[Cập nhật mới nhất 2023] Đánh giá BCTC cổ phiếu PTB (CTCP Phú Tài)

Tác giả: Chuyên gia PTCB – Phạm Quốc Đạt

Kết quả kinh doanh

Nguồn: tổng hợp từ BCTC hợp nhất quý 2/2023
 • Doanh thu kinh doanh của Phú Tài trong quý 2/2023 nhìn chung vẫn chưa quá khả quan khi chỉ đạt mức 1.474 tỷ đồng, giảm 22,4% so với cùng kỳ. Giá vốn hàng bán cũng giảm theo doanh với tốc độ chậm hơn một chút nên lãi gộp trong quý đã giảm khá mạnh hơn 30%.
 • Ngoài ra, doanh thu từ hoạt động tài chính cũng giảm mạnh gần 50% khi Công ty không còn ghi nhận lãi bán các khoản đầu tư nhiều như năm trước. Về phần chi phí, PTB đã tiết giảm tốt một số chi phí hoạt động như chi phí tài chính giảm 15,4% và chi phí bán hàng giảm 28,5%. Tổng kết lại, sau khi khấu trừ tất cả chi phí, PTB ghi nhận lợi nhuận sau thuế quý 2/2023 ở mức 106,6 tỷ đồng, giảm khá mạnh 33% so với cùng kỳ năm trước

Tình hình tài chính

Nguồn: tổng hợp từ BCTC hợp nhất quý 2/2023 của PTB

Về mặt tài sản:

 • Kết thúc quý 2/2023, tổng giá trị tài sản hợp nhất của PTB đã giảm nhẹ 2,1% so với hồi đầu năm và ở mức 5.126 tỷ đồng tại cuối quý. Cơ cấu tài sản của Công ty tiếp tục duy trì sự cân bằng giữa tài sản ngắn hạn và tài sản dài hạn. Cụ thể, hai khoản mục có tỷ trọng lớn nhất trong tổng tài sản của Phú Tài là tài sản cố định ( chiếm 32,9%) và hàng tồn kho (chiếm 31,4%). Nhìn chung, cơ cấu tài sản của PTB là cô đọng, cơ bản phù hợp với ngành nghề hoạt động của PTB là sản xuất, chế biến gỗ, vật liệu xây dựng.

Về mặt nguồn vốn:

 • Tại cuối quý 2/2023, tổng các khoản nợ phải trả của PTB ở mức 2.380 tỷ đồng, giảm 392% so với thời điểm đầu năm, đồng thời, tỷ trọng nợ phải trong tổng nguồn vốn cũng giảm nhẹ về còn 46%. Trong đó, các khoản vay ngân hàng tiếp tục là khoản mục quan trọng nhất với tổng số dư nợ ngắn hạn và dài hạn là hơn 1.696 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng hơn 33% trong tổng nguồn vốn.
 • Nói chung, PTB đang duy trì một cơ cấu vốn cân bằng cân bằng giữa nợ phải trả và vốn chủ sở hữu. Tuy vậy, các chỉ số về khả năng thanh toán nợ ngắn hạn của Công ty đang ở mức tương đối đảm bảo chứ chưa phải là quá an toàn (tỷ số thanh toán hiện hành = 1,44 lần, tỷ số thanh toán nhanh = 0,6 lần), lượng tiền mặt và các tài sản thanh khoản cao cũng chưa phải là cao nếu so với số dư các khoản vay tài chính sẽ đến hạn trả trong 12 tháng tới.

Tình hình dòng tiền

 • Trong hai quý đầu năm 2023, dòng tiền từ hoạt động kinh doanh cốt lõi của PTB đã có sự khả quan khi thu về 343 tỷ đồng chỉ giảm nhẹ so với mức 363 tỷ của cùng kỳ năm trước. Đây có thể coi là một kết quả tương đối tích cực trong bối cảnh doanh thu và lợi nhuận quý này đã giảm khá nhiều so với cùng kỳ, cho thấy Công ty đã quản lý tốt hơn các khoản công nợ phải thu, phải trả của mình.
 • Ngoài ra, Công ty đã chi ròng 198 tỷ đồng cho hoạt động đầu tư mà chủ yếu là để mau sắm, xây dựng tài sản cố định và chi ròng gần 180 tỷ cho hoạt động tài chính với phần lớn tà tiền chi trả cổ tức cho cổ đông.

Tổng kết

Trong quý 2/2023 kết quả hoạt động của PTB nói chung chưa có được sự tích cực. Nhu cầu các mặt hàng gỗ xuất khẩu của Phú Tài vẫn chưa có sự cải thiện, sức mua giảm kéo theo doanh thu bán hàng tiếp đà giảm 22% so với cùng kỳ năm trước. Mặt khác, chi phí giá vốn giảm chậm hơn doanh thu nên biên lợi nhuận gộp suy giảm đáng kể. Tất cả các yếu tố trên đã ảnh hưởng tiêu cực đến kết quả lợi nhuận, khiến lãi sau thuế quý 2/2023 chỉ đạt 106,6 tỷ đồng, giảm mạnh hơn 33% so với cùng thời điểm năm 2022.

Tuy kết quả kinh doanh chưa được khả quan nhưng tình hình tài chính của PTB vẫn phần nào được sự ổn định. Cụ thể, Công ty sử dụng đòn bẩy tài chính ở mức vừa phải, cân bằng giữa nợ vay và vốn tự có. Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh đã cho thấy sự cải thiện tương đối tích cực so với cùng kỳ khi Công ty đã quản lý hiệu quả hơn các khoản phải nợ phải thu và hàng tồn kho của mình.


Cập nhật và đánh giá báo cáo tài chính quý 1/2023 của PTB

Về mặt kết quả kinh doanh

Nguồn: tổng hợp từ BCTC hợp nhất quý 1/2023 của PTB
 • Doanh thu bán hàng hợp nhất của Phú Tài trong quý 1/2023 chỉ đạt 1.409 tỷ đồng, tiếp tục đà sụt giảm khi giảm 18% so với cùng kỳ năm trước. Ngoài ra, doanh thu từ hoạt động tài chính đã giảm mạnh 61% do không còn ghi nhận lãi bán khoản đầu tư cao như trong quý 1/2022.
 • Giá vốn hàng bán trong kỳ cũng giảm 14,8% nhưng tốc độ giảm chậm hơn so với doanh thu nên lợi nhuận gộp quý 1 đã giảm 28,7% so với cùng kỳ. Ngoài ra, Công ty đã tiết giảm 22,7% chi phí bán hàng nhưng ở chiều ngược lại, chi phí tài chính và chi phí quản lý doanh nghiệp vẫn tăng đáng kể, lần lượt là 10,2% và 22,6%. Tổng kết lại, trong quý 1/2023, PTB ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 62,4 tỷ đồng và khi so với cùng kỳ năm 2022 thì đã suy giảm khá mạnh (-57,2%).

Tình hình tài chính

Nguồn: tổng hợp từ BCTC hợp nhất quý 1/2023 của PTB

Về mặt tài sản:

 • Trong quý 1/2023, tổng giá trị tài sản hợp nhất của PTB đã giảm nhẹ 2,1% so với hồi đầu năm và ở mức 5.127 tỷ đồng tại cuối quý. Cơ cấu tài sản của Công ty tiếp tục duy trì sự cân bằng giữa tài sản ngắn hạn và tài sản dài hạn. Cụ thể, hai khoản mục có tỷ trọng lớn nhất trong tổng tài sản của Phú Tài là tài sản cố định ( chiếm 33,8%) và hàng tồn kho (chiếm 32,9%). Nhin chung, cơ cấu tài sản của PTB là cô đọng, cơ bản phù hợp với ngành nghề hoạt động của PTB là sản xuất, chế biến gỗ, vật liệu xây dựng.

Về mặt nguồn vốn:

 • Tại cuối quý 1/2023, tổng các khoản nợ phải trả của PTB ở mức 2.305 tỷ đồng, giảm 7,2% so với thời điểm đầu năm, đồng thời, tỷ trọng nợ phải trong tổng nguồn vốn cũng giảm nhẹ về còn 45%. Trong đó, các khoản vay ngân hàng tiếp tục là khoản mục quan trọng nhất với tổng số dư nợ ngắn hạn và dài hạn là hơn 1.607 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng hơn 31% trong tổng nguồn vốn.
 • Nói chung, PTB tiieeps tục duy trì một cơ cấu vốn cân bằng cân bằng giữa nợ phải trả và vốn chủ sở hữu. Tuy vậy, các chỉ số về khả năng thanh toán nợ ngắn hạn của Công ty đang ở mức tương đối đảm bảo chứ chưa phải là quá an toàn (tỷ số thanh toán hiện hành = 1,38 lần, tỷ số thanh toán nhanh = 0,5 lần), lượng tiền mặt và các tài sản thanh khoản cao cũng chưa phải là cao nếu so với số dư các khoản vay tài chính sẽ đến hạn trả trong 12 tháng tới.

Tình hình dòng tiền

 • Trong quý 1/2023, dòng tiền từ hoạt động kinh doanh cốt lõi của PTB đã có sự khả quan hơn khi thu về 64 tỷ đồng so với mức âm 1,3 tỷ của cùng kỳ năm trước. Đây có thể coi là một kết quả tương đối tích cực trong bối cảnh doanh thu và lợi nhuận quý này đã giảm khá nhiều so với cùng kỳ, cho thấy Công ty đã quản lý tốt hơn các khoản công nợ phải thu, phải trả của mình.
 • Ngoài ra, Công ty đã chi ròng 60,6 tỷ đồng cho hoạt động đầu tư mà chủ yếu là để mau sắm, xây dựng tài sản cố định và chi ròng 87,5 tỷ cho hoạt động tài chính với phần lớn tà tiền chi trả cổ tức cho cổ đông.

Tổng kết

Trong quý 1/2023, nhu cầu các mặt hàng gỗ xuất khẩu của Phú Tài vẫn chưa có sự cải thiện, sức mua giảm kéo theo doanh thu bán hàng tiếp đà giảm 18% so với cùng kỳ năm trước. Mặt khác, chi phí giá vốn giảm chậm hơn doanh thu nên biên lợi nhuận gộp suy giảm đáng kể, một số chi phí hoạt động khác như chi phí tài chính và chi phí quản lý vẫn tăng khá mạnh. Tất cả các yếu tố trên đã ảnh hưởng tiêu cực đến kết quả lợi nhuận, khiến lãi sau thuế quý 1/2023 chỉ đạt 62,4 tỷ đồng, giảm mạnh hơn 57% so với cùng thời điểm năm 2022.

Tuy kết quả kinh doanh chưa được khả quan nhưng tình hình tài chính của PTB vẫn phần nào được sự ổn định. Cụ thể, Công ty sử dụng đòn bẩy tài chính ở mức vừa phải, cân bằng giữa nợ vay và vốn tự có. Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh đã cho thấy sự cải thiện tương đối tích cực so với cùng kỳ khi Công ty đã quản lý hiệu quả hơn các khoản phải nợ phải thu và hàng tồn kho của mình.


Cập nhật và đánh giá báo cáo tài chính quý 4/2022 của PTB

Kết quả kinh doanh

Dựa trên báo cáo tài chính, có thể rút ra một số điểm nổi bật trong kết quả kinh doanh quý 4 và lũy kế cả năm 2022 của PTB như sau:

Nguồn: tổng hợp từ BCTC quý 4 và BCTC toàn niên 2022 đã kiểm toán của PTB
 • Trong quý 4/2022, doanh thu thuần của PTB đạt 1.722,8 tỷ đồng, giảm nhẹ 2,2% so với cùng kỳ năm trước khi nhu cầu tiêu dùng các sản phẩm gỗ chưa có sự cải thiện. Giá vốn hàng bán trong kỳ hầu như vẫn đi ngang trong bối cảnh doanh thu giảm nên lãi gộp quý 4 của PTB đã giảm 10,8%.
 • Về mặt chi phí, một số chi phí hoạt động của Công ty trong quý 4 lại tăng khá mạnh so với cùng kỳ như chi phí tài chính (+43%) và chi phí quản lý doanh nghiệp (+36,4%). Vì vậy, sau khi khấu trừ tất cả các khoản chi phí, PTB ghi nhận lãi sau thuế quý 4/2022 chỉ đạt 76,8 tỷ đồng, giảm mạnh 40,4% so với cùng kỳ năm 2021.
 • Kết quả kinh doanh lũy kế cả năm 2022 cũng chưa được khả quan khi doanh thu đạt 6.886,5 tỷ đồng, tăng nhẹ 6,1% so với năm trước nhưng chỉ hoàn thành được gần 95% kế hoạch của năm. Cộng với ảnh hưởng của chi phí tài chính tăng mạnh nên lợi nhuận sau thuế năm 2022 của Công ty đã giảm 4,5% so vơi năm 2021 và cũng chỉ đạt được 79,5% mục tiêu lợi nhuận đã đề ra từ đầu năm.

Tình hình tài chính

Nguồn: tổng hợp từ BCTC hợp nhất quý 4/2022 của PTB

Về mặt tài sản:

 • Tại thời điểm cuối năm 2022, tổng giá trị tài sản hợp nhất của PTB đạt 5.237 tỷ đồng và giảm nhẹ 3,6% so với mức đầu năm. Cơ cấu tài sản của Công ty nhìn chung đang khá cân bằng giữa tài sản ngắn hạn và tài sản dài hạn. Trong đó, hai khoản mục có tỷ trọng lớn nhất trong tổng tài sản của PTB là tài sản cố định ( chiếm 34,3%) và hàng tồn kho (chiếm 33,6%). Nói chung, đây là một cơ cấu tài sản phù hợp với ngành nghề hoạt động của PTB là sản xuất, chế biến gỗ, vật liệu xây dựng.

Về mặt nguồn vốn:

 • Tại ngày 31/12/2022, tổng các khoản nợ phải trả của PTB ở mức 2.475 tỷ đồng, giảm khá mạnh (-18,6%) so với thời điểm đầu năm, đồng thời, nợ phải trả đang chiếm tỷ trọng 47,3% trong tổng nguồn vốn. Một điểm đáng chú ý là các khoản nợ vay ngân hàng của PTB đã giảm khá mạnh trong năm 2022, trong đó, vay ngắn hạn giảm 9,6% và vay dài hạn giảm 54,6%. Tuy nhiên, các khoản vay ngân hàng vẫn đang chiếm vị trí quan trọng trong cơ cấu vốn của PTB với tỷ trọng 31% tổng nguồn vốn.
 • Nói chung, PTB đang có một cơ cấu vốn tương đối cân bằng cân bằng giữa nợ phải trả và vốn chủ sở hữu. Tuy vậy, các chỉ số về khả năng thanh toán nợ ngắn hạn của Công ty đang ở mức tương đối đảm bảo chứ chưa phải là quá an toàn (tỷ số thanh toán hiện hành = 1,33 lần, tỷ số thanh toán nhanh = 0,56 lần), lượng tiền mặt và các tài sản thanh khoản cao cũng chưa phải là cao nếu so với số dư các khoản vay tài chính sẽ đến hạn trả trong 12 tháng tới.

Tình hình dòng tiền

 • Trong năm 2022, tổng lưu chuyển tiền thuần của PTB ghi nhận ở mức dương 150 tỷ đồng, và giúp cho số dư tiền và tương đương tiền cuối kỳ cũng tăng mạnh 108% so với thời điểm đầu năm và đạt mức 283 tỷ đồng.
 • Cụ thể hơn, dòng tiền từ hoạt động kinh doanh đã có sự cải thiện tích cực, thu ròng gần 881 tỷ đồng, so với mức thu chi 159 tỷ đồng trong năm 2021. Mặc dù doanh thu và lợi nhuận năm 2022 hầu như không tăng nhưng do Công ty giảm bớt lượng hàng tồn kho nắm giữ, cùng với việc tích cực thu hồi công nợ nên dòng tiền kinh doanh đã tốt hơn rất nhiều khi so với cùng kỳ. Đây là cơ sơ để trong kỳ, Công ty tiếp tục chi đầu tư, mua sắm tài sản cổ định cũng như tất toán dần các khoản vay tài chính trong năm 2022.

Nhận xét

Do tình hình thị trường chế biến gỗ xuất khẩu chưa có sự cải thiện nên kết quả kinh doanh quý 4/2022 đã tiếp nối chuỗi sụt giảm kể từ quý 3/2022. Doanh thu quý 4 giảm nhẹ 2,2% so với cùng kỳ nhưng do chi phí tài chính và chi phí quản lý doanh nghiệp lại tăng khá mạnh nên lợi nhuận sau thuế quý 4 đã giảm sâu hơn 40% so với cùng thời điểm năm 2021.

Khi tính chung cả năm 2022, kết quả kinh của PTB cũng chưa chưa có được sự tích cực. Mặc dù kết quả hai quý đầu năm tương đối khả quan nhưng do ảnh hưởng bất lợi từ thị trường và tình hình vĩ mô kể từ quý 3 đã khiến kết quả lợi nhuận của cả năm 2022 sụt giảm 4,5% so với năm trước, đồng thời Công ty cũng không hoàn thành được kế hoạch kinh doanh của năm 2022.

Tuy nhiên, tình hình tài chính của PTB vẫn giữ được sự ổn định. Cụ thể, Công ty sử dụng đòn bẩy tài chính ở mức vừa phải, cân bằng giữa nợ vay và vốn tự có. Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh được cải thiện mạnh so với cùng kỳ do Công ty đã quản lý hiệu quả hơn các khoản phải nợ phải thu và hàng tồn kho của mình.


Cập nhật và đánh giá báo cáo tài chính quý 3/2022 của PTB

Về mặt kết quả kinh doanh

Hoạt động kinh doanh của PTB trong quý 3 và 9 tháng đầu năm 2022 có những điểm đáng chú ý như sau:

kết quả kinh doanh PTB quý 3.2022
Nguồn: tổng hợp từ BCTC hợp nhất quý 3 của PTB
 • Trong quý 3/2022, doanh thu thuần của PTB đạt 1.546,8 tỷ đồng, sụt giảm 10,6% so với cùng kỳ năm trước. Do được bù đắp bởi hai quý đầu năm nên doanh thu lũy kế 9 tháng của Công ty vẫn tăng nhẹ 9,2% so với cùng thời điểm năm 2022.
 • Các chi phí hoạt động trong 9 tháng của PTB như giá vốn hàng bán, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp được kiểm soát ổn định và đều tăng chậm hơn so với doanh thu.
 • Tuy nhiên, doanh thu từ hoạt động tài chính trong 9 tháng đạt 32,7 tỷ đồng, giảm mạnh hơn 33% so với cùng kỳ, đồng thời chi phí tài chính cũng tăng cao (chủ yếu do chi phí lãi vay và lỗ chênh lệch tỷ giá tăng) đã phần nào ảnh hưởng tiêu cực đến kết quả lợi nhuận của công ty.
 • Sau khi tổng hợp tất cả các khoản doanh thu và chi phí, PTB ghi nhận lợi nhuận sau thuế quý 3 ở mức 121 tỷ đồng, gần 28% so với cùng kỳ. Do tình hình hai quý đầu năm tích cực hơn nên tính lũy kế 9 tháng, lợi nhuận của PTB vẫn tăng nhẹ 7.2% so với cùng kỳ năm 2021. So với kế hoạch kinh doanh đề ra từ đầu năm, Công ty đã hoàn thành 72% chỉ tiêu về doanh thu và 66% chỉ tiêu về lợi nhuận.

Tình hình tài chính

Nguồn: tổng hợp từ BCTC hợp nhất quý 3 của PTB

Về mặt tài sản

 • Quy mô tổng tài sản của PTB tại thời điểm cuối quý 3/2022 đạt 5.345 tỷ đồng, giảm nhẹ 1,6% so với mức đầu năm. Cơ cấu tài sản của Công ty đang khá cân bằng giữa tài sản ngắn hạn và tài sản dài hạn. Trong đó hai khoản mục có tỷ trọng lớn nhất trong tổng tài sản của PTB là tài sản cố định ( chiếm 34,2%) và hàng tồn kho (chiếm 33,8%). Điều này là phù hợp với ngành nghề hoạt động của PTB là sản xuất, chế biến gỗ, vật liệu xây dựng.

Về mặt nguồn vốn

 • Tại ngày 30/9/2022, tổng các khoản nợ phải trả của PTB ở mức 2.586 tỷ đồng, giảm đáng kể, gần 12 % so với thời điểm đầu năm và chiếm tỷ trọng 48,4% trong tổng nguồn vốn. Đáng chú ý, hầu hết các khoản nợ của PTB là các khoản vay tài chính ngắn hạn ( vay ngân hàng, trái phiếu), chiếm đến 31,4% tổng nguồn vốn. Số dư các khoản vay, nợ dài hạn còn khá ít (chủ yếu là vay ngân hàng, trái phiếu dài hạn) và chỉ chiếm 1,8% tổng nguồn vốn.
 • Nói chung, PTB đang có một cơ cấu vốn cân bằng giữa nợ phải trả và vốn chủ sở hữu. Tuy vậy, các chỉ số về khả năng thanh toán của Công ty vẫn chưa phải là quá an toàn (tỷ số thanh toán hiện hành = 1,18 lần, tỷ số thanh toán nhanh = 0,51 lần), lượng tiền mặt và các tài sản thanh khoản cao cũng chưa phải là cao nếu so với số dư các khoản vay tài chính sẽ đến hạn trả trong 12 tháng tới.

Tình hình dòng tiền

 • Tổng lưu chuyển tiền thuần của PTB trong 9 tháng đầu năm ghi nhận ở mức dương 55 tỷ đồng, từ đó đưa số dư tiền và tương đương tiền cuối kỳ cũng tăng lên mức 192 tỷ đồng, so với 136 tỷ tại thời điểm đầu năm.
 • Cụ thể hơn, dòng tiền từ hoạt động kinh doanh đã có sự cải thiện tích cực, thu ròng gần 458 tỷ đồng, so với mức chi ròng gần 39 tỷ đồng trong cùng kỳ năm 2021. Mặc dù doanh thu và lợi nhuận 9 tháng không tăng quá mạnh, nhưng do Công ty giảm bớt lượng hàng tồn kho nắm giữ, cùng với việc tích cực thu hồi công nợ nên dòng tiền kinh doanh đã tốt hơn rất nhiều khi so với cùng kỳ. Đây là cơ sơ để trong kỳ, Công ty tiếp tục chi đầu tư, mua sắm tài sản cổ định cũng như tất toán dần các khoản vay tài chính.

Nhận xét

Nếu tính riêng trong quý 3/2022 thì kết quả kinh doanh của PTB đã sụt giảm đáng kể cả về doanh thu lẫn lợi nhuận. Theo thông tin thì phía Công ty thì nguyên nhân của tình trạng này đến từ sự suy giảm nhu cầu các sản phẩm gỗ của thị trường thế giới, cộng với một phần doanh thu và lợi nhuận của hoạt động kinh doanh bất động sản sẽ được chuyển sang ghi nhận trong quý sau.

Do được bù đắp từ kết quả kinh doanh tích cực hơn trong hai quý đầu năm nên tính lũy kế 9 tháng thì doanh thu và lợi nhuận của Công ty lại khả quan hơn và có tăng trưởng nhẹ so với cùng kỳ. Tuy vậy, PTB sẽ vẫn còn phải nỗ lực khá nhiều trong quý cuối năm thì mới có thể hoàn thành được các chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận của năm 2022.

Tình hình tài chính của PTB vẫn giữ được sự ổn định. Cụ thể, Công ty sử dụng đòn bẩy tài chính ở mức vừa phải, cân bằng giữa nợ vay và vốn tự có. Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh được cải thiện mạnh so với cùng kỳ. Tuy vậy, thanh khoản của công ty vẫn chưa phải là quá an toàn khi so với số dư các khoản vay ngân hàng ngắn hạn sẽ đến hạn trong 12 tháng tới.

THAM GIA NHÓM TƯ VẤN trong phiên giao dịch

Tham gia nhóm Tư vấn của Đầu Tư Từ Đâu (E-Broker) để được admin tư vấn điểm mua/điểm bán có lợi nhất. Bấm tham gia nhóm TẠI ĐÂY.


Hoặc mở app Zalo, quét mã QR để tham gia nhóm Tư vấn đầu tư miễn phí.
Kết bạn với admin qua Zalo 0981 084 636

Chào các bạn, tôi là Đỗ Hoàng Quân. Tôi tham gia thị trường chứng khoán Việt Nam từ năm 2007. Trải qua nhiều chu kỳ, tôi am hiểu quy luật vận động của thị trường và xây dựng cho mình những nguyên tắc quan trọng để có thể kiếm tiền bền vững trên thị trường chứng khoán. Tìm hiểu thêm về tôi tại đây.

anh Quan

Đăng ký mở tài khoản chứng khoán

Tham gia nhóm Zalo tư vấn đầu tư Miễn phí

Mở app Zalo, scan để tham gia nhóm tư vấn của E-Broker hoặc kết bạn với admin qua SĐT 0981 333 743

Đọc nhiều nhất

Chuyên mục