Đào tạo - Đầu tư tích sản cổ phiếu

Chiến lược đầu tư mang lại nguồn thu ổn định, bền vững trong dài hạn

Đầu tư tích sản cổ phiếu có thể hiểu đơn giản là phương pháp mà NĐT sẽ định kỳ mua và nắm giữ lâu dài các cổ phiếu tốt giống như các khoản tiết kiệm mà không cần quan tâm nhiều đến các biến động giá trong ngắn hạn.  Tích sản cổ phiếu khác việc giao dịch trong ngắn hạn ở điểm lấy lợi nhuận, nguồn thu ổn định, thụ động, bền vững trong dài hạn.

Nội dung khóa học

Buổi 1: Hiểu về đầu tư tích sản cổ phiếu

Buổi 2: Hướng dẫn cách đầu tư tích sản cổ phiếu