Giới thiệu về trang chủ Phái sinh trên app VPS

Sau khi đăng nhập và truy cập màn hình trang chủ Phái sinh, khách hàng sẽ nhìn thấy 5 nội dung chính, gồm có:

  • Thông tin tài sản của tài khoản giao dịch chứng khoán phái sinh: Tài khoản ròng, tổng lợi nhuận, sức mua bằng tiền và Lãi/ lỗ chưa đóng. Bấm “Xem chi tiết” để xem đầy đủ các thông tin tại màn hình “Tài sản”.
tra chủ phái sinh
  • Thông tin thị trường: thông tin các mã chỉ số thị trường trong nước và quốc tế; thông tin mã hợp đồng được lựa chọn, mặc định là mã hợp đồng có thời gian đáo hạn gần nhất. Bấm “Xem chi tiết” để truy cập màn hình “Thị trường”.
xem chi tiết thông tin thị
  • Thông tin vị thế và chức năng đóng nhanh vị thế: Chỉ hiện thị khi có vị thế đang mở
  • Danh sách lệnh
  • Đặt lệnh Phái sinh