật như sau:

 • Trong quý 3/2022, doanh thu thuần của DPM đạt 3.885 tỷ đồng, tăng khá tốt (+37,6%) so với cùng kỳ, nhưng lại giảm đáng kể hơn 22% so với quý trước. Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần của DPM tăng mạnh hơn 91% so với cùng kỳ đạt 7.700 tỷ đồng, kết quả này chủ yếu do doanh thu trong 2 quý trước tăng đột biến.
 • Giá vốn hàng bán của 9 tháng đầu năm ở mức 5.286 tỷ đồng, tăng 60,5% so với cùng kỳ. Tốc độ tăng của giá vốn chậm hơn so với doanh thu nên lợi nhuận gộp của DPM tăng mạnh gần 159% so với cùng kỳ năm trước. Biên lợi nhuận gộp 9 tháng cũng được mở rộng đáng kể lên mức 42,4% so với 31,4% của cùng kỳ.
 • Doanh thu từ hoạt động tài chính trong 3 quý đầu năm đạt 208 tỷ tăng gấp đôi so với cùng kỳ và chủ yếu do đóng góp từ các khoản lãi tiền gửi và cổ tức, lợi nhuận được chia.
 • Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp trong 9 tháng đầu năm của DPM tăng lần lượt 31% và 35,5% so với cùng kỳ. Các mức tăng chi phí này là đáng kể nhưng vẫn thấp hơn khá nhiều so với tốc độ tăng của doanh thu nên biên lợi ròng 9 tháng của Công ty được mở rộng mạnh, đạt hơn 30% so với chỉ 19,5% của cùng kỳ năm trước.
 • Sau khi tổng hợp các khoản doanh thu và chi phí, Đạm Phú Mỹ ghi nhận lợi nhuận sau thuế quý 3 và 9 tháng đầu năm lần lượt đạt 1.001 tỷ đồng và 4.466 tỷ đồng, tương ứng với các mức tăng 59% và 197% so với cùng kỳ năm 2021. Như vậy, Công ty đã hoàn thành vượt 28% chỉ tiêu lợi nhuận của cả năm 2022 chỉ sau 9 tháng hoạt động.

XEM THÊM:
Cổ phiếu DPM – Gia tăng thị phần nội địa
Hướng dẫn lọc danh mục: Doanh nghiệp lớn có đà tăng mạnh – Siêu cổ phiếu DPM

Tình hình tài chính

Tình hình tài chính quý 3.2022 DPM

Về mặt tài sản

 • Quy mô tổng tài sản của Đạm Phú Mỹ tại ngày 30/9/2022 đạt mức 16.763 tỷ đồng, tăng hơn 20% so với thời điểm đầu năm. Cụ thể, các khoản mục có mức tăng mạnh nhất lần lượt là đầu tư tài chính ngắn hạn (+69%), phải thu ngắn hạn khách hàng (+32%) và tiền và các khoản tương đương tiền (+29,5%).
 • Hiện tại, cơ cấu tài sản của Công ty chủ yếu nghiêng về phía tài sản ngắn hạn (chiếm đến 76% trong tổng tài sản). Một điểm đáng chú ý là công ty đang có 5.830 tỷ đồng đầu tư tài chính ngắn hạn (toàn bộ là tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn) và chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng tài sản với gần 35%. Tài sản cố định và hàng tồn kho cũng chiếm tỷ trọng đáng kể trong tổng tài sản với 20% và 16,3% nhưng đang có xu hướng giảm trong kỳ.

