[Cập nhật mới nhất 2022] Đánh giá BCTC cổ phiếu VNM (Vinamilk)

Tác giả: Chuyên gia PTCB – Phạm Quốc Đạt (passed CFA Level 3)

Kết quả kinh doanh

Theo báo cáo KQKD từ Vinamilk, hoạt động kinh doanh của công ty trong quý 2/2022 có những điểm đáng chú ý như sau:

 • Doanh thu thuần và giá vốn hàng bán lần lượt giảm 5% và 0,1% so với quý 2/2021, kéo theo mức giảm tương đối mạnh của lợi nhuận gộp với -11,3%.
 • Chi phí tài chính tăng rất mạnh, gấp hơn ba lần so với cùng kỳ năm 2021, ngoài ra, các khoản chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp không biến động quá nhiều
 • Lợi nhuận sau thuế quý 2/2022 đạt 2.102 tỷ đồng, giảm mạnh 26.6% so với cùng kỳ năm trước.
 • Các chỉ số về khả năng sinh lời cũng chứng kiến sự sụt giảm: biên lợi nhuận gộp đạt 40,7% và ROE (theo quý) đạt 5.8%, cả hai đều giảm 3 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm 2021.

Tình hình tài chính

Về mặt tài sản

 • Tại thời điểm 30/6/2022, tổng tài sản của VNM đạt 53.842 tỷ đồng, tăng nhẹ 1% so với đầu năm.
 • Xét về cơ cấu thì đầu tư tài chính ngắn hạn (với phần lớn là khoản tiền gửi có kỳ hạn) và tài sản cố định là các khoản chiếm tỷ trọng lớn nhất với 35,2% và 22,8%. Tiền và các khoản tương đương tiền tăng mạnh +91,9% so với đầu năm nhưng về tỷ trọng chỉ chiếm khoảng 8,4% tổng tài sản.

Về mặt nguồn vốn

 • Tổng nợ phải trả giảm nhẹ 2,6% so với đầu năm, trong đó phải trải người bán giảm mạnh 10%, các khoản vay (ngân hàng, trái phiếu) tăng 3,3% và chiếm 18% tổng nguồn vốn.
 • Vốn chủ sở hữu tại thời điểm 30/6 ở mức 36.821 tỷ đồng, tăng nhẹ 2.7% so với đầu năm đến từ việc tăng quỹ đầu tư phát triển và lợi nhuận chưa phân phối.

Về cơ cấu vốn và khả năng thanh toán

 • Các hệ số thanh toán của VNM ở mức khá an toàn và cũng được cải thiện hơn so với đầu năm: hệ số thanh toán ngắn hạn ở mức 2,2 lần, hệ số thanh toán nhanh ở mức 1,79 lần.
 • Về cơ cấu vốn, VNM sử dụng đòn bẩy tài chính ở mức tương đối thấp với tỷ số nợ vay trên tổng tài sản vào khoảng 18%.

Tình hình dòng tiền

Trong 6 tháng đầu năm 2022, tình hình lưu chuyển tiền tệ của VNM có những điểm đáng chú ý sau:

 • Tổng lưu chuyển tiền thuần ở mức dương 2.153 tỷ so với mức âm 443 tỷ của cùng kỳ năm 2021, khiến cho tiền và tương đương tiền cuối kỳ tăng mạnh.
 • Xét về cơ cấu thì dòng tiền từ hoạt động kinh doanh vẫn ở mức dương 2.955 tỷ nhưng có sự sụt giảm mạnh hơn 27% so với cùng kỳ năm trước. Hoạt động đầu tư đóng góp dòng tiền dương 1.891 tỷ khi công ty đẩy mạnh thu hồi các khoản đầu tư, cho vay. Hoạt động tài chính có dòng tiền âm 2.693 tỷ chủ yếu do công ty trả tiền nợ gốc vay và trả cổ tức.

Nhận xét

Hoạt động kinh doanh của VNM trong 6 tháng đầu năm chưa được tốt khi doanh thu giảm, cộng với các chi phí đầu vào tăng cao khiến cho biên lợi nhuận gộp cũng như lợi nhuận sau thuế sụt giảm mạnh. So với kết hoạch đặt ra thì công ty mới chỉ hoàn thành 45,1% chỉ tiêu doanh thu và 44,9% chỉ tiêu lợi nhuận.

Về tình hình tài chính thì công ty vẫn có một cơ cấu vốn khá an toàn với tỷ lệ vay nợ thấp, khả năng thanh toán các khoản nợ ở mức cao và được cải thiện so với đầu năm. Công ty cũng đang nắm giữ lượng tiền mặt cũng như các khoản đầu tư ngắn hạn (chủ yếu là tiền gửi có kỳ hạn) với tỷ trọng khá cao. Điều này là tốt cho tính thanh khoản nhưng về dài hạn có thể ảnh hưởng tới hiệu quả sử dụng vốn do các khoản đầu tư ngắn hạn thường có lãi suất thấp.

Về dòng tiền, mức lưu chuyển tiền thuần dương mạnh trong 6 tháng đầu năm khiến cho công ty đang có lượng tiền mặt khá dồi dào. Tuy nhiên đóng góp vào dòng tiền từ hoạt động kinh doanh lại giảm khá mạnh, nguyên nhân có thể do hoạt động kinh doanh của công ty đang chưa được tốt so với cùng kỳ năm 2021.