Hướng dẫn sử dụng công cụ khuyến nghị FIT

Chúng tôi xây dựng công cụ khuyến nghị FIT dựa trên chiến lược đầu tư theo dấu dòng tiền thông minh, kết hợp các tiêu chí PTKT và PTCB để đầu tư ngắn hạn (1-2 tháng). Chúng tôi luôn ưu tiên quản trị rủi ro trong các khuyến nghị của mình. Nhà đầu tư nên tham khảo hệ thống tra cứu cổ phiếu trên công cụ trước khi ra quyết định mua/bán để quản trị rủi ro danh mục của mình được tốt nhất.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: