Hướng dẫn cài đặt lệnh phái sinh trên app SmartOne

Khách hàng truy cập menu  và chọn Cài đặt để thực hiện các thao tác sau:

Lưu ý: Cài đặt khối lượng, cài đặt giá, thông báo khớp /huỷ lệnh chỉ áp dụng cho lệnh thường.

cài đặt lệnh phái sinh
 • Cài đặt bước nhảy khối lượng
 • Cài đặt bước nhảy giá
 • Cài đặt khối lượng: Chọn khối lượng gần nhất hoặc khối lượng mặc định
 • Cài đặt giá: Giá cập nhật theo Giá thị trường hoặc Giá ưu tiên hoặc Giá đặt gần nhất (Khách hàng có thể bấm chọn chữ (info) để xem mô tả chi tiết về giá). 
  • Giá cập nhật theo giá thị trường: Tại ô giá đặt, giá đặt sẽ tự động nhảy theo giá khớp trên thị trường.
  • Giá ưu tiên: Giá đặt cập nhật theo từng phiên giao dịch. Phiên giao dịch trước giờ, phiên ATO nhập giá ATO, phiên liên tục nhập giá MAK, phiên nghỉ trưa nhập giá khớp gần nhất và phiên ATC nhập giá ATC. 
  • Lưu giá đặt gần nhất: Giá đặt sẽ được thực hiện lưu lại khi khách hàng chưa thực hiện đặt lệnh/đặt lệnh thành công/không thành công. Giá đặt này sẽ về rỗng khi khách hàng thực hiện đăng nhập lại. 
 • Cài đặt thông báo
cài đặt thông