Góc nhìn PTKT cổ phiếu tâm điểm 16.02.2022 – HTN

HTN – Retest thành công

  1. Tín hiệu phân tích
  • Dòng tiền mạnh phát triển tốt với khối lượng tăng mạnh, sức mạnh A
  • Tích lũy tốt kèm khối lượng giao dịch tăng trưởng A
  • Vùng cản cần lưu ý vùng 53
  • Giá đã retest lại đỉnh 42 trước đó thành công và bật lên kèm khối lượng giao dịch tăng trưởng tốt. Khi giá đã break – “phá vỡ” được vùng giá 53 có thể mua thêm gia tăng

2. Nhận định

  • Là cổ phiếu có nền tảng, triển vọng ngành tốt, tích lũy tốt kèm khối lượng lớn.
  • Việc giá đã giảm tốc và retest vùng giá 42 tạo vùng hỗ trợ khỏe có thể giữ thêm nếu đã mua được ở giá tốt
  • Lợi nhuận kỳ vọng: >20%

3. Khuyến nghị

  • Mua một phần ở mức giá hiện tại. Nếu giá vượt đỉnh vừa tạo ở 53 có thể bổ sung thêm hàng
  • Nên chốt trước một phần lợi nhuận khi cảm thấy đủ để đảm bảo an toàn còn lại giữ đến mục tiêu 62-63.