Đào tạo - Công cụ khuyến nghị FIT trên VPS SmartOne

Một sản phẩm của đội ngũ E-Broker (Đầu Tư Từ Đâu)

Chúng tôi xây dựng công cụ khuyến nghị FIT dựa trên chiến lược đầu tư theo dấu dòng tiền thông minh, kết hợp các tiêu chí PTKT và PTCB để đầu tư ngắn - trung hạn, và dài hạn. Chúng tôi luôn ưu tiên quản trị rủi ro trong các khuyến nghị của mình. Nhà đầu tư nên tham khảo hệ thống tra cứu cổ phiếu trên công cụ trước khi ra quyết định mua/bán để quản trị rủi ro danh mục của mình được tốt nhất.

Nếu bạn tin tưởng công cụ FIT và muốn tham gia nhóm tư vấn của đội ngũ tác giả E-Broker, hãy đăng ký mở tài khoản với chúng tôi tại đây.

Chi tiết hướng dẫn sử dụng Công cụ FIT VPS