[Cập nhật mới nhất 2023] Đánh giá BCTC cổ phiếu PNJ (Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận)

Tác giả: Chuyên gia PTCB – Phạm Quốc Đạt

cập nhật và đánh giá báo cáo tài chính quý 1/2023 của PNJ

Về mặt kết quả kinh doanh

Nguồn: tổng hợp từ BCTC hợp nhất quý 1/2023 của PNJ
 • So với cùng kỳ năm 2022, kết quả kinh doanh quý 1/2023 của PNJ hầu như chỉ giữ ổn định mà chưa có sự tăng trưởng nào đáng kể. Cụ thể, doanh thu bán hàng quý đầu năm đạt gần 9.796 tỷ đồng, giảm nhẹ 3,4% so với cùng thời kỳ năm 2022. Doanh thu từ hoạt động tài chính quý này tăng có phần đột biến nhờ lãi tiền gửi đã góp phần hỗ trợ cho kết quả lợi nhuận chung.
 • Về phần chi phí, giá vốn hàng bán và chi phí quản lý doanh nghiệp trong quý này duy trì ổn định và có phần giảm nhẹ so với cùng kỳ. Ở chiều ngược lại, chi phí tài chính và chi phí bán hàng lại tăng đáng kể, lần lượt 10,9% và 18,4%. Tổng kết lại, sau khi trừ tất cả các loại chi phí, PNJ ghi nhận lãi sau thuế quý 1/2023 đạt 748,6 tỷ đồng, tăng nhẹ 3,8% so với cùng kỳ năm 2022.

Tình hình tài chính

Nguồn: tổng hợp từ BCTC hợp nhất quý 1/2023 của PNJ

Về mặt tài sản:

 • Trong quý đầu của năm 2023, tổng giá trị tài sản hợp nhất của PNJ đã giảm nhẹ 3,8% so với hồi đầu năm và đạt mức 12.831 tỷ đồng. Mức giảm này của tổng tài sản chủ yếu do diễn biến giảm của một số khoản mục tài sản quan trọng nhe hàng tồn kho (giảm 7%) và tiềm mặt (giảm 37,5%).
 • Mặt khác, cơ cấu tài sản của PNJ đang nghiêng nhiều về phía các loại tài sản ngắn hạn khi chiếm đến gần 90% giá trị tổng tài sản. Trong đó, hàng tồn kho tiếp tục khoản mục quan trọng bậc nhất khi chiếm gần 76% tổng tài sản của Công ty. Nhìn chung, cơ cấu tài sản này là hợp lý đối với một công ty hoạt động trong lĩnh vực bán lẻ đồ trang sức như PNJ.

Về mặt nguồn vốn:

 • Tại cuối quý 1/2023, tổng các khoản nợ phải trả của PNJ ở mức 3.638 tỷ đồng và đã giảm khá mạnh (-25,6%) so mức đầu năm. Nhìn chung, cơ cấu nguồn vốn của PNJ đang khá an toàn khi đòn bẩy tài chính sử dụng đòn bẩy tài chính ở mức tương đối thấp thể hiện qua việc nợ phải trả chỉ chiếm 28,4% tổng nguồn vốn, đồng thời, Công ty cũng không có khoản nợ vay ngân hàng dài hạn nào tại cuối quý 1. Do duy trì số dư các loại tài sản ngắn hạn ở mức cao nên tình hình thanh khoản và khả năng thanh toán nợ ngắn hạn của PNJ cũng đang ở mức đảm bảo, thể hiện qua tỷ số thanh toán hiện hành là 3,16 lần.

Tình hình dòng tiền

 • Tổng lưu chuyển tiền thuần trong quý 1/2023 của PNJ ở mức âm 330 tỷ đồng và thâm hụt mạnh so với mức dương 2.095 tỷ của cùng kỳ năm 2022. Vì vậy, số dư tiền cuối kỳ của Công ty tại cuối quý 1/2023 đã giảm mạnh 37,5% so với hồi đầu năm.
 • Tuy nhiên, khi xem xét cụ thể hơn về cơ cấu dòng tiền thì vẫn có những điểm tích cực. Trong đó, dòng tiền đến từ hoạt động kinh doanh chính của PNJ vẫn khá tốt với mức thu ròng về 1.399 tỷ đồng. Dòng tiền tốt từ hoạt động kinh doanh chính là cơ sở để Công ty đẩy mạnh hoàn trả các khoản vay, nợ ngân hàng với mức chi ròng hơn 1.008 tỷ đồng trong quý này.

Tổng kết

Trong quý đầu tiền của năm 2023, kết quả kinh doanh của PNJ hầu như giữ ổn định so với cùng kỳ và chưa có nhiều sự đột biến. Doanh thu tuy giảm nhẹ 3,4% nhưng do Công ty đã tiết giảm tốt một số loại chi phí như giá vốn hàng bán và chi phí quản lý doanh nghiệp, cùng với đóng góp của doanh thu từ hoạt động tài chính nên lợi nhuận sau thuế quý này của Công ty vẫn tăng nhẹ 3,8% so với cùng thời điểm năm 2022.

Đồng thời, PNJ tiếp tục duy trì được trạng thái tài chính ổn định và an toàn. Công ty có một cơ cấu vốn thận trọng, đòn bẩy tài chính ở mức tương đối thấp khi nợ phải trả chỉ chiếm hơn 35% tổng nguồn vốn, đồng thời không có khoản vay ngân hàng dài hạn. Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh cũng tương đối tốt đã tạo cơ sở cho Công ty thanh toán bớt các khoản vay ngân hàng, giúp hạ đòn bẩy tài chính.


cập nhật và đánh giá báo cáo tài chính quý 4/2022 của PNJ

Về mặt kết quả kinh doanh

Dựa trên các thông tin từ BCTC của PNJ, có thể rút ra một số điểm nổi bật trong hoạt động kinh doanh của Công ty trong quý 4 và cả năm 2022 như sau:

Nguồn: tổng hợp từ BCTC hợp nhất quý 4 và toàn niên đã kiểm toán năm 2022
 • Trong quý 4/2022, doanh thu thuần của PNJ đạt gần 8.302 tỷ đồng và tăng 18% so với cùng kỳ và tăng 12,8% so với quý liền trước. Kết quả này góp phần dưa doanh thu lũy kế cả năm 2022 của PNJ đạt 33.876 tỷ đồng và tăng mạnh hơn 73% so với năm 2021.
 • So với năm 2021, các chi phí kinh doanh trong năm 2002 của PNJ cũng tăng khá mạnh như giá vốn hàng bán tăng 75,2%, chi phí bán hàng tăng 67,6%, chi phí quản lý tăng 34,5%. Nhưng các mức tăng này của chi phí vẫn thấp hơn tốc độ tăng của doanh thu nên lợi nhuận cuối cùng của PNJ vẫn tăng rất mạnh (+75,65%) so với năm trước. Đồng thời, Công ty đã hoàn thành vượt 36,9% kế hoạch lợi nhuận của năm 2022.

Tình hình tài chính

Về mặt tài sản:

 • Tại cuối năm 2022, quy mô tổng tài sản của PNJ đạt mức 13.321 tỷ đồng, tăng 25,4% so với thời điểm đầu năm. Trong đó, các khoản mục có mức tăng mạnh nhất là tiền và tương đương tiền (+147,4%), các khoản phải thu ngắn hạn (+161,4%) và hàng tồn kho (+20%).
 • Trong cơ cấu tài sản của PNJ, phần lớn là các loại tài sản ngắn hạn, chiếm đến gần 90% giá trị tổng tài sản. Trong đó, hàng tồn kho là khoản mục quan trọng nhất khi chiếm gần 79% tổng tài sản. Nhìn chung, cơ cấu tài sản này là hợp lý đối với một công ty hoạt động trong lĩnh vực bán lẻ đồ trang sức như PNJ. Ngoài ra, hàng tồn kho trong năm 2022 tăng tương đối mạnh nhưng vòng quay vẫn được cải thiện so với năm trước nhờ tốc độ bán hàng được đẩy lên.

Về mặt nguồn vốn:

 • Tại cuối quý 4/2022, tổng các khoản nợ phải trả của PNJ ở mức 4.733 tỷ đồng và tăng nhẹ 2,8% so với mức đầu năm. Nhìn chung, cơ cấu nguồn vốn của PNJ đang khá an toàn khi đòn bẩy tài chính sử dụng đòn bẩy tài chính ở mức tương đối thấp thể hiện qua việc nợ phải trả chỉ chiếm 35,5% tổng nguồn vốn, đồng thời, Công ty cũng không có khoản nợ vay ngân hàng dài hạn nào tại cuối năm 2022.
 • Tình hình thanh khoản và khả năng thanh toán nợ ngắn hạn của PNJ cũng đang ở mức đảm bảo, thể hiện qua tỷ số thanh toán hiện hành là 2,53 lần, đồng thời số dư tiền mặt và tiền gửi ngân hàng đã tăng khá mạnh trong năm 2022 và đang chiếm tỷ trọng tương đối với 8,1% trong tổng tài sản của PNJ.

Tình hình dòng tiền

 • Tổng lưu chuyển tiền thuần trong năm 2022 của PNJ ở mức dương 521 tỷ và cải thiện mạnh so với mức âm 67% của năm 2021, từ đó giúp số dư tiền mặt cuối năm của PNJ tăng đột biến 147% so với hồi đầu năm.
 • Cụ thể hơn, hoạt động kinh doanh trong năm 2022 của PNJ thu ròng hơn 93 tỷ đồng, mặc dù có cải thiện so với mức âm 722 tỷ của năm 2021 nhưng cũng chưa quá ấn tượng so với kết quả lợi nhuận công ty đã đạt được. Nguồn tạo tiền chính của PNJ trong năm 2022 lại đến từ hoạt động tài chính khi thu ròng 791,7 tỷ đồng mà đóng góp chủ yếu là từ số tiền 1.447 tỷ đồng thu được do phát hành cổ phiếu.

Nhận xét

Kết quả kinh doanh của PNJ đã có dấu hiệu chậm lại trong quý cuối của năm 2022 khi doanh thu tăng 18% và lợi nhuận sau thuế chỉ tăng nhẹ 2,9% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, khi nhìn tổng thể cả năm 2022 của PNJ vẫn có được một năm kinh doanh khá thành công. Nhu cầu tiêu dùng sản phẩm trang sức phục hồi mạnh từ mức nền thấp của năm 2021 đã giúp doanh thu bán hàng năm 2022 của PNJ tăng hơn 72% so với năm trước. Đồng thời, các khoản chi phí kinh doanh của được kiểm soát tương đối tốt, tăng chậm hơn so với doanh thu nên lợi nhuận sau thuế năm 2022 của Công ty cũng có được mức tăng trưởng cao 75,6% so với năm 2021.

Ngoài ra, PNJ tiếp tục duy trì được trạng thái tài chính ổn định và an toàn. Công ty có một cơ cấu vốn thận trọng, đòn bẩy tài chính ở mức tương đối thấp khi nợ phải trả chỉ chiếm hơn 35% tổng nguồn vốn, đồng thời không có khoản vay ngân hàng dài hạn. Điều này đã giúp PNJ tiết kiệm được chi phí tài chính và không bị ảnh hưởng nhiều trong bối cảnh lãi suất tăng.


cập nhật và đánh giá báo cáo tài chính quý 3/2022 của PNJ

Về mặt kết quả kinh doanh

Theo các thông tin trên BCTC của PNJ, có thể rút ra một số điểm nổi bật trong hoạt động kinh doanh của Công ty trong quý 3 và 9 tháng đầu năm 2022 như sau:

Tóm tắt báo cáo KQKD quý 3 của PNJ
 • Trong quý 3/2022, doanh thu thuần của PNJ ghi nhận ở mức 7.364 tỷ đồng, tăng gần 740% so với cùng kỳ, tuy nhiên kết quả đột biến này một phần đến từ  mức nền thấp của quý 3/2021 do ảnh hưởng của dịch bệnh. Tuy nhiên tính lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu của PNJ vẫn có mức tăng trưởng cao trên 100% so với cùng kỳ, giúp cho lợi nhuận gộp tăng 92,5% và đạt mức 4.458 tỷ đồng.
 • Các chi phí hoạt động như chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp của PNJ trong 9 tháng đầu năm cũng có các mức tăng khá mạnh là 80,7% và 48,9% so với cùng kỳ. Tuy nhiên các mức tăng này vẫn thấp hơn tốc độ tăng của doanh thu và lợi nhuận gộp nên biên lợi nhuận ròng của PNJ có phần được cải thiện.
 • Sau khi tổng hợp các khoản doanh thu và chi phí, PNJ ghi nhận lợi nhuận sau thuế quý 3 đạt 252 tỷ đồng so với mức lỗ 160 tỷ của quý năm 2021. Lũy kế 9 tháng đầu năm, con số lợi nhuận mà Công ty đạt được là 1.340 tỷ đồng, tăng 140% so với cùng kỳ. So với kế hoạch kinh doanh đề ra từ đầu năm, PNJ đã hoàn thành trên 100% chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế của năm 2022 chỉ sau 9 tháng hoạt động.

Tình hình tài chính

Tóm tắt bảng CĐKT quý 3 của PNJ

Về mặt tài sản

 • Quy mô tổng tài sản của PNJ tại ngày 30/9/2022 đạt mức 12.463 tỷ đồng, tăng 17,4% so với thời điểm đầu năm. Tăng mạnh nhất là tiền và các khoản tương đương tiền với +231% so với đầu năm, đạt 1.175 tỷ đồng. Hàng tồn kho cuối quý 3 ở mức 9.287 tỷ đồng, tăng 6,1% kể từ đầu năm.
 • Xét về cơ cấu, phần lớn tài sản của PNJ là các loại tài sản ngắn hạn với tỷ trọng chiếm gần 90%. Trong đó, hàng tốn kho là khoản mục có tỷ trọng lớn nhất với 74,5% trong tổng tài sản. Tiếp đến là tiền và các khoản tương đương tiền với 9,4% tổng tài sản, ngoài ra, tài sản có định của Công ty ở mức 884 tỷ đồng, chỉ chiếm 7,1% trong cơ cấu tài sản.

Về mặt nguồn vốn

 • Tại cuối quý 3/2022, tổng các khoản nợ phải trả của PNJ ở mức 4.145 tỷ đồng, giảm 10% so với mức đầu năm. Mức giảm này chủ yếu do các khoản vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn đã giảm gần 36% trong 9 tháng đầu năm. Một điểm đáng chú ý khác là các khoản nợ phải trả của PNJ hầu hết là ngắn hạn và Công ty hiện không có khoản vay (ngân hàng, trái phiếu) dài hạn nào.
 • Cơ cấu nguồn vốn của PNJ đang khá an toàn, Công ty sử dụng đòn bẩy tài chính ở mức tương đối thấp với các khoản nợ phải trả chỉ chiếm hơn 33% tổng nguồn vốn. Nợ vay chủ yếu là các khoản ngắn hạn và cũng có xu hướng giảm dần trong 9 tháng đầu năm.

Tình hình dòng tiền

 • Tổng lưu chuyển tiền thuần trong 9 tháng đầu năm của PNJ ở mức dương 820 tỷ, cải thiện mạnh so với mức âm 230 tỷ của cùng kỳ năm 2021, từ đó lượng tiền và tương đương tiền nắm giữ tại thời điểm cuối quý 3 tăng mạnh lên 1.175 tỷ đồng, so với mức 355 tỷ hồi đầu năm
 • Xét về cơ cấu, dòng tiền từ hoạt động kinh doanh diễn biến tích cực, mang lại dòng tiền vào với 1.271 tỷ đồng, đây tiếp tục là nguồn tạo tiền chủ yếu của Công ty. Dòng tiền từ hoạt động đầu tư âm 503 tỷ đồng, chủ yếu do đầu tư vào các công cụ nợ ngắn hạn. Hoạt động tại chính mang lại dòng tiền dương 51 tỷ đồng, mặc dù công ty đẩy mạnh hoàn trả các khoản nợ vay nhưng tiền thu từ phát hành thêm cổ phiếu đã đủ sức bù đắp lại.

Nhận xét

Hoạt động kinh doanh của PNJ trong quý 3 cũng như 9 tháng đầu năm nhìn chung đã mang lại các kết quả rất tích cực. Lợi nhuận thu về trong 9 tháng đã tăng mạnh hơn 130% so với cùng kỳ năm 2021 và Công ty đã hoàn thành cả kế hoạch lợi nhuận của cả năm 2022. Tăng trưởng lợi nhuận tiếp tục đến từ hoạt động kinh doanh cốt lõi là kinh doanh vàng bạc, đá quý. Ngoài ra, các chi phí kinh doanh cũng được kiểm soát khá tốt, giúp cho biên lợi nhuận gộp được giữ ổn định quanh mức 17% và biên lợi nhuận ròng được cải thiện lên mức 5,4%.

Tình hình tài chính của PNJ tiếp tục có được sự ổn định và lành mạnh. Công ty có một cơ cấu vốn an toàn, nợ vay và đòn bẩy tài chính ở mức độ vừa phải. Hoạt động kinh doanh tạo ra dòng tiền khá tốt, làm cơ sở giúp cho PNJ đang có lượng tiền mặt khá dồi dào, đảm bảo thanh khoản và khả năng thanh toán cho các khoản nợ ngắn hạn.

XEM THÊM:

Chào các bạn, tôi là Đỗ Hoàng Quân. Tôi tham gia thị trường chứng khoán Việt Nam từ năm 2007. Trải qua nhiều chu kỳ, tôi am hiểu quy luật vận động của thị trường và xây dựng cho mình những nguyên tắc quan trọng để có thể kiếm tiền bền vững trên thị trường chứng khoán. Tìm hiểu thêm về tôi tại đây.

anh Quan

Đăng ký mở tài khoản chứng khoán

Tham gia nhóm Zalo tư vấn đầu tư Miễn phí

Mở app Zalo, scan để tham gia nhóm tư vấn của E-Broker hoặc kết bạn với admin qua SĐT 0981 333 743

Đọc nhiều nhất

Chuyên mục