[Cập nhật mới nhất 2023] Đánh giá BCTC cổ phiếu NKG (Thép Nam Kim)

Tác giả: Chuyên gia PTCB – Phạm Quốc Đạt

Cập nhật và đánh giá báo cáo tài chính quý 1/2023 của NKG

Kết quả kinh doanh

 • Kết thúc quý 1/2023, NKG ghi nhận doanh thu bán hàng hợp nhất đạt gần 4.375 tỷ đồng, tiếp tục đà suy giảm mạnh (-38,8%) so với cùng kỳ năm 2022. Giá vốn hàng bán trong kỳ tuy có giảm nhưng vẫn thấp hơn tốc độ giảm của doanh thu, khiến cho lợi nhuận gộp quý này giảm mạnh đến 85,6%.
 • Về mặt chi phí, chi phí bán hàng trong quý 1 cũng giảm mạnh 72% cùng với sự suy giảm về doanh thu. Ở hướng ngược lại, chi phí quản lý doanh nghiệp lại tăng mạnh 65% và chi phí tài chính tăng nhẹ 3,6%. Tổng kết lại, sau khi khấu trừ tất cả các khoản chi phí, NKG tiếp tục ghi nhận lỗ sau thuế quý thứ ba liên tiếp với 49,2 tỷ đồng. Tuy nhiên quy mô lỗ quý này đã giảm rất mạnh so với hai quý trước trước đó.

Tình hình tài chính

Về mặt tài sản:

 • So với hồi đầu năm, tổng giá trị tài sản hợp nhất của NKG tại cuối quý 1/2023 đã giảm 5% và ở mức 12.752 tỷ đồng. Về cơ cấu, hàng tồn kho duy trì là khoản mục chiếm tỷ trọng rất lớn trong tổng tài sản của NKG với 50,8%. Tuy nhiên khoản mục này đã giảm 7,5% trong quý và tiếp tục cho thấy công ty đang co hẹp sản lượng sản xuất khi hoạt động tiêu thụ, bán hàng đang gặp khó khăn. Tài sản cố định là khoản chiếm tỷ trọng lớn thứ hai trong tổng tài sản của Công ty với 20,2% và đã giảm 0,2% về mặt giá trị so với mức đầu năm.

Về mặt nguồn vốn:

 • Tại cuối quý 1/2023, tổng các khoản nợ phải trả của NKG ở mức 7.491 tỷ đồng, giảm đáng kể 8% so với hồi đầu năm, đồng thời đưa tỷ trọng nợ phải trả trong tổng nguồn vốn giảm nhẹ về còn 58,7%. Ngoài ra, các khoản phải trả của Nam Kim hầu hết là ngắn hạn, các khoản nợ dài hạn có giá trị nhỏ và chiếm tỷ trọng gần như không đáng kể trong cơ cấu vốn. Trong kỳ, Công ty cũng tiếp tục tăng cường huy động bằng các khoản vay ngân hàng ngắn hạn (tăng 9,7%, lên mức 5.608 tỷ đồng và chiếm đến 44% trong tổng nguồn vốn). Ở chiều ngược lại, các khoản nợ phải trả người bán ngắn hạn  giảm khá mạnh về quy mô (-45,9%) và chỉ còn chiếm tỷ trọng 10,8% trong tổng vốn.
 • Nhìn chung, NKG tiếp tục phụ thuộc khá nhiều vào nguồn nợ, vay khi chiếm đến 58,7% trong tổng nguồn hình thành tài sản và trong đó chỉ riêng vay ngân hàng ngắn hạn đã chiếm  đến 44%. Mặc dù các chỉ số về khả năng thanh toán nợ ngắn hạn của NKG chưa phải ở mức đáng báo động (tỷ số thanh toán hiện hành = 1,3 lần) nhưng mặt thanh khoản của công ty vẫn chưa phải là an toàn khi số dư tiền mặt và các tài sản dễ chuyển đối thành tiền khác chưa phải là cao khi so với con số vay, nợ phải trả trong 12 tháng tới.

Tình hình dòng tiền

 • Do kết quả kinh doanh kém tích cực và chịu lỗ nên dòng tiền từ hoạt động kinh doanh của NKG trong quý 1/2023 tiếp tục âm mạnh 720 tỷ đồng. Tuy nhiên mức độ thâm hụt của dòng tiền quý này lại giảm nhiều so với mức âm 1.207 tỷ của cùng kỳ năm trước, do Công ty đã hạn chế sản xuất, giảm bớt lượng hàng tồn kho của mình.
 • Vì dòng tiền từ hoạt động kinh doanh thâm hụt mạnh nên Công ty tiếp tục phải tăng cường huy động thông qua hoạt động tài chính, thu ròng về 494 tỷ đồng, với nguồn chủ yếu là vay ngân hàng ngắn hạn.

Tổng kết

Kết quả kinh doanh của NKG trong quý 1/2023 nhìn chung là vẫn kém khả quan. Giá bán lẫn sản lượng tiêu thụ thành phẩm đều giảm khiến cho doanh thu trong quý này tiếp đà sụt giảm mạnh gần 39% so với cùng kỳ. Đồng thời doanh thu cũng chưa đủ để bù đắp các khoản chi phí hoạt động trong kỳ nên NKG tiếp tục ghi nhận lỗ sau thuế quý thứ ba liên tiếp với số tiền 49,3 tỷ đồng. Tuy vậy, số lỗ ghi nhận trong quý này đã giảm nhiều so với hai quý trươc đó.

Do kết quả kinh doanh sụt giảm nên tình hình dòng tiền của NKG cũng kém tích cực. Hàng tồn kho chậm luân chuyển, lợi nhuận suy giảm khiến cho dòng tiền từ hoạt động kinh doanh bị âm mạnh khiến cho Công ty phải tăng cường các khoản vay ngắn hạn để bù đắp. Số dư tiền mặt và các loại tài sản thanh khoản cao khác vẫn còn khá thấp cũng khiến cho các chỉ số về khả năng thanh toán nợ của NKG chưa đạt được mức an toàn.


Cập nhật và đánh giá báo cáo tài chính quý 4/2022 của NKG

Kết quả kinh doanh

Dựa vào các thông tin trên BCTC, có thể rút ra một số điểm nổi bật trong kết quả kinh doanh quý 4 và lũy kế cả năm 2022 của NKG như sau:

Nguồn: tổng hợp từ BCTC hợp nhất quý 4/2022 của NKG
 • Trong quý 4/2022, doanh thu hợp nhất từ hoạt động kinh doanh chính của NKG đạt gần 4.300 tỷ đồng, sụt giảm 51% so với cùng kỳ và tiếp tục đà giảm mạnh kể từ quý 2/2022. Ngoài ra, doanh thu từ hoạt động tài chính cũng kém tích cực khi giảm 55,5% so với quý 4/2021.
 • Giá vốn hàng bán trong quý 4 cũng giảm 42,4% nhưng tốc độ này vẫn chậm hơn so với mức giảm của doanh thu do chi phí đầu vào sản xuất vẫn neo cao. Điều này tiếp tục khiến cho doanh nghiệp phải kinh doanh dưới giá vốn và chịu lỗ gộp 149 tỷ. Mặc dù NKG đã tích cực tiết giảm chi phí tài chính và chi phí bán hàng nhưng sau khi trừ tất cả các loại chi phí, Công ty vẫn ghi nhận mức lỗ sau thuế lên đến 356 tỷ đồng.
 • Kết quả lũy kế cả năm 2022 của Nam Kim cũng không mấy tích cực. Cụ thể hơn, doanh thu thuần năm 2022 đạt 23.071 tỷ đồng, giảm 18,1% so với năm trước. Cùng với các tác động bất lợi của chi phí sản xuất và chi phí tài chính khiến cho Công ty ghi nhận lỗ sau thuế 66,7 tỷ đồng trong năm 2022, trong khi năm 2021 có lãi 2.225 tỷ.

Tình hình tài chính

Nguồn: tổng hợp từ BCTC hợp nhất quý 4/2022 của NKG

Về mặt tài sản:

 • Tại cuối năm 2022, tổng giá trị tài sản hợp nhất của NKG ở mức 13.521 tỷ đồng, giảm khá mạnh (-12,2%) so với thời điểm đầu năm. Về mặt cơ cấu, hàng tồn kho tiếp tục là khoản mục chiếm tỷ trọng rất lớn trong tổng tài sản của NKG với 52,2%. Tuy nhiên khoản mục này đã giảm 14,7%, điều này phần nào cho thấy công ty đã co hẹp sản lượng sản xuất khi hoạt động tiêu thụ, bán hàng đang gặp khó khăn. Tài sản cố định là khoản chiếm tỷ trọng lớn thứ hai trong tổng tài sản của Công ty với 19,1% và đã giảm 6,6% về mặt giá trị so với mức đầu năm.

Về mặt nguồn vốn:

 • Tại cuối quý 4/2022, tổng các khoản nợ phải trả của NKG ở mức 8.144 tỷ đồng, giảm đáng kể 15,8% so với hồi đầu năm, đồng thời chiếm tỷ trọng nợ phải trả trong tổng nguồn vốn cũng giảm nhẹ về 60,2%. Ngoài ra, các khoản phải trả của Nam Kim hầu hết là ngắn hạn, các khoản nợ dài hạn có giá trị nhỏ và chiếm tỷ trọng gần như không đáng kể trong cơ cấu vốn. Trong kỳ, Công ty cũng tăng cường huy động bằng các khoản vay ngân hàng ngắn hạn (tăng 35,5%, lên mức 5.111 tỷ đồng và chiếm đến 37,8% tổng nguồn vốn). Ở chiều ngược lại, các khoản nợ phải trả người bán ngán hạn tuy giảm mạnh gần 48% kể từ đầu năm nhưng vẫn còn chiếm tỷ lệ đáng kể  với 18,8% trong tổng nguồn vốn.
 • Tóm lại, cơ cấu vốn của NKG đang khá phụ thuộc vào nguồn nợ phải trả khi chiếm đến 64% trong tổng nguồn hình thành tài sản và trong đó vay ngân hàng ngắn hạn đang chiếm 37,8%. Mặc dù các chỉ số về khả năng thanh toán nợ ngắn hạn của NKG chưa phải ở mức đáng báo động (tỷ số thanh toán hiện hành = 1,29 lần) nhưng mặt thanh khoản của công ty vẫn chưa phải là an toàn khi số dư tiền mặt và các tài sản dễ chuyển đối thành tiền khác chưa phải là cao khi so với con số vay, nợ phải trả trong 12 tháng tới.

Tình hình dòng tiền

 • Do kết quả kinh doanh kém tích cực và chịu lỗ nên dòng tiền từ hoạt động kinh doanh của NKG trong năm 2022 cũng bị âm mạnh hơn 827 tỷ đồng.
 • Vì dòng tiền từ hoạt động kinh doanh thâm hụt mạnh nên Công ty tiếp tục phải tăng cường huy động thông qua hoạt động tài chính, thu ròng về 1.048 tỷ đồng, với nguồn chủ yếu là vay ngân hàng ngắn hạn. Tổng hợp lại, lưu chuyển tiền thuần trong năm 2022 của NKG ở mức dương 254 tỷ đồng, giúp cho số dư tiền mặt cuối kỳ tăng lên mức 1.005 tỷ đồng.

Nhận xét

Kết quả hoạt động kinh doanh của NKG trong quý 4/2022 nhìn chung là tiêu cực và tiếp đà suy giảm kể từ quý 3. Giá bán lẫn sản lượng tiêu thụ thành phẩm giảm khiến cho doanh thu trong quý giảm mạnh hơn 51% so với cùng kỳ. Đồng thời, Công ty cũng đang phải bán hàng dưới giá vốn khi các khoản chi phí sản xuất giảm chậm hơn doanh thu, dẫn đến phải ghi nhận khoản lỗ sau thuế lên đến 356 tỷ đồng trong quý 4.

Tình hình dòng tiền của NKG cũng kém tích cực. Hàng tồn kho chậm luân chuyển, lợi nhuận suy giảm khiến cho dòng tiền từ hoạt động kinh doanh bị âm mạnh, vì thế, Công ty phải tăng cường các khoản vay ngắn hạn để bù đắp. Số dư tiền mặt và các loại tài sản thanh khoản cao khác vẫn còn khá thấp. Nếu như tình hình kinh doanh và dòng tiền không được cải thiện thì Công ty có thể sẽ gặp phải áp lực lớn khi các khoản nợ, vay ngắn hạn đến hạn trả.


Cập nhật và đánh giá báo cáo tài chính quý 3/2022 của NKG

Về mặt kết quả kinh doanh

Một số điểm nổi bật trong kết quả kinh doanh của NKG trong quý 3 và 9 tháng đầu năm 2022 bao gồm:

kết quả kinh doanh quý 3.2022 NKG
 • Trong quý 3/2022, doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh của NKG đạt 4.425 tỷ đồng, giảm mạnh hơn 41% so với cùng kỳ. Bên cạnh đó, chi phí sản xuất tăng mạnh khiến cho giá vốn hàng bán trong quý 3 cao hơn cả doanh thu, khiến cho lợi nhuận gộp của Công ty ở mức âm.
 • Các loại chi phí hoạt động như chi phí tài chính, chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng đáng kể nên sau khi trừ hết chi phí, Công ty phải ghi nhận một khoản lỗ khá lớn 419 tỷ đồng trong quý 3, trong khi cùng kỳ ghi nhận lãi hơn 600 tỷ đồng.
 • Lũy kế 9 tháng đầu năm, Công ty báo cáo doanh thu lũy kế giảm 3,2% và lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 290 tỷ đồng, giảm gần 84% so với cùng kỳ năm 2021. Nếu so với kế hoạch kinh doanh đề ra từ đầu năm, NKG đã hoàn thành 69% chỉ tiêu doanh thu nhưng chỉ tiêu lợi nhuận thì mới chỉ hoàn thành 18%.

Tình hình tài chính

tình hình tài chính quý 3.2022 NKG

Về mặt tài sản

 • Tại ngày 30/9/2022, quy mô tổng tài sản của NKG đạt 15.860 tỷ đồng, tăng nhẹ 3% so với thời điểm đầu năm. Về mặt cơ cấu, hàng tồn kho đang là khoản mục chiếm tỷ trọng rất lớn trong tổng tài sản của NKG vói 55,7%. Hàng tồn kho cũng tăng nhẹ 6,7% so với thời điểm đầu năm, điều này phần nào cho thấy hoạt động tiêu thụ, bán hàng của công ty đang gặp khó khăn. Tài sản cố định là khoản chiếm tỷ trọng lớn thứ hai trong tổng tài sản của Công ty với 16,5% và đã giảm 5,4% về mặt giá trị so với mức đầu năm.

Về mặt nguồn vốn

 • Tại cuối quý 3/2022, tổng các khoản nợ phải trả của NKG ở mức 10.126 tỷ đồng, tăng 4,7% so với hồi đầu năm, đồng thời chiếm tỷ trọng gần 64% trong tổng nguồn vốn. Một điểm đáng chú ý là các khoản phải trả của Công ty hầu hết là ngắn hạn, các khoản nợ dài hạn có giá trị nhỏ và chiếm tỷ trọng gần như không đáng kể trong cơ cấu vốn. Trong kỳ, NKG cũng tăng cường huy động bằng các khoản vay ngân hàng ngắn hạn (tăng gần 53%, lên mức 5.761 tỷ đồng và chiếm đến 36,3% tổng nguồn vốn). Các khoản nợ phải trả người bán ngán hạn tuy giảm mạnh hơn 22% kể từ đầu năm nhưng vẫn còn chiếm tỷ lệ lớn với 23,8% trong tổng nguồn vốn.
 • Tóm lại, cơ cấu vốn của VCG đang khá phụ thuộc vào nguồn nợ phải trả với gần 64% tổng nguồn hình thành tài sản và trong đó vay ngân hàng ngắn hạn đang chiếm 36%. Mặc dù khả năng hoàn trả các khoản nợ ngắn hạn nói chung của công ty chưa phải là thấp (tỷ số thanh toán hiện hành = 1,26 lần) nhưng mặt thanh khoản của công ty chưa phải là an toàn khi số dư tiền mặt và các tài sản dễ chuyển đối thành tiền khác chưa phải là cao khi so với con số vay, nợ phải trả trong 12 tháng tới.

XEM THÊM:
[2022] Cập nhật triển vọng cổ phiếu NKG – Khả quan cho dài hạn
[Cập nhật mới nhất 2022] Đánh giá BCTC cổ phiếu HSG (Tập đoàn Hoa Sen)
[2022] Cập nhật triển vọng cổ phiếu HSG – Đẩy mạnh hệ thống phân phối
[Cập nhật mới nhất 2022] Đánh giá BCTC cổ phiếu HPG (Hòa Phát)

Tình hình dòng tiền

 • Tổng lưu chuyển tiền thuần của NKG trong 9 tháng đầu năm ghi nhận ở mức dương 303 tỷ đồng, từ đó đưa số dư tiền và tương đương tiền cuối quý 3 lên mức 1.054 tỷ đồng, tăng 40% so với mức đầu năm.
 • Tuy nhiên, cũng cần lưu ý khi dòng tiền của NKG trong 9 tháng đầu năm đang phụ thuộc nhiều vào hoạt động tài chính. Cụ thể, Công ty phải tăng cường các khoản vay ngân hàng ngắn hạn để bù đắp cho dòng tiền thiếu hụt khi hoạt động kinh doanh chưa được tốt cũng như để tài trợ cho hoạt động đầu tư, mua sắm tài sản cố định.

Nhận xét

Kết quả hoạt động kinh doanh của NKG trong quý 3 nhìn chung là tiêu cực. Giá bán lẫn sản lượng tiêu thụ thành phẩm giảm khiến cho doanh thu trong quý giảm mạnh so với cùng kỳ. Đồng thời, Công ty cũng đang phải bán hàng dưới giá vốn khi các khoản chi phí sản xuất tăng mạnh, dẫn đến NKG phải chịu khoản lỗ lên đến 476 tỷ đồng trong quý 3. Lũy kế 9 tháng đầu năm, Công ty vẫn có lãi nhẹ 290 tỷ đồng nhưng con số này vẫn là rất thấp khi so với cùng kỳ năm trước lẫn kế hoạch kinh doanh đề ra từ đầu năm.

Tình hình dòng tiền của NKG cũng không khả quan. Hàng tồn kho chậm luân chuyển, lợi nhuận suy giả khiến cho dòng tiền từ hoạt động kinh doanh bị âm mạnh, vì thế, Công ty phải tăng cường các khoản vay ngắn hạn để bù đắp. Số dư tiền mặt và các loại tài sản thanh khoản cao khác vẫn còn khá thấp. Nếu như tình hình kinh doanh và dòng tiền không được cải thiện thì Công ty có thể sẽ gặp phải áp lực lớn khi các khoản nợ, vay ngắn hạn đến hạn trả.

THAM GIA NHÓM TƯ VẤN trong phiên giao dịch

Tham gia nhóm Tư vấn của Đầu Tư Từ Đâu (E-Broker) để được admin tư vấn điểm mua/điểm bán có lợi nhất. Bấm tham gia nhóm TẠI ĐÂY.


Hoặc mở app Zalo, quét mã QR để tham gia nhóm Tư vấn đầu tư miễn phí.
Kết bạn với admin qua Zalo 0981 084 636

XEM THÊM: