[Cập nhật mới nhất 2023] Đánh giá BCTC cổ phiếu GAS (Tổng Công ty Khí Việt Nam)

Tác giả: Chuyên gia PTCB – Phạm Quốc Đạt

Kết quả kinh doanh

Nguồn: tổng hợp từ BCTC hợp nhất quý 2/2023 của GAS
 • Trong quý 2/2023, doanh thu thu bán hàng của GAS tuy có phục hồi tốt so với quý trước nhưng khi so với cùng kỳ năm 2023 thì kết quả doanh thu này vẫn có sự sụt giảm đáng kể (-13,1%). Kết hợp với con số chưa tích cực của quý trước đã khiến cho doanh thu hợp nhất nửa đầu năm 2023 của GAS chỉ đạt 45.257 tỷ đồng, thấp hơn 16,7% so với cùng kỳ năm 2022.
 • Giá vốn hàng bán trong quý 2 cũng giảm theo doanh thu nhưng với tốc độ chậm hơn khá nhiều nên lợi nhuận gộp quý này giảm mạnh 37,2%. Ngoài ra, Công ty đã tiết giảm mạnh chi phí tài chính (-3,7%), nhưng ở chiều ngược lại chi phí quản lý doanh nghiệp lại tăng cao (+75%) so với cùng kỳ. Mặc dù được hỗ trợ bởi doanh thu từ hoạt động tài chính tăng mạnh (chủ yếu là lãi tiền gửi ngân hàng) nhưng sau khi trừ tất cả các loại chi phí, GAS tiếp tục ghi nhận lợi nhuận sau thuế giảm khá mạnh, gần 38% so với cùng kỳ.
 • Do đã đặt mục tiêu kinh doanh thận trọng trong năm 2023 nên khi kết thúc quý 2, GAS đã thực hiện được 55% mục tiêu doanh thu và hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận.

Tình hình tài chính

Về mặt tài sản

 • Kết thúc quý 2/2023, tổng tài sản hợp nhất của GAS ghi nhận ở mức 88.247 tỷ đồng và tăng 6,8% so với thời điểm đầu năm. Cơ cấu tài sản của Công ty không có nhiều thay đổi và tiếp tục nghiêng nhiều về phía tài sản ngắn hạn với tỷ trọng chiếm hơn 71% tổng tài sản. Đồng thời, các tài sản có tính thanh khoản cao như tiền mặt và đầu tư tài chính ngắn hạn (chủ yếu là tiền gửi có kỳ hạn) đang có giá trị lớn và tỷ trọng cao trong tổng tài sản của Công ty.
 • Trong số các tài sản dài hạn thì tài sản cố định cũng chiếm tỷ lệ đáng kể với 17,1% trong tổng tài sản, trong khi đó, giá trị hàng tồn kho đã giảm mạnh (hơn 43%) kể từ đầu năm nhưng cũng chỉ chiếm tỷ trọng 3% của tổng tài sản. Nhìn chung, GAS vẫn duy trì một cơ cấu tài sản khá thận trọng với tỷ lệ các tài sản ngắn hạn, thanh khoản cao như tiền mặt và đầu tư tài chính ngắn hạn chiếm tỷ trọng rất cao, đồng thời Công ty cũng giảm lượng hàng tồn kho nắm giữ trong bối cảnh giá các mặt hàng khí đốt đang có xu hướng hạ nhiệt.

Về mặt nguồn vốn

 • Tại cuối quý 2, tổng nợ phải trả của GAS đã giảm nhẹ 3,2% so với hồi đầu năm và ở mức 20.796 tỷ đồng. Từ đó, tỷ trọng các khoản nợ phải trả trong tổng nguồn vốn của Công ty cũng tiếp tục giảm về chỉ còn 23,6%. Phần lớn nợ phải trả của GAS là các khoản có tính chất thương mại, phục vụ cho hoạt động kinh doanh thông thường như phải trả người bán, dự phòng chi phí phải trả. Các khoản nợ tài chính, vay ngân hàng chiếm tỷ trọng không cao, chỉ khoảng 7% trong tổng nguồn vốn của Công ty.
 • Tóm lại, cơ cấu tài chính của GAS tiếp tục duy trì sự thận trọng và an toàn, Công ty sử dụng nhiều vốn chủ sở hữu để tài trợ cho hoạt động kinh doanh (chiếm đến 76,4% tổng nguồn vốn), trong khi vốn từ nguồn vay, nợ chiếm tỷ lệ tương đối thấp. Khả năng thanh toán các khoản nợ ngắn hạn của Công ty được đảm bảo, thể hiện qua các hệ số thanh toán đang duy trì ở mức cao (tỷ số thanh toán hiện hành = 5,02 lần, tỷ số thanh toán nhanh = 4,83 lần).

Tình hình dòng tiền

 • Trong 6 tháng đầu năm 2023, GAS ghi nhận tổng lưu chuyển tiền thuần ở mức dương 1.952,8 tỷ đồng, mặc dù có giảm đáng kể so với cùng kỳ nhưng con số này vẫn giúp cho số dư tiền cuối quý 2 tăng khá tốt (+14,2%) so với thời điểm đầu năm.
 • Về mặt cơ cấu, hoạt động kinh doanh chính thu ròng về 6.405 tỷ đồng, tuy có thấp hơn đáng kể so với cung kỳ nhưng đây tiếp tục là nguồn tạo tiền chủ yếu cho Công ty. Dòng tiền mạnh từ hoạt động kinh doanh giúp cho GAS đang có lượng thanh khoản khá dồi dào, làm cơ để để Công ty tiếp tục hoạt động đầu tư, mua sắm tài sản cố định cũng như trả nợ gốc các khoản vay ngân hàng.

Tổng kết

Nối tiếp đà sụt giảm từ quý đầu năm, kết quả kinh doanh quý 2 của GAS nhìn chung vẫn chưa phải là tích cực. Trong đó, doanh thu bán hàng của quý này đã giảm khá mạnh (-16,7%) so với cùng kỳ. Mặc dù được bù đắp bởi doanh thu hoạt động tài chính tăng khá đột biến (nhờ lãi tiền giử ngân hàng) nhưng do giá vốn hàng bán vẫn duy trì ở mức cao cùng với chi phí quản lý doanh nghiệp tăng khá mạnh nên lợi nhuận sau thuế quý 2/2023 của GAS đã sụt giảm gần 38% so với cùng thời điểm năm 2022. Tuy vậy, GAS vẫn duy trì được cơ cấu tài chính khá lành mạnh và an toàn. Vốn chủ sở hữu là nguồn chính để tài trợ cho hoạt động kinh doanh, trong khi vốn từ nguồn vay, nợ chiếm tỷ trọng tương đối nhỏ với chỉ 23,6% tổng nguồn vốn. Khả năng thanh toán các khoản nợ ngắn hạn được đảm bảo. Cùng với đó, Công ty cũng có nguồn thanh khoản khá dồi dào với lượng tiền mặt và tiền gửi ngân hàng lớn khi hoạt động kinh doanh cũng tạo được dòng tiền ổn định, là cơ sở cho GAS tiếp tục đầu tư, mở rộng kinh doanh mà không phải phụ thuộc nhiều từ vốn vay, nợ.    


Cập nhật và đánh giá báo cáo tài chính quý 1/2023 của GAS

Về mặt kết quả kinh doanh

Nguồn: tổng hợp từ BCTC hợp nhất quý 1/2023 của GAS
 • Bước sang quý 1/2023, doanh thu bán hàng của GAS đã quay đầu giảm khá mạnh (-20,5%) so với cùng kỳ và không giữ được sự tăng trưởng khá tích cực duy trì trong cả năm 2022 trước đó. Ở chiều hướng khác, doanh thu từ hoạt động tài chính đã tăng mạnh, gấp đôi so với cùng kỳ (chủ yếu nhờ thu từ lãi tiền gửi ngân hàng) đã phần nào hỗ trợ cho kết quả lợi nhuận chung.
 • Về phần chi phí, giá vốn hàng bán trong kỳ đã giảm 24%, tương đương với mức giảm của doanh thu, đồng thời chi phí tài chính cũng được tiết giảm tốt khi giảm 26,5% so với cùng kỳ. Tuy nhiên chi phí quản lý doanh nghiệp lại có phần tăng mạnh (+21,7%). Như vậy, sau khi khấu trừ tất cả các loại chi phí, GAS ghi nhận lợi nhuận sau thuế quý 1 đạt 3.417 tỷ đồng, giảm nhẹ 2,2% so với cùng thời điểm năm 2022.

Tình hình tài chính

Nguồn: tổng hợp từ BCTC hợp nhất quý 1/2023 của GAS

Về mặt tài sản:

 • Trong quý 1/2023, GAS ghi nhận tổng giá trị tài sản hợp nhất tăng nhẹ 1,9% kể từ đầu năm và đạt mức 84.128 tỷ đồng. Cơ cấu tài sản của Công ty đang nghiêng nhiều về phía tài sản ngắn hạn với tỷ trọng chiếm gần 69% tổng tài sản. Ngoài ra, các tài sản có tính thanh khoản cao như tiền mặt và đầu tư tài chính ngắn hạn (chủ yếu là tiền gửi có kỳ hạn) đang có giá trị lớn và tỷ trọng cao trong tổng tài sản của GAS.
 • Trong số các tài sản dài hạn thì tài sản cố định cũng chiếm tỷ lệ đáng kể với 18,8% trong tổng tài sản, trong khi đó, giá trị hàng tồn kho đã giảm khá mạnh (hơn 48%) kể từ đầu năm nhưng cũng chỉ chiếm tỷ trọng 3% của tổng tài sản. Nói chung, GAS đang giữ một cơ cấu tài sản khá thận trọng với tỷ lệ các tài sản ngắn hạn, thanh khoản cao như tiền mặt và đầu tư tài chính ngắn hạn chiếm tỷ trọng rất cao, đồng thời Công ty cũng giảm lượng hàng tồn kho nắm giữ trong bối cảnh giá các mặt hàng khí đôt đang có xu hướng hạ nhiệt.

Về mặt nguồn vốn:

 • Tại cuối quý 1/2023, tổng nợ phải trả của GAS là 21.489 tỷ đồng cùng mức giảm đáng kể 9% so với thời điểm đầu năm. Đồng thời, tỷ trọng các khoản nợ phải trả trong tổng nguồn vốn của Công ty cũng tiếp tục giảm về chỉ còn 23,2%. Trong đó, đa phần nợ phải trả của GAS là các khoản có tính chất thương mại, phục vụ cho hoạt động kinh doanh thông thường phải trả người bán, dự phòng chi phí phải trả. Các khoản nợ tài chính, vay ngân hàng chiếm tỷ trọng vừa phải, khoảng 17,3% trong tổng nguồn vốn của GAS
 • Nhìn chung, cơ cấu tài chính của Công ty đang khá thận trọng và an toàn, Công ty sử dụng nhiều vốn chủ sở hữu để tài trợ cho hoạt động kinh doanh (chiếm đến 76,8% tổng nguồn vốn), trong khi vốn từ vay, nợ chiếm tỷ lệ tương đối thấp. Khả năng thanh toán các khoản nợ ngắn hạn của Công ty được đảm bảo, thể hiện qua các hệ số thanh toán đang duy trì ở mức cao (tỷ số thanh toán hiện hành = 5,5 lần, tỷ số thanh toán nhanh = 5,3 lần).

Tình hình dòng tiền

 • Trong quý đầu của năm 2023, GAS ghi nhận tổng lưu chuyển tiền thuần ở mức dương 2.165,8 tỷ đồng, tuy có giảm đáng kể so với cùng kỳ nhưng con số này vẫn đủ để đưa số dư tiền cuối quý tăng khá tốt (+15,1%) so với hồi đầu năm.
 • Về mặt cơ cấu, hoạt động kinh doanh chính thu ròng về 2.824 tỷ đồng và tiếp tục là nguồn tạo tiền chủ yếu cho Công ty. Dòng tiền mạnh từ hoạt động kinh doanh giúp cho GAS đang có lượng thanh khoản khá dồi dào, làm cơ để để Công ty tiếp tục hoạt động đầu tư, mua sắm tài sản cố định.

Nhận xét

Sang đến quý 1/2023, hoạt động kinh doanh của GAS đã có dấu hiệu sụt giảm và không duy trì được sự tích cực đã kéo dài trong cả năm 2022. Cụ thể, doanh thu bán hàng của quý này đã giảm khá mạnh (-20,5%) so với cùng kỳ. Do được bù đắp bởi doanh thu hoạt động tài chính tăng đột biến (nhờ lãi tiền giử ngân hàng) cùng với chi phí giá vốn và chi phí tài chính được tiết giảm nên lợi nhuận sau thuế quý này của GAS chỉ giảm nhẹ 2.2% so với cùng thời điểm năm 2022.

Mặt khác, Công ty vẫn duy trì được cơ cấu tài chính ổn định và an toàn. Vốn chủ sở hữu là nguồn chính để tài trợ cho hoạt động kinh doanh, trong khi vốn từ nguồn vay, nợ chiếm tỷ trọng vừa phải với chỉ 23% tổng nguồn vốn. Khả năng thanh toán các khoản nợ ngắn hạn được đảm bảo. Cùng với đó, Công ty cũng có nguồn thanh khoản khá dồi dào khi hoạt động kinh doanh cũng tạo được dòng tiền mạnh, là cơ sở cho GAS tiếp tục đầu tư, mở rộng kinh doanh mà không phải phụ thuộc nhiều từ vốn vay, nợ.


Cập nhật và đánh giá báo cáo tài chính quý 4/2022 của GAS

Kết quả kinh doanh

Dựa trên BCTC, có thể thấy một số điểm đáng chú ý về kết quả kinh doanh của GAS trong quý 4 và lũy kế năm 2022 như sau:

 • Doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh của GAS trong quý 4/2022 đạt 22.052 tỷ đồng, tăng 9,3% so với cùng kỳ nhưng tốc độ tăng doanh thu này đã chậm lại khá nhiều so với ba quý đầu năm. Tuy nhiên do giá vốn hàng bán chỉ tăng 3,2%, thấp hơn nhiều so với mức tăng của doanh thu nên lợi nhuận gộp quý 4 vẫn tăng khá mạnh (+38,1%) so với cùng kỳ.
 • Ngoài ra, công ty cũng đã kiểm soát khá tốt các chi phí hoạt động như chi phí bán hàng chỉ tăng nhẹ 6,7% và chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 33,7%. Chỉ có chi phí tài chính tăng mạnh 60,6% nhưng đã được bù đắp bởi mức tăng tương đương của doanh thu tài chính. Chính vì vậy, GAS đã có được mức tăng trưởng lợi nhuận sau thuế quý 4 khá cao (+64,4%) so với cùng thời điểm năm 2021.
 • Kết quả tích cực cũng được duy trì trong hầu hết các quý của năm 2022, giúp cho GAS có được một năm kinh doanh khá ấn tượng. Cụ thể, doanh thu năm 2022 đạt 100.723 tỷ đồng, tăng 27,5%, đồng thời các khoản chi phí được quản lý tốt nên lãi sau thuế cả năm đạt 8.852 tỷ, tăng 70,2% so với năm 2021. Đây cũng là các mức doanh thu và lợi nhuận kỷ lục từ trước tới nay của Công ty.

Tình hình tài chính

Về mặt tài sản:

 • Tại cuối quý 4/2022, GAS ghi nhận tổng giá trị tài sản hợp nhất ở mức 82.663 tỷ đồng, tăng nhẹ 4,9% kể từ đầu năm. Cơ cấu tài sản của Công ty đang nghiêng nhiều về phía tài sản ngắn hạn với tỷ trọng chiếm hơn 67% tổng tài sản. Đáng chú ý, các tài sản có tính thanh khoản cao như tiền mặt và đầu tư tài chính ngắn hạn (chủ yếu là tiền gửi có kỳ hạn) đang có giá trị lớn và tỷ trọng cao trong tổng tài sản của GAS.
 • Ngoài ra, tài sản cố định cũng chiếm tỷ lệ đáng kể với 20% trong tổng tài sản, trong khi đó, giá trị hàng tồn kho đã tăng khá mạnh (gần 27%) kể từ đầu năm nhưng cũng chỉ chiếm tỷ trọng 3% của tổng tài sản. Nhìn chung, đây GAS đang giữ một cơ cấu tài sản khá thận trọng với tỷ lệ các tài sản ngắn hạn, thanh khoản cao như tiền mặt và đầu tư tài chính ngắn hạn chiếm tỷ trọng rất cao.

Về mặt nguồn vốn:

 • Tại cuối năm 2022, tổng nợ phải trả của GAS ở mức 21.489 tỷ đồng và giảm đáng kể 19% so với thời điểm đầu năm. Đồng thời, tỷ trọng các khoản nợ phải trả trong tổng nguồn vốn của Công ty cũng giảm mạnh về mức 26%. Cụ thể hơn, đa phần nợ phải trả của GAS là các khoản có tính chất thương mại như phải trả người bán, dự phòng chi phí phải trả, các khoản nợ tài chính, vay ngân hàng chiếm tỷ trọng vừa phải, khoảng 7,3% và cũng đã giảm tương đối nhiều trong năm 2022.
 • Nhìn chung, cơ cấu tài chính của GAS đang khá thận trọng, Công ty sử dụng nhiều vốn chủ sở hữu để tài trợ cho hoạt động kinh doanh (chiếm đến 74% tổng nguồn vốn), trong khi vốn từ vay, nợ chiếm tỷ lệ tương đối thấp. Khả năng thanh toán các khoản nợ ngắn hạn của Công ty được duy trì đảm bảo, thể hiện qua các hệ số thanh toán ở mức cao (tỷ số thanh toán hiện hành = 4,5 lần, tỷ số thanh toán nhanh = 4,1 lần).

Tình hình dòng tiền

 • Trong năm 2022, GAS ghi nhận tổng lưu chuyển tiền thuần ở mức dương 4.714,7 tỷ đồng, cải thiện mạnh so với chỉ 65 tỷ của năm 2021. Từ đó, đưa số dư tiền và tương tiền cuối năm lên 10.549 tỷ đồng, tăng mạnh, gần gấp đôi so với mức đầu năm.
 • Về mặt cơ cấu, hoạt động kinh doanh chính thu ròng về 12.440 tỷ đồng và là nguồn tạo tiền chủ yếu cho Công ty, điều này là phù hợp với kết quả doanh thu và lợi nhuận tăng trưởng mạnh trong năm của GAS. Dòng tiền mạnh từ hoạt động kinh doanh giúp cho GAS đang có lượng thanh khoản khá dồi dào, làm cơ để để Công ty tiếp tục hoạt động đầu tư, mua sắm tài sản cố định cũng như trả cổ tức bằng tiền cho cổ đông.

Nhận xét

Kết quả kinh doanh tăng trưởng tích cực được GAS duy trì trong quý 4 cũng như xuyên suốt cả năm 2022. Được hưởng lợi từ việc giá khí đốt giữ ở mức cao giúp nên doanh thu năm 2022 của GAS có được mức tăng trưởng trên 27% so với năm 2021. Đồng thời, các khoản chi phí kinh doanh như giá vốn hàng bán, chi phí bán hàng, quản lý doanh nghiệp được kiểm soát tốt cũng góp phần đưa lợi nhuận sau thuế cả năm của GAS tăng mạnh hơn 70% so với cùng kỳ, và đã vượt khá xa so với kế hoạch lợi nhuận của cả năm 2022.

Bên cạnh đó, Công ty cũng duy trì được cơ cấu tài chính ổn định và an toàn. Vốn chủ sở hữu là nguồn chính để tài trợ cho hoạt động kinh doanh, trong khi vốn từ nguồn vay, nợ chiếm tỷ trọng vừa phải với chỉ 26% tổng nguồn vốn. Khả năng thanh toán các khoản nợ ngắn hạn được đảm bảo. Cùng với đó, Công ty cũng có nguồn thanh khoản khá dồi dào khi hoạt động kinh doanh cũng tạo được dòng tiền mạnh, là cơ sở cho GAS tiếp tục đầu tư, mở rộng kinh doanh mà không phải phụ thuộc nhiều từ vốn vay, nợ.


Cập nhật và đánh giá báo cáo tài chính quý 3 của GAS

Về mặt kết quả kinh doanh

Một số điểm nổi bật trong hoạt động kinh doanh của GAS trong quý 3 và 9 tháng đầu năm 2022 như sau:

kết quả kinh doanh quý 3.2022 GAS
 • Trong quý 3/2022, doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh của GAS ghi nhận ở mức 24.329 tỷ đồng, duy trì đà tăng tốt trên 30% so với cùng kỳ, từ đó đưa doanh thu lũy kế 9 tháng đầu năm lên mức 78.672 tỷ đồng, tăng 33,8% so với cùng thời điểm năm 2021. Giá vốn hàng bán trong 9 tháng cũng tăng nhưng với tốc độ chậm hơn so với doanh thu, góp phần đưa lợi nhuận gộp của 3 quý đầu năm tăng mạnh 57% so với cùng kỳ, biên lợi nhuận gộp cũng được cải thiện đáng kể, tăng lên mức 20,9%.
 • Về mặt chi phí, chí phí tài chính trong 9 tháng của GAS tăng khá mạnh (+69%), với nguyên nhân chính do lỗ chênh lệch tỷ giá. Trong khi đó chi phí quản lý doanh nghiệp được tiết giảm đáng kể và giảm gần 24% so với cùng kỳ.
 • Sau khi tổng hợp các khoản doanh thu và chi phí, GAS báo cáo lợi nhuận sau thuế quý 3 và 9 tháng đầu năm 2022 lần lượt là 3.089 và 11.726 tỷ đồng. Lợi nhuận của quý 3 có phần tăng chậm lại nhưng được bù đắp bởi hai quý đầu năm tăng trưởng cao nên lợi nhuận thuế lũy kế 9 tháng của Công ty vẫn đạt được mức tăng ấn tượng với gần 72% so với cùng kỳ.

Tình hình tài chính

Về mặt tài sản

 • Tại cuối quý 3/2022, GAS ghi nhận tổng tài sản ở mức 85.224 tỷ đồng, tăng nhẹ 8,2% kể từ đầu năm. Cơ cấu tài sản của Công ty nghiêng nhiều về phía tài sản ngắn hạn (chiếm hơn 67% tổng tài sản). Đáng chú ý, các tài sản có tính thanh khoản cao như tiền mặt và đầu tư tài chính ngắn hạn (chủ yếu là tiền gửi có kỳ hạn) đang có giá trị lớn và tỷ trọng cao trong tổng tài sản của Công ty.
 • Ngoài ra, Tài sản cố định cũng chiếm tỷ lệ đáng kể với 20% trong tổng tài sản, trong khi đó, giá trị hàng tồn kho đã giảm khá mạnh (-27%) kể từ đầu năm và chỉ còn chiếm 3% của tổng tài sản.

Về mặt nguồn vốn

 • Tại ngày 30/9/2022, tổng nợ phải trả của GAS ở mức 27.211 tỷ đồng, tăng nhẹ 2,4% so với thời điểm đầu năm. Các khoản nợ phải trả đang chiếm tỷ lệ gần 32% trong tổng nguồn vốn của Công ty. Cụ thể hơn, các khoản mục nợ, vay có giá trị và trọng cao như vay ngân hàng dài hạn (tăng 19,3% kể từ đầu năm và chiếm 10,5% trong tổng nguồn vốn), phải trả người bán ngắn hạn (tăng 10,2% so với đầu năm và chiếm 8,6% tổng nguồn vốn).
 • Nhìn chung, cơ cấu vốn của GAS đang khá thận trọng, Công ty sử dụng nhiều vốn chủ sở hữu để tài trợ cho hoạt động kinh doanh (chiếm hơn 68%), trong khi vốn từ vay, nợ chiếm tỷ lệ tương đối thấp. Khả năng thanh toán các khoản nợ ngắn hạn của Công ty được duy trì đảm bảo, thể hiện qua các hệ số thanh toán ở mức cao (tỷ số thanh toán hiện hành = 3,7 lần, tỷ số thanh toán nhanh = 3,5 lần).

Tình hình dòng tiền

 • Trong 9 tháng đầu năm 2022, GAS ghi nhận tổng lưu chuyển tiền thuần ở mức dương 4.364 tỷ đồng, từ đó, đưa số dư tiền và tương điền cuối kỳ lên 10.206 tỷ đồng, tăng mạnh gần 93% so với mức đầu năm.
 • Về mặt cơ cấu, hoạt động kinh doanh thu ròng 10.946 tỷ đồng và là nguồn tạo tiền chủ yếu cho Công ty, điều này là phù hợp với kết quả lợi nhuận tăng trưởng mạnh kể từ đầu năm của GAS. Dòng tiền mạnh từ hoạt động kinh doanh giúp cho GAS đang có lượng thanh khoản khá dồi dào, làm cơ để để Công ty tiếp tục hoạt động đầu tư, mua sắm tài sản cố định cũng như trả cổ tức bằng tiền cho cổ đông.

Nhận xét

Kết quả kinh doanh của GAS trong quý 3 cũng như 9 tháng đầu năm 2022 nhìn chung có sự tăng trưởng tích cực. Giá khí đốt tiếp tục giữ ở mức cao giúp cho doanh thu của Công ty duy trì được mức tăng trên 30% so với cùng kỳ năm 2022. Các khoản chi phí kinh doanh như giá vốn hàng bán, chi phí bán hàng, quản lý doanh nghiệp được kiểm soát tốt cũng góp phần đưa lợi nhuận lũy kế 9 tháng của GAS tăng mạnh hơn 70% so với cùng kỳ và đã vượt khá xa so với kế hoạch lợi nhuận của cả năm 2022.

Bên cạnh đó, Công ty cũng duy trì được cơ cấu tài chính ổn định và an toàn. Vốn chủ sở hữu là nguồn chính để tài trợ cho hoạt động kinh doanh, trong khi vốn từ nguồn vay, nợ chiếm tỷ trọng vừa phải với chỉ 32% tổng nguồn vốn. Khả năng thanh toán các khoản nợ ngắn hạn được đảm bảo. Đông thời, Công ty cũng có nguồn thanh khoản khá dồi dào khi hoạt động kinh doanh cũng tạo được dòng tiền mạnh, là cơ sở cho GAS tiếp tục đầu tư, mở rộng kinh doanh mà không phải phụ thuộc nhiều từ vốn vay, nợ.

THAM GIA NHÓM TƯ VẤN trong phiên giao dịch

Tham gia nhóm Tư vấn của Đầu Tư Từ Đâu (E-Broker) để được admin tư vấn điểm mua/điểm bán có lợi nhất. Bấm tham gia nhóm TẠI ĐÂY.


Hoặc mở app Zalo, quét mã QR để tham gia nhóm Tư vấn đầu tư miễn phí.
Kết bạn với admin qua Zalo 0981 084 636

XEM THÊM:

Chào các bạn, tôi là Đỗ Hoàng Quân. Tôi tham gia thị trường chứng khoán Việt Nam từ năm 2007. Trải qua nhiều chu kỳ, tôi am hiểu quy luật vận động của thị trường và xây dựng cho mình những nguyên tắc quan trọng để có thể kiếm tiền bền vững trên thị trường chứng khoán. Tìm hiểu thêm về tôi tại đây.

anh Quan

Đăng ký mở tài khoản chứng khoán

Tham gia nhóm Zalo tư vấn đầu tư Miễn phí

Mở app Zalo, scan để tham gia nhóm tư vấn của E-Broker hoặc kết bạn với admin qua SĐT 0981 333 743

Đọc nhiều nhất

Chuyên mục