Cổ phiếu ưu đãi là gì và phân loại cổ phiếu ưu đãi

Cổ phiếu ưu đãi là gì

Cổ phiếu ưu đãi (Prerred stock) tương tự như cổ phiếu thường, cũng là bằng chứng xác nhận quyền sở hữu một phần vốn của công ty cổ phần, tuy nhiên cổ phiếu ưu đãi lại cho phép người sở hữu được hưởng một số quyền lợi ưu đãi hơn so với cổ phiếu thường.

cổ phiếu ưu đãi

CÓ CÁC LOẠI CỔ PHIẾU ƯU ĐÃI NÀO

Hiện tại, theo quy định của pháp luật Việt Nam, có 3 loại cổ phiếu ưu đãi chính bao gồm: cổ phiếu ưu đãi cổ tức, cổ phiếu ưu đãi biểu quyết, cổ phiếu ưu đãi hoàn lại. Cụ thể như sau:

các loại cổ phiếu ưu đãi

Cổ phiếu ưu đãi cổ tức

Cổ phiếu ưu đãi cổ tức sẽ được trả cổ tức với mức cao hơn so với mức cổ tức của cổ phần phổ thông hoặc được trả theo mức ổn định hằng năm mà không phụ thuộc và kết quả kinh doanh của công ty

Tuy nhiên, cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi cổ tức không có quyền biểu quyết, dự họp Đại hội đồng cổ đông, đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Cổ phiếu ưu đãi biểu quyết

Cổ phiếu ưu đãi biểu quyết sẽ được tính nhiều phiếu biểu quyết hơn so với cổ phiếu phổ thông; số phiếu biểu quyết của một cổ phần ưu đãi biểu quyết do Điều lệ công ty quy định.

Chỉ có tổ chức được Chính phủ ủy quyền và cổ đông sáng lập được quyền nắm giữ cổ phần ưu đãi biểu quyết. Ưu đãi biểu quyết của cổ đông sáng lập có hiệu lực trong 03 năm kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi biểu quyết không được chuyển nhượng cổ phần đó cho người khác, trừ trường hợp chuyển nhượng theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật hoặc thừa kế.

Cổ phiếu ưu đãi hoàn lại

Cổ phiếu ưu đãi hoàn lại là cổ phiếu được công ty hoàn lại vốn góp theo yêu cầu của người sở hữu hoặc theo các điều kiện được ghi tại cổ phiếu của cổ phần ưu đãi hoàn lại và Điều lệ công ty.

Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi hoàn lại có quyền như cổ đông phổ thông ngoại trừ việc cổ phiếu ưu đãi hoàn lại không các quyền như: biểu quyết, dự họp Đại hội đồng cổ đông, đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Tóm lại, mỗi loại cổ phiếu ưu đãi đều có các quyền lợi và hạn chế riêng, do vậy NĐT nắm giữ các loại cổ phiếu ưu đãi này cần tìm hiểu kỹ các quy định của pháp luật liên quan để có thể bảo vệ được quyền lợi liên quan của mình.

Xem thêm: