Hoán đổi cổ phiếu là gì

Hoán đổi cổ phiếu là gì

Hoán đổi cổ phiếu là hành động trao đổi cổ phiếu của một doanh nghiệp lấy cổ phiếu của một doanh nghiệp khác. Hoạt động này thường được sử dụng trong các nghiệp vụ mua bán, sáp nhập giữa các doanh nghiệp. Cụ thể, nó sẽ cho phép bên đi mua được thanh toán bằng cổ phiếu thay vì phải thanh toán bằng tiền trong các giao dịch mua lại một công ty khác.

Giao dịch hoán đổi cổ phiếu diễn ra như thế nào

Như đã nêu ở trên, giao dịch hoán đổi thường được sử dụng như một hình thức thanh toán trong hoạt động mua bán, sáp nhập doanh nghiệp (M&A).

Trước khi thực hiện giao dịch hoán đổi, các bên tham gia cần định giá và thống nhất với nhau về giá trị hợp lý của doanh nghiệp cũng như cổ phiếu của mình.

Sau khi tính toán được giá trị hợp lý của các cổ phiếu, hai bên sẽ thỏa thuận và xác định một tỷ lệ hoán đổi phù hợp để thực hiện hoán đổi cổ phiếu.

Ví dụ, công ty A đang thực hiện mua lại và sáp nhập toàn bộ công ty B. Thông qua đàm phán và thỏa thuận, hai bên thống nhất thanh toán thông qua hoán đổi cổ phiếu với tỷ lệ hoán đổi là 2 cổ phiếu công ty B đổi lấy một cổ phiếu công ty A. Lúc này, để thực hiện giao dịch, công ty A sẽ phát hành thêm cổ phiếu và dùng số cổ phiếu phát hành mới này thanh toán cho cổ đông của công ty B để đối lấy cổ phiếu B với tỷ lệ như trên. Như vậy, thông qua giao dịch này, công ty A đã hoàn thành mục tiêu mua lại toàn bộ cổ phiếu của công ty B mà không cần sử dụng tiền mặt, còn cổ cổ đông của công ty B nay đã trở thành cổ đông của công A và nhận cổ phiếu của công ty A như là khoản thanh toán cho việc bán cổ phiếu công ty B.