[Cập nhật mới nhất 2023] Đánh giá BCTC cổ phiếu TTF (gỗ Trường Thành)

Tác giả: Chuyên gia PTCB – Phạm Quốc Đạt

Cập nhật và đánh giá báo cáo tài chính quý 4/2022 của TTF

Kết quả kinh doanh

Hoạt động sản xuất, kinh doanh của TTF trong quý 4 và lũy kế cả năm 2022 có một số điểm nổi bật như sau:

 • Doanh thu bán hàng quý 4/2022 của TTF chưa được khả quan khi chỉ đạt 502,3 tỷ đồng, sụt giảm 8,3% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, tính chung cả năm 2022, doanh thu thuần của Công ty vẫn có sự tăng trưởng đáng kể (+25,6%) so với năm 2021, chủ yếu nhờ sự đóng góp của tăng trưởng trong hai quý đầu năm.
 • Giá vốn hàng bán của TTF trong năm 2022 ở mức 1.705 tỷ đồng, tăng khá mạnh 28% khiến cho lợi nhuận gộp chỉ đạt 275 tỷ đồng, tăng gần 14% so với năm trước. Giá vốn hàng bán tăng nhanh hơn doanh thu nên biên lợi nhuận gộp năm 2022 của TTF thu hẹp xuống mức 15,5% so với 17,1% của cùng kỳ.
 • Về mặt chi phí, đáng chú ý nhất là chi phí tài chính trong năm đã tăng mạnh 53,4%, phần lớn do chi phí lãi vay tăng cao. Mặc dù Công ty đã tiết giảm được 7,1% chi phí quản lý doanh nghiệp nhưng sau khi trừ các khoản chi phí, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh cốt lõi của TTF đã bị lỗ 18,6 tỷ đồng trong năm 2022. Chính khoản lợi nhuận ghi nhận từ hoạt động khác (công ty không thuyết minh rõ trong BCTC) đã giúp TTF thoát lỗ và có lợi nhuận sau thuế khá khiêm tốn là 6 tỷ đồng trong năm 2022.

Tình hình tài chính

Về mặt tài sản:

 • Tổng tài sản của TTF tại cuối quý 4/2022 đạt mức 3.046 tỷ đồng, tăng nhẹ 7,3% so với thời điểm đầu năm. Các khoản mục có mức tăng mạnh nhất so với thời điểm đầu năm là đầu tư tài chính dài hạn (+391%, chủ yếu do tăng mạnh các khoản đầu tư vào các công ty liên doanh, liên kết) và đầu tư tài chính ngăn hạn (+126%, với chủ yếu là tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn). Ở chiều ngược lại, hàng tồn kho và tiền mặt là hai khoản mục có mức giảm lớn, đáng chú ý với lần lượt -27,9% và -30,4%.
 • Xét về cơ cấu, tài sản của TTF chủ yếu là các loại tài sản ngắn hạn (chiếm hơn 65%), trong đó hàng tồn kho và phải thu khách hàng ngắn hạn là các khoản mục có tỷ trọng lớn nhất với lần lượt 22,1% và 23,4% tổng tài sản. Tài sản cố định cũng chiếm tỷ trọng đáng kể với 12,1%, các khoản đầu tư tài chính dài hạn cũng chiếm gần 12% tổng tài sản sau khi tăng mạnh trong năm 2022.

Về mặt nguồn vốn:                                                             

 • Tổng các khoản nợ phải trả của TTF tại thời điểm cuối năm 2022 ở mức 2.584 tỷ đồng, tăng 8,5% so với đầu năm và đang chiếm tỷ trọng rất cao, lên đến 85% tổng nguồn vốn. Tuy nhiên nợ của TTF lại chủ yếu là các khoản nợ thương mại như phải trả người bán, người mua trả tiền trước, còn lại các khoản vay ngân hàng tại cuối quý 4 chỉ ở mức gần 35 tỷ đồngn và đã giảm tương đối mạnh trong năm 2022. Một điểm đáng chú ý là TTF đang ghi nhận một khoản người mua trả tiền trước dài hạn lớn với 1.032 tỷ đồng (chiếm gần 34% tổng nguồn vốn). Đây là khoản tiền đặt cọc của Vinhomes để mua các sản phẩm từ TTF, tuy nhiên TTF vẫn phải trả lãi cho Vinhomes trên số tiền đặt cọc này.
 • Tại cuối năm 2022, quy mô vốn chủ sở hữu của TTF chỉ ở mức 462 tỷ đồng, tăng nhẹ 1,3% so với đầu năm. Vốn chủ sở hữu của công ty đang bị ảnh hưởng mạnh do khoản lỗ lũy kế lên đến 3.042 tỷ đồng từ lịch sử hoạt động kém hiệu quả trước đây.

Tình hình dòng tiền

 • Mặc dù kết quả lợi nhuận của TTF trong năm 2022 không quá tích cực nhưng hoạt động kinh doanh vẫn mang lại dòng tiền vào khá tốt cho Công ty với 280 tỷ đồng thu ròng về, so với mức âm 253 tỷ của cùng kỳ năm 2021. Nguyên nhân chủ yếu là do lượng tiền công ty chiếm dụng của các đối tác tăng (các khoản phải trả tăng) cùng với giá trị hàng tồn kho của TTF giảm mạnh kể từ đầu năm.
 • Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh sau đó được Công ty sử dụng chủ yếu cho hoạt động đầu tư mà phần lớn là chi góp vốn vào các đơn vị khác với số tiền chi ra là 350 tỷ đồng. Tổng kết lại, trong năm 2022, tổng lưu chuyển tiền thuần của TTF ở mức âm 75,5 tỷ đồng, khiến cho số dư tiền mặt cuối năm ở mức gần 170 tỷ đồng, giảm hơn 30% so với đầu năm.

Nhận xét

Nhìn chung, kết quả kinh doanh của TTF trong quý 4 cũng như cả năm 2022 là không quá khả quan. Điểm sáng duy nhất đó là việc doanh thu cả năm của Công ty đã có sự cải thiện đáng kể, tăng 25,6% so với năm trước. Tuy nhiên, các loại chi phí như nguyên vật liệu, chi phí quản lý, lãi tiền vay tăng mạnh đã khiến cho lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh cốt lõi của TTF ở mức âm. Công ty chỉ thoát lỗ và có lãi nhẹ sau khi cộng các khoản lãi từ hoạt động khác.

Mặt khác, tình hình tài chính hiện tại của TTF vẫn còn nhiều vấn đề tồn tại và rủi ro. Tỷ lệ nợ, vay phải trả của Công ty lên đến 80% tổng tài sản. Mặc dù trong tổng số nợ phải trả của Công ty thì vay ngân hàng chiếm tỷ trọng rất thấp mà phần lớn là các khoản phải trả thương mại, nhưng áp lực về mặt thanh khoản vẫn sẽ lớn khi các khoản nợ đến hạn trả. Ngoài ra, khoản lỗ lũy kế lên đến hơn 3.000 tỷ đồng khiến cho vốn chủ sở hữu của TTF chỉ còn lại 461 tỷ đồng, điều này có thể sẽ hạn chế khả năng tiếp cận thêm nguồn vốn từ tín dụng.


Cập nhật và đánh giá báo cáo tài chính quý 3/2022 của TTF

Về mặt kết quả kinh doanh

Hoạt động sản xuất, kinh doanh của TTF trong quý 3 và 9 tháng đầu năm 2022 có một số điểm nổi bật như sau:

Nguồn: tổng hợp từ BCTC quý 3 của TTF
 • Doanh thu thuần của TTF trong quý 3 đạt 356,9 tỷ đồng, tăng nhẹ 4,3% so với cùng kỳ nhưng lại có sự sụt giảm mạnh so với mức 624,4 tỷ của quý 2. Do đã có sự tăng trưởng tích cự trong 2 quý đầu năm nên doanh thu lũy kế 9 tháng của TTF vẫn tăng khá tốt với +38,8% so với cùng kỳ năm 2021.
 • Giá vốn hàng bán trong 9 tháng đầu năm 2022 ở mức 1.287 tỷ đồng, tăng khá mạnh 45,2% khiến cho lợi nhuận gộp chỉ đạt 228,8 tỷ đồng, tăng 11,2% so với cùng kỳ năm 2021. Giá vốn hàng bán tăng nhanh hơn doanh thu nên biên lợi nhuận gộp của TTF trong 9 tháng thu hẹp xuống mức 15,1% so với 18,8% của cùng kỳ.
 • Hoạt động tài chính của TTF trong 9 tháng đầu năm mang lại 25 tỷ đồng doanh thu, tăng 69,7% , trong khi chi phí tài chính tăng mạnh hơn với +81,7 so với cùng kỳ (chủ yếu do chi phí lãi vay tăng cao). Chi phí bán hàng lũy kế 9 tháng được kiểm soát khá tốt khi chỉ tăng 1,1% so với cùng kỳ, thấp hơn nhiều so với mức tăng của doanh thu.
 • Sau khi trừ các khoản chi phí, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh chính của TTF đang bị lỗ lần lượt là 1,8 tỷ trong quý 3 và 14,5 tỷ trong 9 tháng đầu năm. Chính khoản lợi nhuận ghi nhận từ hoạt động khác (công ty không thuyết minh rõ trong BCTC) đã giúp TTF thoát lỗ và có lợi nhuận sau thuế khá khiêm tốn (quý 3 là 2,7 tỷ và lũy kế 9 tháng là 7,2 tỷ). Biên lợi nhuận ròng vì thế cũng rất mỏng, chỉ ở mức 0,48% trong 3 quý đầu năm 2022.

Tình hình tài chính

Nguồn: tổng hợp từ BCTC quý 3 của TTF

Về mặt tài sản

 • Tổng tài sản của TTF tại cuối quý 3 đạt mức 3.051 tỷ đồng, tăng nhẹ 7,5% so với thời điểm đầu năm. Các khoản mục có mức tăng mạnh nhất so với thời điểm đầu năm là đầu tư tài chính dài hạn (+392%, chủ yếu do tăng mạnh các khoản đầu tư vào các công ty liên doanh, liên kết) và đầu tư tài chính ngăn hạn (+147%, với chủ yếu là tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn). Ở chiều ngược lại, hàng tồn cuối quý 3 ở mức 737 tỷ đồng, giảm 21% so với hồi đầu năm.
 • Xét về cơ cấu, tài sản của TTF chủ yếu là các loại tài sản ngắn hạn (chiếm hơn 65%), trong đó hàng tồn kho và phải thu khách hàng ngắn hạn là các khoản mục có tỷ trọng lớn nhất với lần lượt 24,2% và 21,5% tổng tài sản. Tài sản cố định cũng chiếm tỷ trọng đáng kể với 12,2%, các khoản đầu tư tài chính dài hạn cũng chiếm gần 12% tổng tài sản sau khi tăng mạnh trong 9 tháng đầu năm.

Về mặt nguồn vốn

 • Tổng các khoản nợ phải trả của TTF tại thời điểm cuối quý 3 ở mức 2.588 tỷ đồng, tăng 8,6% so với đầu năm và đang chiếm tỷ trọng rất cao, lên đến 85% tổng nguồn vốn. Tuy nhiên nợ của TTF lại chủ yếu là các khoản nợ thương mại như phải trả người bán, người mua trả tiền trước, còn lại các khoản vay ngân hàng tại cuối quý 3 chỉ ở mức 60 tỷ đồng. Một điểm đáng chú ý là TTF đang ghi nhận một khoản người mua trả tiền trước dài hạn lớn với 1.032 tỷ đồng (chiếm gần 34% tổng nguồn vốn). Đây là khoản tiền đặt cọc của Vinhomes để mua các sản phẩm từ TTF, tuy nhiên TTF vẫn phải trả lãi cho Vinhomes trên số tiền đặt cọc này.
 • Tại cuối quý 3, quy mô vốn chủ sở hữu của TTF chỉ đạt 462 tỷ đồng, tăng nhẹ 1,5% so với đầu năm. Vốn chủ sở hữu của công ty đang bị ảnh hưởng mạnh do khoản lỗ lũy kế lên đến 3.039 tỷ đồng từ lịch sử hoạt động kém hiệu quả trước đây.

Tình hình dòng tiền

 • Tổng lưu chuyển tiền thuần trong 9 tháng đầu năm 2022 của TTF ở mức dương 9,7 tỷ đồng, số dư tiền và tương đương tiền cuối quý 3 đạt 253,2 tỷ đồng, tăng nhẹ gần 4% so với đầu năm.
 • Về mặt cơ cấu dòng tiền, mặc dù kết quả lợi nhuận của TTF không quá tốt trong 9 tháng đầu năm nhưng hoạt động kinh doanh vẫn mang lại dòng tiền vào khá tốt với 268,5 tỷ đồng, so với mức âm 96,8 tỷ của cùng kỳ năm 2021. Nguyên nhân chủ yếu là do lượng tiền công ty chiếm dụng của các đối tác tăng (các khoản phải trả tăng) cùng với giá trị hàng tồn kho của TTF giảm mạnh kể từ đầu năm.

Nhận xét

Nhìn chung, kết quả kinh doanh của TTF trong quý 3 cũng như 9 tháng đầu năm 2022 là không mấy tích cực. Điểm sáng duy nhất đó là việc doanh thu lũy kế 9 tháng của TTF có sự cải thiện đáng kể, tăng gần 39% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, các loại chi phí như nguyên vật liệu, chi phí quản lý, lãi tiền vay tăng mạnh đã khiến cho lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh cốt lõi của TTF ở mức âm. Công ty chỉ thoát lỗ và có lãi nhẹ sau khi cộng các khoản thu từ hoạt động khác.

Tình hình tài chính tại cuối quý 3 của TTF vẫn còn nhiều vấn đề tồn tại và rủi ro. Tỷ lệ nợ, vay phải trả của Công ty lên đến 80% tổng tài sản. Mặc dù trong tổng số nợ phải trả của Công ty thì vay ngân hàng chiếm tỷ trọng rất thấp mà phần lớn là các khoản phải trả thương mại, nhưng áp lực về mặt thanh khoản vẫn sẽ lớn khi các khoản nợ đến hạn trả. Ngoài ra, khoản lỗ lũy kế lên đến hơn 3.000 tỷ đồng khiến cho vốn chủ sở hữu của TTF chỉ còn lại 462 tỷ đồng, điều này có thể sẽ hạn chế khả năng tiếp cận thêm nguồn vốn từ tín dụng.

Xem thêm: