Danh sách lệnh chờ khớp trên app VPS SmartOne

Khách hàng có thể theo dõi nhanh danh sách các lệnh ở trạng thái Chờ khớp tại màn hình trang chủ Phái sinh

Nhấn vào lệnh để xem chi tiết thông tin lệnh: SHL, thời gian đặt và loại lệnh. 

Nhấn vào mã hợp đồng , hiển thị thông tin điều kiện đi kèm của lệnh điều kiện. 

Các lệnh điều kiện sẽ có dấu hoa thị trên mã hợp đồng. 

Theo dõi đầy đủ các lệnh đã đặt tại màn hình Sổ lệnh. 

Danh sách lệnh phái chờ khớp trên app VPS SmartOne

Tại đây, khách hàng có thể:

  • Xem chi tiết lệnh
  • Theo dõi trạng thái của lệnh: Chờ khớp, đã khớp, đã huỷ
  • Sửa lệnh đối với các lệnh trong trạng thái chờ khớp
  • Huỷ lệnh (một hoặc nhiều lệnh) đối với các lệnh trong trạng thái chờ khớp

Xem thêm: Hướng dẫn sửa và huỷ lệnh trên app SmartOne