[Cập nhật mới nhất 2023] Đánh giá BCTC cổ phiếu GMD (Gemadept)

Tác giả: Chuyên gia PTCB – Phạm Quốc Đạt

Về mặt kết quả kinh doanh

Nguồn: tổng hợp từ BCTC hợp nhất quý 2/2023 của GMD
 • Doanh thu bán hàng hợp nhất của GMD trong quý 2/2023 đạt mức 912 tỷ đồng và giảm 6,7% so với cùng kỳ. Kết hợp với mức tăng nhẹ 2,5% của quý 1 thì tổng doanh thu lũy kế 6 tháng đầu năm của Công ty cũng giảm nhẹ 2,4% so với cùng thời điểm năm 2022.
 • Điểm đặc biệt nhất trong quý này là việc GMD đã ghi nhận khoản doanh thu tài chính đột biến hơn 1.800 tỷ đồng từ lãi bán vốn tại Cảng Nam Hải Đình Vũ. Có thể nói, đây là nguyên nhân chính giúp cho lợi nhuận sau thuế quý 2/2023 của GMD đạt mức cao gần 2.200 tỷ đồng, gấp nhiều lần so với mức 370 tỷ của quý 2/2022. Đồng thời, lợi nhuận lũy kế 6 tháng đầu năm 2023 của Công ty cũng đạt mức 2.486 tỷ đồng, tăng 245% so với cùng kỳ.

Tình hình tài chính

Nguồn: tổng hợp từ BCTC hợp nhất quý 2/2023 của GMD

Về mặt tài sản

 • Kết thúc quý 2/2023, tổng giá trị tài sản hợp nhất của GMD ở mức 14.010 tỷ đồng và tăng đáng kể (+7,5%) so với thời điểm đầu năm. Một số khoản mục tài sản cụ thể của GMD cũng có các mức biến động khá mạnh như tiền mặt tăng 28,9%, đầu tư tài chính ngắn hạn tăng 589%, các khoản phải thu ngắn hạn tăng 53,7% và ở chiều ngược lại tài sản dở dang dài hạn giảm 27,4%.
 • Trong cơ cấu tài sản của GMD, các loại tài sản dài hạn tiếp tục duy trì tỷ trọng cao, lên đến 71,4%. Cụ thể hơn, các khoản mục quan trọng, chiếm tỷ trọng lớn trong giá trị tài sản của Công ty là tài sản cố định (27,5%), đầu tư tài chính dài hạn (21,4%) và chi phí xây dựng cơ bản dở dang (14,4%). Có thể thấy cơ cấu tài sản này là tương đối phù hợp với một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực hạ tầng, cảng biển, cũng như cho thấy Công ty vẫn tích cực đầu tư, phát triển năng lực kinh doanh.

Về mặt nguồn vốn

 • Tổng nợ phải trả của GMD tại cuối quý 2 ở mức 4.159,3 tỷ đồng, giảm mạnh hơn 18% so với thời điểm đầu năm và giúp cho tỷ trọng nợ phải trả trong tổng nguồn vốn tại cuối quý giảm về còn gần 30%. Trong đó, đáng chú ý nhất là khoản vay ngân hàng và thuê tài chính ngắn hạn tiếp tục giảm mạnh 35% và nợ phải trả người bán ngắn hạn cũng giảm gần 34%.
 • Tóm lại, cơ cấu tài chính của Gemapdept tiếp tục duy trì ở trạng thái cân bằng và tương đối an toàn khi tỷ lệ nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu chỉ giảm về chỉ còn 0,42 lần. Đồng thời, dư nợ các khoản nợ vay ngân hàng phải trả lãi cũng chưa phải là cao và cũng chiếm tỷ trọng vừa phải, khoảng 14,2% so với tổng tài sản của Công ty.

Tình hình dòng tiền

 • Tổng lưu chuyển tiền thuần trong 6 tháng đầu năm 2023 của GMD ở mức dương 393 tỷ đồng và giúp đưa số dư tiền và tương đương tiền cuối quý tăng mạnh gần 29% so với thời điểm đầu năm. Đồng thời, cơ cấu dòng tiền của GMD vẫn có nhiều điểm tích cực.
 • Trong đó, hoạt động kinh doanh chính vẫn mang lại dòng tiền khá bền vững khi thu ròng về 1.005 tỷ đồng, cải thiện mạnh so với mức 533 tỷ của cùng kỳ năm 2022. Ngoài ra, Công ty đã chi ròng 533 tỷ cho hoạt động đầu tư với phần lớn là chi mua sắm, xây dựng tài sản cố định và chi ròng 79,3 tỷ cho hoạt động tài chính mà chủ yếu là trả nợ gốc vay và trả cổ tức cho cổ đông.

Tổng kết

Trong quý 2/2023, GMD ghi nhận lợi nhuận sau thuế tăng đột biến, gấp gần 6 lần so với cùng kỳ năm 2022. Tuy vậy cũng cần lưu ý rằng mức lợi nhuận đột biến này chủ yếu đến từ lãi thoái vốn tại Cảng Nam Hải Đình Vũ. Nếu ngoại trừ phần lãi từ hoạt động tài chính này thì hầu như kết quả kinh doanh của GMD chỉ đi ngang so với cùng kỳ năm trước.

Ở mặt khác, tình hình tài chính tiếp tục là một điểm sáng của GMD khi duy trì được sự bền vững và tương đối an toàn. Trong đó, cơ cấu tài sản vững chắc và phù hợp với ngành nghề kinh doanh khi tài sản cố định và các khoản đầu tư dài hạn đang chiếm phần lớn. Đồng thời, hoạt động kinh doanh tiếp tục tạo được dòng ổn định, làm cơ sở cho GDM tiếp tục đầu tư, mở rộng kinh doanh mà không phải phụ thuộc nhiều vào vốn từ nguồn vay nợ. Từ đó Công ty duy trì được một cơ cấu tài chính thận trọng, tỷ lệ nợ vay ở mức thấp, các chỉ số về khả năng thanh toán đều ở mức đảm bảo.    


Cập nhật và đánh giá báo cáo tài chính quý 1/2023 của GMD

Về mặt kết quả kinh doanh

Nguồn: tổng hợp từ BCTC hợp nhất quý 1/2023 của GMD
 • Trong quý 1/2023, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của GMD chỉ tăng nhẹ 2,5% so với cùng kỳ và đạt gần 902 tỷ đồng. Giá vốn hàng bán lại được tiết giảm khá tốt (-9,9%) đã giúp cho lợi nhuận gộp được cải thiện tích cưc, tăng 21,1%. Tuy vậy, phần lãi thu được tại các công ty liên doanh, liên kết lại giảm rất mạnh (-83%) và chính là yếu tố gây ảnh hưởng tiêu cực đến kết quả lợi nhuận chung.
 • Các chi phí kinh doanh còn lại của Gemadept diễn biến khá trái chiều trong quý này. Trong khi chi phí bán hàng được tiết giảm 24,7% thì chi phí tài chính và chi phí quản lý doanh nghiệp lại tăng lần lượt 23,1% và 36,4%. Như vậy, sau khi khấu trừ tất cả các chi phí hoạt động, GMD ghi nhận lợi nhuận sau thuế quý 1/2023 đạt 254,8 tỷ đồng, giảm khá mạnh (-20,2%) so với cùng thời điểm năm 2022.

Tình hình tài chính

Nguồn: tổng hợp từ BCTC hợp nhất quý 1/2023 của GMD

Về mặt tài sản:

 • Trong quý 1/2023, tổng giá trị tài sản hợp nhất của GMD chỉ tăng nhẹ 1,8% so với thời điểm đầu năm và đạt mức 13.266 tỷ đồng vào cuối quý. Tuy vậy, các khoản mục tài sản cụ thể của GMD vẫn có các mức biến động khá mạnh như tiền mặt giảm 21,2%, đầu tư tài chính ngắn hạn giảm 59,7%, tài sản dở dang dài hạn giảm 20,8% nhưng ở chiều ngược lại, tài sản cố định đã tăng 32,1%, và tài sản ngắn hạn khác tăng 29,1%.
 • Trong cơ cấu tài sản của GMD, các loại tài sản dài hạn chiếm phần lớn với tỷ trọng lên đến 82%. Cụ thể hơn, các khoản mục quan trọng, chiếm tỷ trọng lớn trong giá trị tài sản của Công ty là tài sản cố định (32,5%), đầu tư tài chính dài hạn (23,2%) và chi phí xây dựng cơ bản dở dang (16,6%). Nhìn chung, cơ cấu tài sản này là tương đối phù hợp với một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực hạ tầng, cảng biển, đồng thời cho thấy Công ty vẫn tích cực đầu tư, phát triển năng lực kinh doanh.

Về mặt nguồn vốn:

 • Kết thúc quý 1/2023, tổng nợ phải trả của GMD ở mức 5.066,3 tỷ đồng, gần như đi ngang so với thời điểm đầu năm và tỷ trọng nợ phải trả trong tổng nguồn vốn tại cuối quý là 38,2%. Trong đó, đáng chú ý nhất là khoản vay ngân hàng và thuê tài chính ngắn hạn đã giảm mạnh 24,3% trong khi nợ phải trả người bán ngắn hạn lại tăng 16,4%.
 • Nhìn chung, cơ cấu tài chính của Gemapdept tiếp tục duy trì ở trạng thái cân bằng và khá an toàn khi tỷ lệ nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu chỉ là 0,62 lần. Đồng thời, dư nợ các khoản nợ vay ngân hàng phải trả lãi cũng chưa phải là cao và cũng chiếm tỷ trọng vừa phải, khoảng 14,5% tổng nguồn vốn của Công ty.

Tình hình dòng tiền

 • Tổng lưu chuyển tiền thuần trong quý đầu năm 2023 ở mức âm 289 tỷ đồng và khiến cho số dư tiền và tương đương tiền cuối quý giảm mạnh hơn 21% so với thời điểm đầu năm.
 • Tuy nhiên, cơ cấu dòng tiền của GMD vẫn có nhiều điểm tích cực. Trong đó, hoạt động kinh doanh chính vẫn mang lại dòng tiền khá bền vững khi thu ròng về 24 tỷ đồng so với 17 tỷ của cùng kỳ năm 2022. Ngoài ra, Công ty đã chi ròng 68,9 tỷ cho hoạt động đầu tư với phần lớn là chi mua sắm, xây dựng tài sản cố định và cho ròng 123,8 tỷ cho hoạt động tài chính mà chủ yếu là trả nợ gốc vay và trả cổ tức cho cổ đông.

Tổng kết

Kết quả hoạt động kinh doanh trong quý đầu năm của Gemadept nói chung chưa được tích cực. Doanh thu bán hàng gần như đi ngang so với cùng kỳ. Măc dù chi phí giá vốn và chi phí bán hàng được tiết giảm tốt, nhưng ở chiều ngược chi phí tài chính và chi phí quản lý tăng, cộng với phần lãi tại các công ty liên doanh, liên kết lại giảm mạnh khi so với cùng kỳ. Chính vì vậy, lợi nhuận sau thuế quý 1/2023 của GMD đã giảm tương đối mạnh, hơn 20% so với cùng thời điểm năm 2022.

Ở mặt khác, tình hình tài chính của GMD vẫn duy trì được sự bền vững và tương đối an toàn. Cụ thể, cơ cấu tài sản vững chắc và phù hợp với ngành nghề kinh doanh khi tài sản cố định và các khoản đầu tư dài hạn đang chiếm phần lới. Đồng thời đòn bẩy tài chính của GMD vẫn còn khá cân bằng khi tỷ lệ nợ phải trả trên tổng nguồn vốn chỉ là 38%. Đồng thời, hoạt động kinh doanh tiếp tục tạo được dòng ổn định, làm cơ sở cho GDM tiếp tục đầu tư, mở rộng kinh doanh.


THAM GIA NHÓM TƯ VẤN trong phiên giao dịch

Tham gia nhóm Tư vấn của Đầu Tư Từ Đâu (E-Broker) để được admin tư vấn điểm mua/điểm bán có lợi nhất. Bấm tham gia nhóm TẠI ĐÂY.


Hoặc mở app Zalo, quét mã QR để tham gia nhóm Tư vấn đầu tư miễn phí.
Kết bạn với admin qua Zalo 0981 084 636

XEM THÊM:

Chào các bạn, tôi là Đỗ Hoàng Quân. Tôi tham gia thị trường chứng khoán Việt Nam từ năm 2007. Trải qua nhiều chu kỳ, tôi am hiểu quy luật vận động của thị trường và xây dựng cho mình những nguyên tắc quan trọng để có thể kiếm tiền bền vững trên thị trường chứng khoán. Tìm hiểu thêm về tôi tại đây.

anh Quan

Đăng ký mở tài khoản chứng khoán

Tham gia nhóm Zalo tư vấn đầu tư Miễn phí

Mở app Zalo, scan để tham gia nhóm tư vấn của E-Broker hoặc kết bạn với admin qua SĐT 0981 333 743

Đọc nhiều nhất

Chuyên mục