Điểm khác biệt giữa Shareholder và Stakeholder

Khi nói đến việc đầu tư vào một công ty, sẽ có Shareholder (cổ đông) và Stakeholder (các bên liên quan). 

Cổ đông là cá nhân, tổ chức sở hữu ít nhất một cổ phần của công ty cổ phần. Cổ đông chính là người góp vốn vào công ty cổ phần và sở hữu phần vốn góp tương ứng với số lượng cổ phần đã mua trong công ty.Mặt khác, các bên liên quan là thuật ngữ dùng để chỉ cá nhân, nhóm người hoặc tổ chức có quan hệ mật thiết với doanh nghiệp, quan tâm đến hoạt động và sự thành công của dự án, bị ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp bởi hành động của công ty. Phạm vi của các bên liên quan rộng hơn so với các cổ đông.

Điểm khác biệt giữa Shareholder và Stakeholder

Vai trò của cổ đông (Shareholders)

Cổ đông có thể là một cá nhân, công ty hoặc tổ chức sở hữu ít nhất một cổ phần của công ty và do đó có lợi nhuận tài chính. Ví dụ, một cổ đông có thể là một nhà đầu tư cá nhân đang hy vọng giá cổ phiếu sẽ tăng lên vì nó là một phần trong danh mục đầu tư hưu trí của họ. Cổ đông có quyền biểu quyết và ảnh hưởng đến việc quản lý công ty. Cổ đông là chủ sở hữu công ty, nhưng họ không chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty. 

Vai trò của các bên liên quan (Stakeholders)

Các bên liên quan có thể là:

  • Chủ sở hữu và cổ đông
  • Nhân viên của công ty
  • Những người sở hữu trái phiếu của công ty
  • Khách hàng 
  • Các nhà cung cấp sản phẩm, dịch vụ cho công ty

Cổ đông thường là bên liên quan lớn nhất, bởi vì cổ đông bị ảnh hưởng trực tiếp bởi hoạt động của một công ty.

Sự khác biệt then chốt

Một cổ đông có thể bán đi cổ phiếu đang nắm giữ và mua các cổ phiếu khác, họ không có sự quan tâm lâu dài cho công ty. Ngược lại, các bên liên quan có thể bị ảnh hưởng bởi các hoạt động của tổ chức. Do đó, họ sẽ quan tâm đến việc giúp tổ chức tồn tại. Nếu không có các bên liên quan, tổ chức sẽ không thể tồn tại trong một thời gian dài.

Ví dụ, nếu một công ty hoạt động kém về mặt tài chính, các nhà cung cấp trong chuỗi cung ứng của công ty đó có thể bị ảnh hưởng nhiều nếu công ty không còn sử dụng dịch vụ của mình nữa. Tương tự, nhân viên của công ty, những người liên quan và dựa vào nó để có thu nhập, có thể mất việc.

Các bên liên quan và cổ đông thường có lợi ích cạnh tranh tùy thuộc vào mối quan hệ của họ với tổ chức hoặc công ty.

Mở tài khoản chứng khoán VPS – Tham gia cùng Đầu Tư Từ Đâu để luôn được cập nhật các cổ phiếu khỏe nhất thị trường

Xem chi tiết Quyền lợi khi mở tài khoản chứng khoán VPS với Đầu Tư Từ Đâu