Về mặt nguồn vốn

 • Tại ngày 30/9/2022, giá trị các khoản nợ phải trả của DPM ở mức 3.767 tỷ đồng, tăng 17,5% so với hồi đầu năm. Đáng chú ý là nợ phải trả đang chiếm tỷ trọng khá thấp với chỉ 22,5% trong tổng nguồn vốn của Công ty. Cụ thể hơn, các khoản phải trả người bán cuối quý 3 ở mức 1.007 tỷ đồng, tăng hơn 30% so với đầu năm và cũng là khoản chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng nguồn vốn với 6%. Các khoản vay (ngân hàng, trái phiếu) và nợ thuê tài chính tại cuối quý 3 là 799 tỷ đồng, chiếm 4,8% tổng nguồn vốn, trong đó, vay ngắn hạn tăng 47,5% và vay dài hạn giảm 28% so với hồi đầu năm.
 • Quy mô vốn chủ sở hữu của Đạm Phú Mỹ tại thời điểm cuối quý 3/2022 đạt 12.996 tỷ đồng, tăng mạnh hơn 21,3% so với đầu năm. Mức tăng này của chủ sở hữu chủ yếu đến nguồn lợi nhuận chưa phân phối khi kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm của DPM tăng trưởng tích cực.
 • Tình hình cơ cấu vốn của DPM khá lành mạnh và an toàn khi công tỷ sử dụng đòn bẩy tài chính ở mức tương đối thấp với tỷ số nợ phải trả trên tổng tài sản là 22,5%. Công ty cũng duy trì và đảm bảo khả năng thanh toán các khoản nợ ở ngưỡng an toàn (tỷ số thanh toán hiện hành = 3,6 lần, tỷ số thanh toán nhanh = 2,4 lần).

Tình hình dòng tiền

 • Trong 9 tháng đầu năm 2022, tổng lưu chuyển tiền thuần của Đạm Phú Mỹ ghi nhận ở mức dương 748 tỷ đồng và đưa số dư tiền và tương đương tiền cuối kỳ của Công ty lên mức 3.268 tỷ đồng, tăng hơn 29% so với đầu năm.
 • Trong 3 quý đầu năm 2022, dòng tiền từ hoạt động kinh doanh tiếp tục là nguồn tạo tiền chính khi mang về cho DPM gần 5.020 tỷ đồng, kết quả này chủ yếu đến từ việc lợi nhuận hoạt động của Công ty tăng mạnh cũng như việc quản lý tài sản, công nợ ổn định. Nguồn tiền dư giả từ hoạt động kinh doanh được công ty sử dụng vào hoạt động đầu tư (chủ yếu là tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn) cũng như đẩy mạnh hoàn trả các khoản nợ và trả cổ tức cho cổ đông.

Nhận xét

Kết quả đạt được từ hoạt động kinh doanh của DPM trong quý 3 cũng như 9 tháng đầu năm 2022 nhìn chung là rất tích cực khi so với cùng kỳ năm trước. Giá bán và sản lượng các mặt hàng chủ lực của Công ty như phân ure, phân NKP đều tăng tốt giúp cho doanh thu bán hàng của Đạm Phú Mỹ tăng mạnh so với cùng kỳ. Mặt khác, Công tỷ cũng kiểm soát khá tốt các loại chi phí như giá vốn, chi phí bán hàng, chi phí tài chính…nên biên lợi nhuận được cải thiện khá nhanh, con số lợi nhuận cũng tăng đột biến, gấp gần 3 lần so với cùng kỳ năm 2021. Tuy vậy, doanh thu và lợi nhuận của DPM đã có dấu hiệu chững lại và giảm dần trong hai quý gần đây sau khi đạt đỉnh trong quý 1/2022.

Tình hình tài chính của DPM cũng được duy trì được sự ổn định và an toàn. Đòn bẩy tài chính vừa phải khi vay nợ chiếm tỷ trọng nhỏ chỉ gần 23% trong tổng nguồn vốn. Hoạt động kinh doanh cũng tạo ra được dòng tiền mạnh giúp công ty có lượng thanh khoản dồi dào, làm cơ sở cho các hoạt động đầu tư cũng như đảm bảo khả năng thanh toán các khoản nợ, vay.

THAM GIA NHÓM TƯ VẤN trong phiên giao dịch

Tham gia nhóm Tư vấn của Đầu Tư Từ Đâu (E-Broker) để được admin tư vấn điểm mua/điểm bán có lợi nhất. Bấm tham gia nhóm TẠI ĐÂY.


Hoặc mở app Zalo, quét mã QR để tham gia nhóm Tư vấn đầu tư miễn phí.
Kết bạn với admin qua Zalo 0981 084 636

XEM THÊM: