[Cập nhật mới nhất 2023] Đánh giá BCTC cổ phiếu NT2 (Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2)

Tác giả: Chuyên gia PTCB – Phạm Quốc Đạt

Cập nhật và đánh giá báo cáo tài chính quý 1/2023 của NT2

Về mặt kết quả kinh doanh

Nguồn: tổng hợp từ BCTC quý 1/2023 của NT2
 • Doanh thu bán điện của NT2 trong quý đầu năm 2023 ghi nhận ở mức 2.183 tỷ đồng, tăng 8,8% so với cùng kỳ. Doanh thu từ hoạt động tài chính chính khá tích cực, tăng gấp nhiều lần so với quý 1/2022, chủ yếu nhờ lãi tiền gửi ngân hàng tăng mạnh.
 • Về phần chi phí, giá vốn sản xuất điện này chỉ tăng 6%, thấp hơn so với tốc độ tăng của doanh thu nên biên lợi nhuận gộp của NT2 đã được cải thiện nhiều so với cùng kỳ. Ngoài ra, các chi phí hoạt động còn lại như chi phí tài chính và chi phí quản lý doanh nghiệp đã tăng khá mạnh. Tuy vậy, sau khi khấu trừ tất cả các loại chi phí, NT2 vẫn nghi nhận lợi nhuận sau thuế quý 1/2023 đạt mức 233,8 tỷ đồng, tăng mạnh 46,5% so với cùng thời điểm năm 2022.

Tình hình tài  chính

Nguồn: tổng hợp từ BCTC quý 1/2023 của NT2

Về mặt tài sản:

 • Quy mô tổng tài sản của NT2 tại thời điểm cuối quý 1/2023 đạt 8.427 tỷ đồng, tăng khá mạnh (+13,2%) so với mức đầu năm. Trong đó, khoản mục có mức tăng mạnh nhất là phải thu ngắn hạn (phần lớn là phải thu Công ty Mua bán Điện Nhà nước) với mức tăng 50,6%. Ở chiều ngược lại, số dư tiền mặt và các khoản tương đương tiền lại giảm nhiều đến 99,7% so với đầu năm.
 • Điểm đáng chú ý nhất trong cơ cấu tài sản của NT2 tiếp tục là việc phải thu ngắn hạn (mà chủ yếu là phải thu khách hàng) đang chiếm tỷ trọng rất cao, lên đến 52% tổng tài sản. Đồng thời, đa phần tài sản của NT2 là các khoản có tính chất ngắn hạn, chiếm đến 68,1% tổng giá trị. Tài sản dài hạn của Công ty phần lớn là tài sản cố định với tỷ trọng chiếm 31,3% tổng tài sản.

Về mặt nguồn vốn:

 • Trong quý 1/2023, tổng giá trị nợ phải trả của NT2 đã tăng mạnh 36,6% so với đầu năm và ở mức 3.858 tỷ đồng, từ đó kéo tỷ trọng nợ phải trả trong tổng nguồn vốn tăng lên mức 45,9%. Một điểm đáng chú ý khác là toàn bộ các khoản vay, nợ của Công ty là ngắn hạn mà không có khoản dài hạn nào. Ngoài ra, nợ phải trả của NT2 phần nhiều là các khoản có tính chất thương mại như phải trả người bán và chi phí phải trả. Còn lại, các khoản vay ngân hàng chỉ chiếm tỷ trọng vừa phải là 7,7% trên tổng nguồn vốn của NT2.
 • Mặc dù tổng nợ phải trả đã tăng khá nhiều nhưng nhìn chung NT2 vẫn đang duy trì một cơ cấu tài chính khá an toàn, đòn bẩy tài chính sử dụng ở mức độ cân bằng khi tỷ lệ nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu là 0,85. Các chỉ số về khả năng thanh toán nợ của Công ty cũng duy trì tương đối đảm bảo (tỷ số thanh toán hiện hành = 1,26 lần, tỷ số thanh toán nhanh = 1,14 lần).

Tình hình dòng tiền

 • Trong quý 1/2023, tổng lưu chuyển tiền thuần của NT2 ở mức âm 383 tỷ đồng, giảm rất nhiều so với mức dương 55,5 tỷ của cùng kỳ năm trước và khiến cho số dư tiền mặt cuối quý giảm chỉ còn gần 1 tỷ đồng.
 • Cụ thể hơn, tất cả các mảng hoạt động của NT2 đều có dòng tiền ở mức âm. Trong đó, lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh bị âm 56,7 tỷ đồng, chủ yếu do các khoản phải thu khách hàng tăng, cho thấy Công ty vẫn đang bị đối tác chiếm dụng tiền khá nhiều. Hoạt động đầu tư cũng chi ròng 58,5 tỷ, phần lớn là đầu tư ngắn hạn dưới dạng gửi tiền ngân hàng. Đồng thời, hoạt động tài chính cũng chi ròng 268 tỷ, chủ yếu dùng để trả cổ tức cho cổ đông.

Nhận xét

Bước sang quý đầu của năm 2023, kết quả kinh doanh của NT2 đã có sự cải thiện tích cực. Trong đó, doanh thu sản xuất điện tăng 8,8% so với cùng kỳ. Cùng với đó là chi phí sản xuất được tiết giảm khi giá nhiên liệu đầu vào dần hạ nhiệt giúp cho lợi nhuận gộp trong kỳ tăng 36%. Mặc dù một số chi phí hoạt động cũng tăng khá mạnh nhưng sau khi khấu trừ chi phí, NT2 vẫn ghi nhận lợi nhuận sau thuế quý này tăng rất khả quan (+46,5%) so với cùng thời điểm năm 2022.

Đồng thời, các khía cạnh tài chính khác của NT2 tiếp tục duy trì được sự ổn định. Mặc dù nợ phải trả tăng khá mạnh nhưng cơ cấu nguồn vốn của Công ty đang khá an toàn khi đòn bẩy tài chính ở mức cân bằng giữa nợ phải trả và vốn chủ sở hữu. Tuy nhiên, Công ty cũng cần chú ý hơn đến thu hồi các khoản công nợ nhằm hạn chế bị chiếm dụng vốn và cải thiện thêm về mặt dòng tiền.


Cập nhật và đánh giá báo cáo tài chính quý 4/2022 của NT2

Kết quả kinh doanh

Trong quý 4 cũng như cả năm 2022, hoạt động kinh doanh của NT2 có những điểm đáng chú ý như sau:

Nguồn: tổng hợp từ BCTC quý 4/2022 của NT2
 • Về mặt thu nhập, trong quý 4/2022, doanh thu bán điện của NT2 ghi nhận ở mức 1.923 tỷ đồng, tăng 17,7% so với cùng kỳ, nhưng đà tăng doanh thu đã giảm tốc đáng kể so với ba quý đầu năm. Ngoài ra, doanh thu từ hoạt động tài chính quý 4 cũng tăng mạnh 367% nhờ thu nhập từ lãi tiền gửi tăng.
 • Về mặt chi phí, giá vốn sản xuất điện quý 4 tăng 23,8%, cao hơn cả tốc độ tăng của doanh thu nên biên lợi nhuận gộp của NT2 đã bị thu hẹp khá nhiều. Các chi phí hoạt động còn lại cũng tăng mạnh như chi phí tài chính tăng 133,3% (do lãi vay phải trả và lỗ tỷ giá tăng cao), chi phí quản lý doanh nghiệp tăng đột biến 282,8% so với cùng kỳ. Chính vì vậy, sau khi khấu trừ tất cả các khoản chi phí, NT2 ghi nhận lãi sau thuế quý 4 giảm mạnh hơn 95% so với cùng kỳ năm 2021 và chỉ đạt con số khá khiêm tốn là 5,7 tỷ đồng.
 • Tuy nhiên, tình hình hai quý đầu năm khá tích cực nên kết quả kinh doanh cả năm 2022 của NT2 vẫn có sự tăng trưởng khả quan. Cụ thể, doanh thu cả năm 2022 đạt 8.786 tỷ đồng, tăng 42,9% so với năm 2021. Tuy có chịu ảnh hưởng bới chi phí sản xuất và chi phí quản lý tăng cao nhưng lợi nhuận sau thuế vẫn tăng trưởng 36,6% so với năm trước, đồng thời hoàn thành vượt gần 56% kế hoạch của năm 2022.

 Tình hình tài chính

Nguồn: tổng hợp từ BCTC quý 4/2022 của NT2

Về mặt tài sản:

 • Quy mô tổng tài sản của NT2 tại thời điểm cuối quý 4/2022 đạt mức 7.285 tỷ đồng, tăng 10% so với mức đầu năm. Trong đó, hai khoản mục có tốc độ tăng mạnh nhất kể từ đầu năm là tiền và tương đương tiền (tăng lên mức 384 tỷ tại cuối năm so với chỉ 1 tỷ đồng hồi đầu năm) và đầu tư tài chính ngắn hạn thông qua tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn (đạt 949 tỷ so với mức 0,5 tỷ đồng tại đầu năm).
 • Điểm đáng chú ý nhất trong cơ cấu tài sản của NT2 là việc phải thu dài hạn (mà chủ yếu là phải thu khách hàng) đang chiếm tỷ trọng rất cao, lên đến 37,2% tổng tài sản. Đồng thời khoản phải thu khách hàng này đang bị chậm thu hồi, khiến Công ty phải trích lập dự phòng gần 240 tỷ trong năm 2022, làm ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả lợi nhuận.

Về mặt nguồn vốn:

 • Tại cuối năm 2022, tổng các khoản nợ phải trả của NT2 ở mức 2.825 tỷ đồng, tăng 18,2% so với thời điểm đầu năm và chiếm tỷ trọng gần 39% trong tổng nguồn vốn. Một điểm đáng chú ý khác là toàn bộ các khoản vay, nợ của Công ty là ngắn hạn mà không có khoản dài hạn nào. Ngoài ra, nợ phải trả của NT2 phần nhiều là các khoản có tính chất thương mại như phải trả người bán và chi phí phải trả. Còn lại, các khoản vay ngân hàng chỉ chiếm tỷ trọng vừa phải là 8,7% trên tổng nguồn vốn của NT2.
 • Nhìn chung, NT2 đang có một cơ cấu tài chính khá an toàn, đòn bẩy tài chính sử dụng ở mức độ vừa phải khi tỷ lệ nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu chỉ là 0,63. Các chỉ số về khả năng thanh toán nợ của Công ty cũng duy trì tương đối an toàn (tỷ số thanh toán hiện hành = 1,54 lần).

Tình hình dòng tiền

 • Trong năm 2022, tổng lưu chuyển tiền thuần của NT2 ở mức dương 383,3 tỷ đồng, vì vậy, số dư tiền cuối năm đã tăng mạnh lên mức 384 tỷ đồng so với chỉ gần 1 tỷ đồng hồi đầu năm.
 • Cụ thể hơn, hoạt động kinh doanh chính tiếp tục là nguồn tạo tiền chủ yếu cho Công ty khi thu ròng về 1.383 tỷ đồng trong năm 2022, tăng gần 29% so với năm 2021. Nhờ dòng tiền khá dồi dào từ hoạt động kinh doanh mà Công ty đã có điều kiện để thanh toán các khoản nợ vay và trả cổ tức bằng tiền cho cổ đông, thể hiện qua số chi ròng gần 54 tỷ đồng của hoạt động tài chính. Và một phần tiền nhàn dỗi được sử dụng cho hoạt động đầu tư tài chính ngắn hạn mà chủ yếu là tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn.

Nhận xét

Kết quả kinh doanh trong quý 4/2022 của NT2 đã có sự chững lại. Mặc dù doanh thu bán điện vẫn tăng 17,2% so với cùng kỳ nhưng do tác động tiêu cực của các loại chi phí kinh doanh đồng loạt tăng mạnh đã khiến cho lợi nhuận quý 4 của NT2 bị bào mòn nhanh và giảm rất mạnh hơn 95% so với quý 4/2021.

Nhưng khi nhìn rộng cả năm 2022 thì hoạt động kinh doanh của NT2 vẫn có được sự tăng trưởng đáng kể, chủ yếu nhờ các kết quả tích cực đã đạt được trong hai quý đầu năm. Doanh thu năm 2022 tăng trưởng mạnh gần 43% so với năm trước, bù đắp được cho sự gia tăng của chi phí kinh nên lợi nhuận sau thuế cả năm của Công ty cũng có mức tăng tốt là 36,6% so với năm 2021.

Tình hình tài chính của NT2 nhìn chung vẫn có được sự ổn định . Cụ thể, cơ tài chính của Công ty đang khá an toàn khi đòn bẩy tài chính ở mức vừa phải (với nợ phải trả chỉ chiếm gần 39% tổng nguồn vốn). Tuy nhiên, Công ty cũng cần chú ý hơn đến thu hồi các khoản công nợ nhằm hạn chế bị chiếm dụng vốn và có thể dẫn đến việc phải thực hiện trích lập dự phòng, làm ảnh hưởng đến kết quả lợi nhuận.


Cập nhật và đánh giá báo cáo tài chính quý 3/2022 của NT2

Về mặt kết quả kinh doanh

Hoạt động kinh doanh của NT2 trong quý 3 và 9 tháng đầu năm 2022 có những điểm đáng chú ý như sau:

kết quả kinh doanh quý 3.2022 NT2
 • Trong quý 3/2022, doanh thu thuần của NT2 tiếp tục duy trì được đà tăng tốt (+73,5%) so với cùng kỳ, từ đó doanh thu lũy kế 9 tháng đầu năm cũng tăng mạnh 52% và đạt 4.515 tỷ đồng. Giá vốn hàng bán trong 9 tháng tăng đáng kể (+46,6%) nhưng vẫn thấp hơn tốc độ tăng của doanh thu nên lợi nhuận gộp của NT2 tăng khá đột biến (+93,3%) so với cùng kỳ năm 2021. Biên lợi nhuận gộp cũng được cải thiện nhanh lên mức 14,8%.
 • Doanh thu từ hoạt động tài chính trong 9 tháng chỉ đạt 5,7 tỷ đồng, giảm mạnh so với cùng kỳ nhưng do quy môt khá nhỏ nên không ảnh hưởng nhiều đến kết quả lợi nhuận chung. Bên cạnh đó, chi phí tài chính của công ty cũng được kiểm soát khá tốt, giảm hơn 58% so với cùng kỳ, chủ yếu do lãi vay phải trả và lỗ chênh lệch tỷ giá giảm mạnh.
 • Đáng chú ý là trong quý 3, công ty ghi nhận khoản trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi hơn 187 tỷ đồng. Từ đó kéo chi phí quản lý doanh nghiệp của 3 quý đầu năm lên mức 247 tỷ đồng, tăng đột biến 303% so với cùng kỳ.
 • Sau khi tổng hợp tất cả các khoản doanh thu và chi phí, NT2 ghi nhận lợi nhuận sau thuế quý 3 ở mức 199 tỷ đồng, giảm 27% so với cùng kỳ (chủ yếu do khoản trích lập dự phòng làm tăng chi phí quản lý doanh nghiệp nêu trên). Tuy nhiên do kết quả của 2 quý đầu năm tích cực nên lợi nhuận sau thuế 9 tháng vẫn có mức tăng cao hơn 75% so với cùng kỳ và đạt mức 723,6 tỷ đồng.

Tình hình tài chính

tình hình tài chính NT2 quý 3.2022

Về mặt tài sản

 • Quy mô tổng tài sản của NT2 tại thời điểm cuối quý 3/2022 đạt mức 7.340 tỷ đồng, tăng 10,8% so với mức đầu năm. Trong đó, hai khoản mục có tốc độ tăng mạnh nhất kể từ đầu năm là tiền và tương đương tiền (tăng lên mức 400 tỷ tại cuối quý so với mức 1 tỷ đồng hồi đầu năm) và đầu tư tài chính ngắn hạn thông qua tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn (đạt 400 tỷ tại cuối quý 3 so vơi mức 0 đồng tại đầu năm)
 • Cơ cấu tài sản của Công ty đang khá cân bằng giữa tài sản ngắn hạn và tài sản dài hạn. Trong đó, đáng chú ý là các khoản phải thu khách hàng ngắn hạn đang chiếm tỷ trọng lớn nhất với 44,3% tổng tài sản, các khoản phải thu này cũng đã tăng 48,7% so với thời điểm đầu năm. Khoản mục chiếm tỷ trọng lớn tiếp theo là tài sản cố định với 40,6% nhưng loại tài sản này lại có xu hướng giảm kể từ đầu năm.

Về mặt nguồn vốn

 • Tại ngày 30/9/2022, tổng các khoản nợ phải trả của NT2 ở mức 2.886 tỷ đồng, tăng gần 21% so với thời điểm đầu năm và chiếm tỷ trọng 39% trong tổng nguồn vốn. Một điểm đáng chú ý khác là tại cuối quý 3, toàn bộ các khoản vay, nợ của Công ty là ngắn hạn mà không có khoản dài hạn nào. Tổng giá trị các khoản vay ngân hàng của NT2 tại thời điểm cuối quý 3 là 631 tỷ đồng, tăng 421 tỷ đồng (+200%) so với hồi đầu năm và chiếm 8,6% tổng nguồn vốn của Công ty.
 • Nhìn chung, NT2 đang có một cơ cấu vốn cân bằng giữa nợ phải trả và vốn chủ sở hữu. Các chỉ số về khả năng thanh toán của Công ty cũng duy trì tương đối an toàn (tỷ số thanh toán hiện hành = 1,46 lần), cùng với mức độ thanh khoản đang khá dồi dào khi số dư tiền mặt cộng với tiền gửi ngân hàng ở mức khá cao.

Tình hình dòng tiền

 • Tổng lưu chuyển tiền thuần của NT2 trong 9 tháng đầu năm ghi nhận ở mức dương 670 tỷ đồng, từ đó đưa số dư tiền và tương đương tiền cuối kỳ tăng mạnh lên mức 400 tỷ đồng so với chỉ gần 1 tỷ đồng của đầu năm.
 • Về mặt cơ cấu thì hoạt động kinh doanh cốt lõi vẫn là nguồn tạo tiền chủ yếu cho Công ty khi mang về dòng tiền dương 670 tỷ đồng trong 9 tháng. Điều này là hợp lý với kết quả lợi nhuận tăng trưởng khá của Công ty, tuy nhiên do các khoản phải thu tăng khá mạnh nên dòng tiền thu về từ hoạt động kinh doanh có phần thấp hơn so với cùng kỳ. Dòng tiền từ hoạt động đầu tư âm chủ yếu do Công ty chuyển lượng tiền mặt dư thừa thành tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn.

Nhận xét NT2

Kết quả đạt được từ hoạt động kinh doanh của NT2 trong 9 tháng đầu năm 2022 nhìn chung có sự tăng trưởng tích cực khi so với cùng kỳ năm trước. Mặc dù lợi nhuận ròng quý 3 giảm hơn 27% (chủ yếu do Công ty phải ghi nhận khoản dự phòng nợ phải thu khó đòi đột biến) nhưng tính lũy kế 9 tháng, lợi nhuận sau thuế của NT2 vẫn tăng trưởng mạnh 75% so với cùng kỳ. Kết quả này đến từ việc doanh thu sản xuất điện của Công ty tăng mạnh, đồng thời các loại chi phí như giá vốn hàng bán, chi phí tài chính được điểm soát tốt, dẫn đến biên lợi nhuận được cải thiện đáng kể.

Tình hình tài chính của NT2 nói chung vẫn giữ được sự ổn định. Cụ thể, cơ cấu vốn của NT2 đang khá an toàn khi Công ty sử dụng đòn bẩy tài chính ở mức vừa phải, cân bằng giữa nợ vay và vốn tự có. Khả năng thanh toán các khoản nợ được đảm bảo, thanh khoản cũng ở mức dồi dào khi lượng tiền mặt và tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn nắm giữ ở mức cao. Tuy nhiên, NT2 cũng cần chú ý hơn đến thu hồi các khoản công nợ nhằm hạn chế bị chiếm dụng vốn và có thể dẫn đến việc phải thực hiện trích lập dự phòng, làm giảm lợi nhuận như trong quý 3/2022.

XEM THÊM: