Dòng ngân hàng bán cuối phiên có đáng lo? Đầu tư chứng khoán 09.02.2022