Đặt lệnh và giao dịch phái sinh trên web SmartOne

Sau khi chuyển tài khoản mặc định sang Tài khoản phái sinh (đuôi 8), khách hàng tiến hành các thao tác đặt lệnh và giao dịch hợp đồng tương lai tương tự như với đặt lệnh mua bán cổ phiếu trên web SmartOne.

-> Xem Hướng dẫn đặt lệnh mua bán chứng khoán trên web SmartOne tại đây.

2 comments

Leave a Reply

%d bloggers like this: