[Cập nhật mới nhất 2023] Đánh giá BCTC cổ phiếu KBC (Tổng công ty phát triển đô thị Kinh Bắc)

Cập nhật báo cáo tài chính quý 4 năm 2022 của KBC

Kết quả kinh doanh

Nguồn: tổng hợp từ BCTC hợp nhất quý 4/2022 của KBC

Từ các thông tin trên báo cáo tài chính của KBC, có thể rút ra một số điểm nổi bật trong kết quả kinh doanh của doanh nghiệp trong quý 4 và lũy kế cả năm 2022 như sau:

 • Trong quý 4/2022 do phải ghi nhận khoản giảm trừ doanh thu lớn hơn 447 tỷ đồng, khiến cho doanh thu thuần quý này ở mức âm 331 tỷ đồng, sụt giảm rất sâu so với mức 1.232 tỷ của cùng kỳ năm 2021. Mặc dù được bù đắp bởi khoản doanh thu tài chính tăng mạnh 99% nhưng sau khi trừ các chi phí kinh doanh KBC đã ghi nhận khoản lỗ sau thuế gần 540 tỷ đồng.
 • Nhìn toàn bộ cả năm 2022, kết quả kinh doanh của Công ty cũng chưa thực sự tích cực. Doanh thu từ cho thuê đất và hạ tầng công nghiệp sụt cả năm chỉ đạt 950 tỷ đồng, sụt giảm hơn 77% so với năm 2021. Và chủ yếu nhờ khoản chênh lệch hơn 2.100 tỷ đồng do đánh giá lại tài sản phát sinh khi mua công ty liên kết mà KBC mới có thể ghi nhận lãi sau thuế 1.577 tỷ đồng, tăng 16,6% so với năm 2021.

Tình hình tài chính

Nguồn: tổng hợp từ BCTC hợp nhất quý 4/2022 của KBC

Về mặt tài sản:

 • Trong năm 2022, tổng giá trị tài sản hợp nhất của Kinh Bắc đã tăng khá mạnh (+14,1%) lên mức gần 34.910 tỷ đồng. Trong đó, đóng góp chủ yếu vào mức tăng này của tổng tài sản đến từ các khoản đầu tư tài chính dài hạn (tăng 147%, phần lớn do đầu tư thêm vào công ty liên kết), đầu tư tài chính ngắn hạn (tăng 21%) và phải thu ngắn hạn (tăng 16,6%).
 • Về mặt cơ cấu, tài sản của KBC đa phần là các khoản mục ngắn hạn khi chiếm đến gần 79,3% tổng tài sản. Trong đó, hàng tồn kho là khoản quan trọng nhất, chiếm đến 35,3% tổng tài sản với thành phần hầu hết là chi phí xây dựng các dự án khu công nghiệp và khu đô thị đang được triển khai. Một điểm đáng chú ý nữa là giá trị các khoản phải thu của Công ty đã khá lớn và chiếm tỷ trọng cao, lên đến 31,2% tổng tài sản.

Về mặt nguồn vốn:

 • Tại cuối năm 2022, tổng các khoản nợ phải trả của Kinh Bắc ở mức 17.061 tỷ đồng, tăng khá mạnh 18,2% so với thời điểm đầu năm và đang chiếm tỷ trọng 48,9% trong tổng nguồn vốn của Công ty. Cụ thể hơn, KBC đang có số dư nợ vay tài chính ngắn hạn là  3.951 tỷ đồng, tăng 160% trong năm, chủ yếu do các khoản vay trái phiếu đến hạn trả và 3.687 tỷ nợ vay ngân hàng, trái phiếu dài hạn. Tổng các khoản vay tài chính ngắn và dài hạn này đang chiếm tỷ trọng đáng kể với 21,9% trong tổng nguồn vốn của Kinh Bắc
 • Vốn chủ sở hữu của Công ty trong năm cũng tăng khá mạnh (+10%) nhờ phát hành thêm cổ phiếu và phần lợi nhuận chưa phân phối đã phần nào giúp cho Công ty duy trì cơ cấu tài chính cân bằng giữa nợ phải trả và vốn chủ sở hữu.

Tình hình dòng tiền

 • Trong năm 2022, dòng tiền từ hoạt động kinh doanh của Kinh Bắc tiếp tục âm mạnh 1.218 tỷ đồng, kết quả dòng tiền kém tích cực này chủ yếu do các khoản phải thu của Công ty tiếp tục tăng cao.
 • Do thiếu hụt dòng tiền từ hoạt động kinh doanh và hoạt động đầu tư nên Công ty phải tiếp tục tăng cường huy động từ hoạt động tài chính, thông qua phát hành cổ phiếu và vay ngân hàng, trái phiếu với mức thu ròng về 861 tỷ đồng. Tổng hợp lại, trong năm 2022, tổng lưu chuyển tiền thuần của Kinh Bắc ở mức âm 897 tỷ đồng, dẫn đến số dư tiền mặt cuối kỳ giảm mạnh hơn 34%.

Nhận xét

Trong quý 4/2022, kết quả kinh doanh của KBC vẫn chưa cho thấy sự cải thiện. Doanh thu từ hoạt động kinh doanh cốt lõi là cho thuê đất và hạ tầng khu Công nghiệp tiếp tục suy giảm mạnh và thậm chí còn ở mức âm 331 tỷ đồng do phải ghi nhận khoản giảm trừ. Dù được bù đắp bởi doanh thu tài chính nhưng sau khi trừ chi phí Công ty vẫn phải ghi nhận lỗ sau thuế gần 540 tỷ đồng.

Kết quả lũy kế cả năm 2022 của Công ty cũng chưa phải là tích cực. Mặc dù báo lãi sau thuế 1.576 tỷ đồng, tăng 16,6% so với năm trước nhưng kết quả này không đến từ hoạt động kinh doanh cốt lõi mà chủ yếu nhờ việc ghi nhận lãi chênh lệch đánh giá tài sản khi mua công ty liên kết. Ngoài ra, doanh thu thuần năm 2022 cũng đã giảm đến 77,6% so với năm 2021.

Tuy kết quả kinh doanh trong năm 2022, nhưng tình hình tài chính của KBC vẫn còn duy trì được sự ổn định. Cụ thể, mặc dù nợ phải trả cũng như các khoản vay ngân hàng, trái phiếu đã tăng khá mạnh trong năm nhưng cơ cấu tài chính của Công ty vẫn còn tương đối cân bằng. Đòn bẩy tài chính sử dụng ở mức vừa phải khi tỷ lệ nợ phải trả/vốn chủ sở hữu đang là 1:1. Đồng thời các chỉ số về thanh khoản và khả năng thanh toán nợ ngắn hạn cũng duy trì ở mức đảm bảo.


Cập nhật báo cáo tài chính quý 3 năm 2022

Kết quả kinh doanh

kết quả kinh doanh quý 3.2022 KBC
(Nguồn: BCTC quý 3/2022 của công ty KBC)
 • Trong quý 3 năm 2022 KBC đã có một kết quả kinh doanh kém khả quan. Doanh thu của công ty chỉ đạt 203 tỷ đồng, giảm 37.44% so với cùng kỳ. Tuy giá vốn trong kỳ của KBC cũng giảm 36% nhưng không gây ra chênh lệch đáng kể. Kết quả là lợi nhuận gộp của KBC giảm 38.77% so với cùng kỳ trong khi biên lợi nhuận gộp không có quá nhiều thay đổi.
 • Trong khi đó, lũy kế 9 tháng đầu năm thì chênh lệch sụt giảm giữa doanh thu và giá vốn đã trở nên rõ ràng hơn, khi mà doanh thu giảm 58.12% còn chi phí chỉ giảm 45.91%. Điều này khiến lợi nhuận gộp lũy kế 9 tháng của KBC giảm sâu 67.62%, đồng thời khiến biên lợi nhuận gộp cũng giảm theo.
 • Về lợi nhuận sau thuế, quý 3 năm 2022 công ty ghi nhận một mức lợi nhuận đột biến so với cùng kỳ năm trước từ hoạt động định giá lại tài sản thông qua hoạt động mua sở hữu. Cụ thể là lợi nhuận sau thuế của KBC đạt đến 1,936 tỷ đồng trong khi cùng kỳ thì KBC đang lỗ. Lũy kế 9 tháng đầu năm thì lợi nhuận sau thuế của KBC đã tăng đến 194.34%. Theo kết quả này, KBC đã hoàn thành 13.14% kế hoạch doanh thu và 47% kế hoạch lợi nhuận đặt ra cho năm 2022.

Tình hình tài chính

tình hình tài chính quý 3.2022 KBC
(Nguồn: BCTC quý 3/2022 của công ty KBC)

Về tài sản:

Trong 9 tháng đầu năm 2022, tổng giá trị tài sản của KBC đã tăng gần 9%. Trong đó, sự gia tăng mạnh nhất được ghi nhận ở các lớp tài sản dài hạn của doanh nghiệp. Cụ thể:

 • Tổng tài sản dài hạn của KBC đã tăng 65.13% so với thời điểm đầu năm 2022. Trong đó, tài sản chiếm tỷ trọng lớn nhất là các khoản đầu tư tài chính dài hạn (chiếm 13.04% tổng tài sản) tăng đến 128.93% kể từ đầu năm. Tuy vậy, xét về tỷ trọng thì tất cả tài sản dài hạn chỉ chiếm tỷ trọng rất nhỏ trong cơ cấu tài sản của KBC, chiếm 20.65%.
 • Trong khi đó, tài sản ngắn hạn của KBC không ghi nhận tăng quá nhiều. Kết thúc quý 3/2022, khoản mục chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tất cả cơ cấu tài sản của KBC là hàng tồn kho (chiếm 35.93%) chỉ tăng 4.52%. Trong khi đó, một khoản mục khác cũng chiếm tỷ trọng rất lớn là các khoản phải thu của KBC cũng tăng 7.27% so với đầu năm. Những thay đổi của hàng tồn kho đều đến từ sự tăng giảm giá trị các dự án bất động sản dở dang mà công ty nắm giữ, mà chiếm phần lớn là khu công nghiệp và khu đô thị Tràng Cát.

Về nguồn vốn:

 • Tỷ trọng nguồn vốn của KBC trong kỳ đã có sự thay đổi, công ty đã chủ động gia tăng sử dụng vốn chủ nhiều hơn thay vì dùng vốn vay. Theo ghi nhận, giá trị vốn chủ trong 9 tháng đầu năm 2022 của KBC đã tăng 15%, trong đó chủ yếu là vốn góp chủ sở hữu với mức tăng 33.33% so với đầu năm. Đây là kết quả của hoạt động phát hành thêm hơn 191 triệu cổ phiếu mới nhằm tăng vốn theo kế hoạch từ tháng 02/2022 của KBC.
 • Vốn nợ của KBC cũng tăng nhưng mức tăng chỉ là 1.83% so với đầu năm. Trong đó nợ ngắn hạn trong kỳ của KBC đã tăng 29.76% so với đầu năm. Nguyên nhân chủ yếu của sự tăng trưởng đến từ việc tài khoản nợ vay tài chính ngắn hạn của KBC tăng cao đến 146.23% so với cùng kỳ. Con số này chủ yếu là các khoản vay trái phiếu dài hạn đến hạn phải trả của công ty. Số dư nợ trái phiếu tăng cao sẽ là thách thức cho hoạt động thanh toán của KBC trong thời điểm cuối năm 2022.
 • Ở chiều ngược lại, tổng giá trị nợ dài hạn của KBC đã giảm 22.04% so với thời điểm đầu năm. Trong đó, nợ vay tài chính dài hạn giảm mạnh nhất với mức giảm 39.23%. Tuy nhiên một khoản mục khác là chi phí phải trả dài hạn lại tăng 188.86% so với cùng kỳ tuy khoản mục này có tỷ trọng không quá lớn, chiếm khoảng 5% tổng nguồn vốn. Tài khoản này chủ yếu là các khoản lãi trái phiếu phải trả có thời hạn kéo dài đến tháng 1 năm 2026.

Tình hình dòng tiền

 • Dòng tiền kinh doanh lũy kế 9 tháng đầu năm 2022 của KBC là -936 tỷ đồng, giảm sâu so với mức -33.59 tỷ đồng cùng kỳ năm 2021. Nguyên nhân bởi khoản lợi nhuận đột biến trong kỳ của KBC đã bị khấu trừ khi tính dòng tiền do đây chỉ là lợi nhuận từ đánh giá lại tài sản đầu tư. Như vậy dòng tiền thực tế từ hoạt động kinh doanh của KBC không quá tích cực.
 • Về hoạt động đầu tư, công ty đã hạn chế việc chi tiền cho hoạt động thu mua công cụ nợ từ 3,060 tỷ đồng xuống chỉ còn 1,157 tỷ. Điều này khiến lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư giảm chỉ bằng gần 25% so với cùng kỳ. Trong khi đó, với việc các giá trị các khoản vay giảm trong kỳ cho thấy công ty trong kỳ không mở rộng hoạt động vay tiền nhiều, từ đó dòng tiền thuần từ hoạt động tài chính của KBC cũng giảm chỉ còn 200 tỷ trong kỳ. Kết quả là lưu chuyển tiền thuần trong kỳ của KBC sau 9 tháng năm 2022 là -1,239 tỷ đồng.

THAM GIA NHÓM TƯ VẤN trong phiên giao dịch

Tham gia nhóm Tư vấn của Đầu Tư Từ Đâu (E-Broker) để được admin tư vấn cơ hội đầu tư và điểm mua/điểm bán hiệu quả nhất. Bấm tham gia nhóm TẠI ĐÂY.


Hoặc mở app Zalo, quét mã QR để tham gia nhóm Tư vấn đầu tư miễn phí.
Kết bạn với admin qua Zalo 0981 084 636

Nhận xét

Hoạt động kinh doanh trong 9 tháng đầu năm 2022 của KBC không quá tích cực. Tuy lợi nhuận ghi nhận cao vượt trội so với cùng kỳ nhưng đây chủ yếu là những khoản định giá lại giá trị tài sản từ một thương vụ mua cổ phiếu được KBC thực hiện từ quý 2/2022. Khi nhìn vào dòng tiền kinh doanh thực tế có thể thấy KBC đã có một kỳ kinh doanh ảm đạm với lợi nhuận lũy kế khá là thấp.

Về tình hình tài sản, KBC đã có sự tăng trưởng đối với khoản mục tài sản quan trọng của doanh nghiệp là hàng tồn kho, trong đó chiếm đa số là các dự án bất động sản mà KBC đang nắm giữ. Tuy nhiên trong ngắn hạn khả năng thanh toán của KBC có thể sẽ gặp nhiều khó khăn khi mà giá trị các khoản phải thu của công ty đang chiếm tỷ trọng lớn trong các lớp tài sản. Trong khi đó các nghĩa vụ nợ, đặc biệt là nợ vay tài chính ngắn hạn trong cuối năm của KBC đang có tỷ trọng rất cao. Đây sẽ là thách thức cho doanh nghiệp trong giai đoạn kinh doanh cuối năm.

XEM THÊM:
Cổ phiếu KBC – Sẵn sàng đón sóng BĐS công nghiệp nửa cuối năm 2022
Cổ phiếu KBC – Ông trùm Bất động sản Khu công nghiệp phía Bắc