[Cập nhật mới nhất 2023] Đánh giá BCTC cổ phiếu TNG (CTCP Đầu tư và Thương mại TNG)

Tác giả: Chuyên gia PTCB – Phạm Quốc Đạt

Cập nhật và đánh giá báo cáo tài chính quý 3/2022 của TNG

Về mặt kết quả kinh doanh

Dựa vào các thông tin trên BCTC của TNG, có thể rút ra một số điểm đáng chú ý trong kết quả kinh doanh quý 3 và 9 tháng đầu năm 2022 của Công ty như sau:

Nguồn: tổng hợp từ BCTC hợp nhất quý 3/2022 của TNG
  • Trong quý 3/2022, doanh thu thuần của TNG đạt mức 2.020,6 tỷ đồng, tuy tốc độ tăng của doanh thu có giảm so với hai quý đầu năm nhưng vẫn đang ở mức khá tích cực (+18,2% so với cùng kỳ năm 2021). Ngoài ra, các chi phí kinh doanh trong quý 3 như giá vốn hàng bán và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng vừa phải; chi phí bán hàng được tiết giảm tốt. Tổng hợp lại, Công ty đã đạt được mức lợi nhuận sau thuế trong quý 3 là 106 tỷ đồng, tăng 24,6% so với cùng kỳ.
  • Kết quả kinh doanh lũy kế 9 tháng của TNG có phần nhỉnh hơn so với quý 3 do Công ty đạt được các mức tăng trưởng cao hơn trong 2 quý đầu năm. Cụ thể, doanh thu thuần 9 tháng  đạt 5.262 tỷ đồng, tăng 29%, lợi nhuận sau thuế 9 tháng ở mức 231 tỷ đồng, tăng 37,1% so với cùng thời điểm năm 2021. Như vậy, sau 9 tháng hoạt động, Công ty đã hoàn thành 87,7% mục tiêu doanh thu và 82% mục tiệu lợi nhuận của cả năm 2022.

Tình hình tài chính

Nguồn: tổng hợp từ BCTC hợp nhất quý 3/2022 của TNG

Về mặt tài sản

  • Tổng giá trị tài sản hợp nhất của TNG tại cuối quý 3/2022 đạt 5.060 tỷ đồng, tăng 15,9% so với thời điểm đầu năm. Cơ cấu tài sản TNG đang khá cân bằng giữa tài sản ngắn hạn và tài sản dài hạn. Trong đó, hai khoản mục có tỷ trọng cao nhất trong tổng tài sản của TNG lần lượt là tài sản cố định (chiếm 33,1%) và hàng tồn kho (chiếm 18,9%). Nhìn chung, cơ cấu tài sản này là tương đối hợp lý với lĩnh vực kinh doanh chính của Công ty là sản xuất sản phẩm dệt may.

Về mặt nguồn vốn

  • Tổng các khoản nợ phải trả của TNG tại thời điểm cuối quý 3/2022 là 3.288,5 tỷ đồng, tăng 13,2% kể từ đầu năm và đang chiếm tỷ trọng 65% trong tổng nguồn vốn của Công ty. Cụ thể hơn, các khoản vay tài chính (ngân hàng, trái phiếu) ngắn và dài hạn đang chiếm phần lớn trong số nợ phải trải của TNG với tổng số dư tại cuối quý 3 là 2.587 tỷ đồng và tỷ trọng 51% tổng nguồn vốn của Công ty. Ngoài ra, các khoản vay tài chính dài hạn cũng đã tăng mạnh 102,8% kể từ đầu năm.
  • Nhìn chung, Công ty đang sử dụng nhiều vốn vay, nợ để tài trợ cho hoạt động kinh doanh, đầu tư của mình. Đòn bẩy tài chính đã ở mức khá cao với tỷ lệ nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu đang là gần 1,9 lần. Các chỉ số về khả năng thanh toán các khoản nợ ngắn hạn của TNG cũng chưa phải là tốt (tỷ số thanh toán hiện hành = 1,01 lần, tỷ số thanh toán nhanh = 0,6 lần).

Tình hình dòng tiền

  • Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh của TNG trong 9 tháng đầu năm 2022 đã có sự cải thiện rõ rệt khi thu ròng về 618,6 tỷ đồng so với mức chi ròng 164,6 tỷ trong cùng kỳ năm 2021. Kết quả này là phù hợp với việc doanh thu tăng tốt trong 9 tháng, đồng thời hoạt động thu tiền bán hàng được đẩy mạnh, thể hiện qua dư nợ phải thu khách giảm.
  • Ngoài ra, Công ty đã chi ròng 426,3 tỷ đồng cho hoạt động đầu tư (mua sắm tài sản cố định, đầu tư tài chính). Công ty đã thu ròng 354,6 tỷ đòng từ hoạt động tài chính, chủ yếu do tiền nhận đươc từ các khoản vay tài chính. Tổng hợp lại, lưu chuyển tiền thuần trong 9 tháng của TNG ở mức dương 546,8 tỷ đồng, đưa số dư tiền và tương đương tiền cuối kỳ tăng mạnh lên mức 560,3 tỷ đồng so với chỉ 13,5 tỷ hồi đầu năm.

Nhận xét

Kết quả doanh thu và lợi nhuận của TNG trong 3 quý đầu năm 2022 nhìn chung đã có sự tăng trưởng tích cực. Doanh thu duy trì được tốc độ tăng trưởng trên 20%, đồng thời các loại chi phí kinh doanh như giá vốn hàng bán, chi phí bán hàng được kiểm soát tốt đã giúp cho lợi nhuận sau thuế lũy kế 9 tháng của Công ty tăng 37% so với cùng kỳ. Công ty đã thực hiện được 87,7% mục tiêu doanh thu và 82% mục tiệu lợi nhuận của năm 2022 nên dự kiến sẽ sớm hoàn thành kế hoạch kinh doanh của năm trong quý 4/2022.

Tình hình dòng tiền cũng đang là điểm sáng của NTG, dòng tiền từ hoạt động kinh doanh trong 9 tháng đầu năm được cải thiện tốt khi tiền thu từ hoạt động bán hàng tăng mạnh so với cùng kỳ. Tuy vậy, cũng cần lưu ý về mặt cơ cấu vốn của Công ty, tỷ trọng vốn vay, nợ (đặc biệt là các khoản vay tài chính) đang khá cao. Các chỉ tiêu về khả năng thanh toán các khoản nợ ngắn hạn của Công ty cũng chưa phải là quá an toàn.

Mở tài khoản chứng khoán VPS để đồng hành cùng Đầu Tư Từ Đâu và luôn được cập nhật các mã cổ phiếu khỏe nhất thị trường

Xem chi tiết Quyền lợi khi mở tài khoản chứng khoán VPS với Đầu Tư Từ Đâu