Hướng dẫn đặt lệnh giao dịch phái sinh trên web SmartOne

Sau khi nộp tiền ký quỹ thành công, nhà đầu tư đặt lệnh giao dịch phái sinh trên web SmartOne theo hướng dẫn sau:

Bước 1: Nhà đầu tư nhấn MUA để đặt lệnh Long, hoặc nhấn BÁN để đặt lệnh Short.

chọn lệnh Mua Bán

Bước 2: Tại màn hình đặt lệnh, nhà đầu tư nhập các thông tin sau:

  • Mã CK (Mã hợp đồng cần giao dịch)
  • Khối lượng (số hợp đồng cần giao dịch)
  • Giá đặt

Nhấn Đặt.

nhập thông tin lệnh

Bước 3: Kiểm tra thông tin Lệnh và Xác nhận đặt lệnh

xác nhận lệnh

Sau khi đặt lệnh thành công, nhà đầu tư kiểm tra trạng thái lệnh tại phần Giao dịch > Trạng thái lệnh.