[Cập nhật mới nhất 2023] Đánh giá BCTC cổ phiếu PC1 (Công ty cổ phần tập đoàn PC1)

Cập nhật và đánh giá BCTC quý 1/2023 cổ phiếu PC1

Về mặt kết quả kinh doanh

Nguồn: tổng hợp từ BCTC hợp nhất quý 1/2023 của PC1
 • Tổng doanh thu hợp nhất của PC1 trong quý 1/2023 đạt 1.505 tỷ đồng và chỉ nhích nhẹ 1,8% so với cùng kỳ năm 2022. Trong số các mảng kinh doanh của PC1 thì hoạt động xây lắp và thiết bị điện diến biến khả quan nhất với tốc độ tăng doanh thu đạt trên 26%, tiếp đến là mảng bán hàng hóa vật tư với mức tăng 15,5%. Nhưng ở chiều ngược lại, sự sụt giảm của mảng năng lượng điện (-14,8%) đã ảnh hưởng nhiều đến tăng trưởng doanh thu chung của Công ty.
 • Về phần chi phí, giá vốn hàng bán trong quý 1 tăng 6,2% và cao hơn tốc độ tăng của doanh thu nên biên lợi nhuận gộp của Công ty bị thu hẹp đáng kể, xuống còn 20,4% so với 23,7% trong cùng kỳ. Ngoài ra, PC1 tiếp tục bị ảnh hưởng bởi chi phí tài chính khi tăng 74,7% so với cùng kỳ, chủ yếu do chi phí lãi vay tăng mạnh cùng với chi phí quản lý tài chính tăng 37%. Chính vì vậy, sau khi khấu trừ tất cả các loại chi phí, PC1 ghi nhận lợi nhuận sau thuế quý 1/2023 chỉ đạt 79,2 tỷ đồng, giảm mạnh 55,9% so với cùng thời điểm năm 2022.

Tình hình tài chính

Nguồn: tổng hợp từ BCTC hợp nhất quý 1/2023 của PC1

Về mặt tài sản:

 • Trong quý đầu năm 2022, quy mô tổng tài sản hợp nhất của PC1 đã giảm 4,8% so với hồi đầu năm và đạt mức 13.481 tỷ đồng tại cuối quý. Mức giảm này của tổng tài sản chủ yếu do ảnh hưởng bởi các khoản mục như tiền và tương đương tiền giảm mạnh 35,3% và phải thu ngăn hạn giảm 5,8%. Trong khi đó vẫn có một số khoản mục có mức tăng đáng kể như đầu tư tài chính ngắn hạn tăng 7,1% và tài sản dở dang dài hạn tăng 10,3%.
 • Cơ cấu tài sản hiện tại của PC1 nhìn chung là phù hợp với ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh chính (xây lắp điện, đầu tư năng lượng) khi tài sản cố định chiếm tỷ trọng cao nhất, lên đến 47% tổng tài sản. Đồng thời, Công ty cũng đang tích cực đầu tư, xây dựng các dự án mới, thể hiện qua các khoản xây dựng cơ bản dở dang và đầu tư tài chính dài hạn tăng khá nhiều như đã nêu ở trên.

Về mặt nguồn vốn:

 • Tại cuối quý 1/2023, tổng các khoản nợ phải trả của PC1 là 13.481 tỷ đồng, giảm 7,5% so với mức đầu năm, từ đó đưa tỷ lệ nợ phải trả trong tổng nguồn vốn giảm nhẹ xuống còn 65,1%. Trong đó, các khoản vay tài chính (ngân hàng, trái phiếu) tiếp tục là khoản mục quan trọng và chiếm tỷ lệ lớn nhất với tổng dư nợ cả ngắn và dài hạn là 11.332 tỷ đồng cùng tỷ trọng 54,7 trong tổng nguồn vốn.
 • Như vậy, PC1 đang phụ thuộc khá nhiều vào nguồn vốn vay, nợ để tài trợ cho các hoạt động kinh doanh và đầu tư của mình. Điều này là dễ hiểu bởi vì việc đầu tư các dự án năng lượng của PC1 cần lượng vốn rất lớn. Ngoài ra, các chỉ số về khả năng thanh toán nợ ngắn hạn của Công ty đang được duy trì ở mức độ tương đối đảm bảo (tỷ số thanh toán hiện hành = 1,4 lần, tỷ số thanh toán nhanh = 1,22 lần).

Tình hình dòng tiền

 • Trong quý 1/2023, tổng lưu chuyển tiền thuần của PC1 ở mức âm gần 911 tỷ đồng và khiến cho số tiền mặt cuối quý giảm 35,3% so với đầu năm.
 • Tuy vậy, việc dòng tiền của PC1 âm mạnh chủ yếu do các hoạt động đầu tư và hoạt động tài chính. Cụ thể, Công ty đã chi ròng 254 tỷ cho hoạt động đầu tư, chủ yếu để mua sắm tài sản cố định và đầu tư tiền nhàn rỗi dưới dạng tiền gửi ngân hàng. Đồng thời, PC1 cũng chi ròng 657 tỷ cho hoạt động tài chính mà chủ yếu là để trả nợ gốc các khoản vay và trả cổ tức.

Tổng kết

Kết quả hoạt động kinh doanh của PC1 trong quý 1/2023 nhìn chung vẫn chưa được tích cực. Cụ thể, doanh thu kinh doanh chỉ tăng nhẹ 1,8% nhờ sự tăng trưởng tốt của mảng xây lắp và thiết bị điện, trong khi mảng kinh doanh quan trọng còn lại là năng lượng điện thì lại sụt giảm gần 15% so với cùng kỳ do yếu tố thời tiết không thuận lợi. Đồng thời, các chi phí kinh doanh mà đặc biệt là chi phí tài chính tăng mạnh (74,7%) đã khiến cho lợi nhuận sau thuế hợp nhất quý này của PC1 giảm đến gần 56% so với quý 1/2022, cũng như kéo biên lợi nhuận ròng về còn khá mỏng, chỉ 5,3% so với mức 12,1% của cùng kỳ năm 2022.

Về mặt tài chính, cơ cấu tài sản của PC1 nói chung là phù hợp với ngành nghề kinh doanh khi phần lớn trong là các loại tài sản cố định, đồng thời trong kỳ PC1 cũng tích cực đầu tư, gia tăng giá trị của các khoản mục này. Tuy vậy, để có nguồn tài chính để đầu tư tài sản thì PC1 đã phải duy trì các khoản vay, nợ khiến cho mức đòn bẩy tài chính hiện tại của Công ty đang khá cao (nợ phải trả chiếm hơn 65% tổng nguồn vốn).


Cập nhật và đánh giá BCTC quý 4/2022 cổ phiếu PC1

Kết quả kinh doanh

Nguồn: tổng hợp từ BCTC hợp nhất quý 4/2022 của PC1

Hoạt động kinh doanh trong quý 4 và lũy kế cả năm 2022 của PC1 có những điểm đáng chú ý như sau:

 • Trong quý 4/2022, doanh thu thuần của PC1 ghi nhận mức tăng 8,2% so với cùng kỳ nhưng điều này vẫn không bù đắp được sự sụt giảm của ba quý đầu năm. Vì vậy, lũy kế cả năm 2022, doanh thu của công ty ghi nhận mức giảm đáng kể, 15,2% so với năm trước. Ngoài ra, thu nhập từ hoạt động tài chính của PC1 trong năm 2022 đã giảm mạnh hơn 70% so với năm 2021, chủ yếu do mức nền so sánh cao của năm 2021 khi đã ghi nhận khoản lãi đột biến do đánh giá lại khoản đầu tư tại một công ty con.
 • Về mặt chi phí, giá vốn hàng bán trong năm 2022 đã được tiết giảm khả tốt và giảm hơn 22% so với năm trước, giúp cho biên lợi nhuận gộp được mở rộng khá tích cực. Chi phí bán hàng năm 2022 cũng giảm mạnh khi Công ty ghi nhận một khoản hoàn nhập chi phí dự phòng bảo hành sản phẩm khá lớn. Nhưng ở chiều ngược lại, chi phí tài chính lại tăng mạnh 112,9% do chi phí lãi vay và lỗ chênh lệch tỷ giá lên cao.
 • Sau khi tổng hợp tất cả các khoản doanh thu và chi phí, PC1 ghi nhận lợi nhuận sau thuế năm 2022 ở mức 527 tỷ đồng, giảm khá mạnh 31% so với năm 2021. Ngoài ra, khi so với kế hoạch kinh doanh của năm 2022 thì Công ty chỉ hoàn thành được 76% chỉ tiêu doanh thu và 80% chỉ tiêu lơi nhuận.

Tình hình tài chính

Về mặt tài sản:

 • Quy mô tổng tài sản của PC1 đã tăng đáng kể (+15,6%) trong năm 2022 và đạt mức 21.604 tỷ đồng. Trong đó, các khoản mục có mức tăng đột biến, đáng chú ý như đầu tư tài chính ngắn hạn (với chủ yếu là tiền giử có kỳ hạn, tăng 354%), tài sản dở dang dài hạn (phần lớn là các dự án điện và khai thác khoản sản đang triển khai, tăng 265%) và đầu tư tài chính dài hạn (đa phần là đầu tư vào các công ty liên doanh, liên kết, tăng 139%).
 • Cơ cấu tài sản của PC1 nhìn chung là phù hợp với ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh chính (xây lắp điện, đầu tư năng lượng) khi tài sản cố định chiếm tỷ trọng cao nhất, lên đến 44% tổng tài sản. Ngoài ra, Công ty cũng đang tích cực đầu tư, xây dựng các dự án mới, thể hiện qua các khoản xây dựng cơ bản dở dang và đầu tư tài chính dài hạn tăng mạnh như đã nêu ở trên.

Về mặt nguồn vốn:

 • Tại ngày 31/12/2022, tổng các khoản nợ phải trả của PC1 ở mức 14.542 tỷ đồng, tăng khá mạnh (+17,2%) so với thời điểm đầu năm và đang chiếm tỷ trọng 67,3% trong tổng nguồn vốn. Đáng chú ý, mức tăng này của nợ phải trả phần lớn do Công ty đã tăng cường các khoản vay ngân hàng và trái phiếu (vay ngắn hạn tăng 31,3%, vay dài hạn tăng 32,8%). Đồng thời các khoản vay tài chính này đang chiếm đến 45,3% tổng nguồn vốn của PC1.
 • Tóm lại, PC1 đang phụ thuộc khá nhiều vào nguồn vốn vay, nợ để tài trợ cho các hoạt động kinh doanh và đầu tư của mình. Điều này phần nào đến từ việc các dự án đầu tư năng lượng của PC1 cần vốn đầu tư rất lớn. Ngoài ra, các chỉ số về khả năng thanh toán nợ ngắn hạn của Công ty cũng đang duy trì ở mức độ tương đối đảm bảo (tỷ số thanh toán hiện hành = 1,33 lần, tỷ số thanh toán nhanh = 1,18 lần).

Tình hình dòng tiền

 • Tổng lưu chuyển tiền thuần của PC1 trong năm 2022 ghi nhận ở mức dương 648 tỷ đồng, điều này giúp cho số dư tiền và tương đương tiền cuối năm tăng khá mạnh, hơn 28% so với hồi đầu năm.
 • Cơ cấu dòng tiền trong năm 2022 cũng có sự cải thiện, khi hoạt động kinh doanh chính thu ròng gần 1.020 tỷ đồng, tăng mạnh so với mức thu chỉ hơn 93 tỷ của năm 20222. Mặt khác, trong năm 2022, PC1 tiếp tục chi rất mạnh cho hoạt động đầu tư với mức chi ròng gần 3.246 tỷ đồng, chủ yếu để đầu tư, mua sắm tài sản cố định và góp vốn vào các đơn vị khác. Vì vậy, Công ty vẫn phải tăng cường huy động tiền từ nguồn vay nợ với mức thu ròng về 2.874 tỷ đồng.

Nhận xét

Trong quý 4/2022, hoạt động kinh doanh của PC1 đã có phần khởi sắc hơn khi doanh thu thần tăng 8,2% và lợi nhuận sau thuế tăng khá mạnh 47,9% so với cùng kỳ năm trước nhờ thu từ hoạt động tài chính tăng mạnh cùng chi phí bán hàng được tiết giảm.

Tuy vậy, kết quả của quý 4 vẫn không đủ để bù đắp sự sụt giảm trong ba quý đầu nên khi tính lũy kế cả năm 2022 hiệu quả kinh doanh của PC1 nhìn chung vẫn kém tích cực. Doanh thu từ mảng kinh doanh lớn nhất là hoạt động xây lắp đã giảm hơn 28%, doanh thu từ mảng năng lượng tăng đáng kể nhưng cũng không đủ để bù đắp. Vì vậy, doanh thu thuần hợp nhất năm 2022 đã giảm 15,2% so với năm 2021. Cộng với việc chi phí tài chính tăng nhanh trong khi thu từ hoạt động tài chính giảm mảnh đã khiến cho lợi nhuận sau thuế năm 2022 của PC1 giảm mạnh 31% so với năm trước.

Về mặt tài chính, phần lớn trong là các loại tài sản cố định và đầu tư tài chính dài hạn, đồng thời trong năm PC1 cũng tích cực đầu tư, gia tăng giá trị của các khoản mục này. Để có nguồn tài chính để đầu tư tài sản thì PC1 đã phải tăng cường các khoản vay, nợ khiến cho mức đòn bẩy tài chính hiện tại của Công ty đang khá cao (nợ phải trả chiếm hơn 67% tổng nguồn vốn).


Cập nhật và đánh giá BCTC quý 3/2022 cổ phiếu PC1

Kết quả kinh doanh

kết quả kinh doanh quý 3.2022 PC1
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 3/2022 – PC1
 • Về kết quả kinh doanh, PC1 ghi nhận doanh thu thuần giảm 4% so với cùng kỳ, thu về 3,005 tỷ đồng. Tuy doanh thu giảm nhưng lợi nhuận gộp của PC1 đã tăng 25.88%. Nguyên nhân do giá vốn hàng bán cũng như chi phí bán hàng trong quý 3/2022 được tiết giảm tương đối hiệu quả, cụ thể giảm lần lượt 7.34% và 132.44% so với cùng kỳ.
 • Về hoạt động điều hành, gánh nặng lớn nhất đối với PC1 đến từ việc chi phí tài chính của công ty tăng cao gấp 2.19 lần so với cùng kỳ, lên đến 265,306 tỷ đồng. Đây là nguyên nhân chính khiến lợi nhuận sau thuế thu về giảm 97%, chỉ còn 4.4 tỷ đồng.
 • Lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần của PC1 sụt giảm 21.76% nhưng do chi phí tài chính tăng mạnh từ đầu năm khiến lợi nhuận sau thuế và biên lợi nhuận sau thuế của PC1có sự sụt giảm đáng kể so với cùng kỳ.

Tình hình tài chính

tình hình tài chính quý 3/2022 PC1
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 3/2022 – PC1

Về tài sản:

 • Trong năm 2022, tổng tài sản của cả doanh nghiệp đã tăng 19.55% so với quý 3 năm 2021. Giá trị tài sản ngắn hạn của PC1 đã tăng 20.33%. Gia tăng nắm giữ tài sản ngắn hạn ở dạng tiền mặt, chủ động giảm các khoản phải thu ngắn hạn và hàng tồn kho nắm giữ trong kỳ được đánh giá là quyết định kịp thời và phù hợp trong bối cảnh nền kinh tế gặp nhiều khó khăn và các doanh nghiệp khó tiếp cận nguồn vốn vay .
 • Về tài sản dài hạn, giá trị tài sản cố định của PC1 ghi nhận tăng mạnh bắt đầu từ quý 4 năm 2021. Trong đó tỷ trọng phần lớn là từ các tài sản xây dựng dở dang dài hạn đã hoàn thành và được công ty ghi nhận vào tài sản cố định.

Về nguồn vốn:

 • Là một doanh nghiệp xây dựng, PC1 có tỷ lệ sử dụng đòn bẩy tài chính cao. Tuy nhiên, nợ ngắn hạn của PC1 tại quý 3 năm 2022 lại ghi nhận giảm 1.05%. Nguyên nhân chủ yếu do khoản mục phải trả cho người bán giảm 35.76%.
 • Nợ vay tài chính dài hạn của PC1 tăng 58.17% so với quý 3 năm 2022. Phần lớn các khoản vay này được PC1 thực hiện xuyên suốt từ đầu năm cho đến quý 3 năm 2022. Điều này khiến cho áp lực lãi vay trong tương lai lên PC1 là khá lớn khi mà lãi suất tăng cao.

Tình hình dòng tiền

 • Lưu chuyển tiền thuần trong năm 2022 của PC1 ghi nhận 3,349 tỷ đồng, tăng so với năm 2021. Điều này là nhờ PC1 thu về 1,068 tỷ đồng từ hoạt động kinh doanh thuần của công ty.
 • Năm 2022 công ty cũng chi thuần cho hoạt động đầu tư 2.3 nghìn tỷ đồng. Chủ yếu được chi vào đầu năm để mua sắm tài sản cố định. Về hoạt động tài chính, công ty đã nhận về 2,286 tỷ đồng.

Đánh giá PC1

Tình hình kinh doanh trong 9 tháng đầu năm 2022 của PC1 không có quá nhiều khởi sắc. Doanh thu của công ty sụt giảm tương đối. Song nhờ lượng vật liệu tồn kho cũ giá rẻ của doanh nghiệp cũng như chi phí nguyên vật liệu xây dựng phục vụ kinh doanh giảm mạnh nên PC1 hiện vẫn ghi nhận một biên lợi nhuận gộp tích cực. Tuy nhiên do áp lực từ chi phí lãi vay tăng trong năm, công ty sẽ cần phải có biện pháp gia tăng hoạt động kinh doanh trong tương lai để có thể trang trải chi phí lãi vay phát sinh trong tương lai. Hiện tại công ty đang ghi nhận khoảng 347 tỷ đồng tiền doanh thu chưa thực hiện, dự kiến sẽ là nguồn thu trong tương lai đảm bảo khả năng chi trả của PC1. Nhưng áp lực từ tình hình kinh tế vĩ mô căng cứng khiến PC1 chỉ có thể duy trì hoạt động và không gia tăng năng lực sản xuất.

Tỷ trọng tài sản hiện tại cho thấy công ty đang tập trung hoàn thành các dự án hiện tại, nhập đủ lượng nguyên vật liệu và ưu tiên tiết giảm chi phí. Trong ngắn hạn, PC1 vẫn có thể duy trì hoạt động kinh doanh không quá tiêu cực nhờ những khoản doanh thu được trả trước. Về trung và dài hạn, công ty có thể sẽ gặp một số khó khăn về mặt dòng tiền khi phải trả chi phí lãi vay do lãi suất tăng cao trong năm 2022.

XEM THÊM:
Cổ phiếu PC1 – Điểm nhấn Điện Gió – 23.02.2022


THAM GIA NHÓM TƯ VẤN trong phiên giao dịch

Tham gia nhóm Tư vấn của Đầu Tư Từ Đâu (E-Broker) để được admin tư vấn điểm mua/điểm bán có lợi nhất. Bấm tham gia nhóm TẠI ĐÂY.


Hoặc mở app Zalo, quét mã QR để tham gia nhóm Tư vấn đầu tư miễn phí.
Kết bạn với admin qua Zalo 0981 084 636

BÀI PHÂN TÍCH MỚI NHẤT: