Đăng ký thực hiện quyền trên app SmartOne

Tại giao diện màn hình chính, khách hàng vào mục Cổ phiếu, chọn Thông tin quyền.

1. Thực hiện quyền

Chọn tab Thực hiện quyền, hệ thống sẽ hiển thị thông tin các mã CK hưởng quyền mà khách hàng đang nắm giữ.

thực hiện quyền

Khách hàng có thể nhập mã CK tìm kiếm và lọc theo thời gian chuyển nhượng (từ ngày/đến ngày). Sau đó tiền hành đăng ý quyền mua cổ phiếu.

Sau khi nhận được báo cáo phân bổ quyền mua và giấy báo nợ chứng khoán từ Trung tâm Lưu ký, VPS sẽ phân bổ chứng khoán chi tiết vào tài khoản của các khách hàng đã đăng ký mua.

2. Lịch sử hưởng quyền

Chọn tab Lịch sử hưởng quyền

lịch sử quyền

Xem thêm: Hướng dẫn xem thông tin và quản lý tài khoản trên app SmartOne