Hướng dẫn giao dịch

Cổ phiếu

Hướng dẫn mở tài khoản

Hướng dẫn nộp, rút, chuyển tiền

 • Hướng dẫn nộp tiền vào tài khoản
 • Hướng dẫn chuyển tiền sang tài khoản phái sinh
 • Hướng dẫn rút tiền

Hướng dẫn lưu ký chứng khoán

 • Hướng dẫn lưu ký chứng khoán

Hướng dẫn sử dụng SmartOne (phiên bản web)

 • Hướng dẫn đăng nhập và thay đổi mật khẩu trên web SmartOne
 • Hướng dẫn thay đổi mã pin tài khoản chứng khoán trên web SmartOne
 • Hướng dẫn khôi phục mật khẩu trên web SmartOne
 • Hướng dẫn đăng ký SmartOTP trên web SmartOne
 • Hướng dẫn xem bảng giá chứng khoán
 • Hướng dẫn xem đồ thị phân tích kỹ thuật trên web SmartOne
 • Hướng dẫn đặt lệnh mua/bán chứng khoán trên web SmartOne
 • Hướng dẫn xem trạng thái lệnh trên web SmartOne
 • Hướng dẫn sửa lệnh và huỷ lệnh trên web SmartOne
 • Hướng dẫn xác nhận lệnh trên web SmartOne
 • Hướng dẫn xem sổ lệnh và lịch sử đặt lệnh trên web SmartOne
 • Hướng dẫn quản lý tài sản, xem số dư chứng khoán và tiền trên web SmartOne
 • Hướng dẫn xem sao kê tháng trên web SmartOne
 • Hướng dẫn ứng tiền trên web SmartOne
 • Hướng dẫn chuyển/rút tiền trên web SmartOne
 • Hướng dẫn chuyển khoản chứng khoán trực tuyến trên web SmartOne
 • Hướng dẫn bán chứng khoán lô lẻ trên web SmartOne
 • Hướng dẫn đăng ký thực hiện quyền trên web SmartOne
 • Hướng dẫn xem thông tin và quản lý tài khoản trên web SmartOne

Hướng dẫn sử dụng SmartOne (phiên bản app)

 • Hướng dẫn tải ứng dụng SmartOne trên iPhone và Android
 • Hướng dẫn đăng nhập và thay đổi mật khẩu trên app SmartOne
 • Hướng dẫn thay đổi mã pin tài khoản chứng khoán trên app SmartOne
 • Hướng dẫn khôi phục mật khẩu trên app SmartOne
 • Hướng dẫn đăng ký Smart OTP trên app SmartOne
 • Hướng dẫn đặt lệnh mua/bán chứng khoán trên app SmartOne
 • Hướng dẫn xem trạng thái lệnh trên app SmartOne
 • Hướng dẫn sửa lệnh và huỷ lệnh trên app SmartOne
 • Hướng dẫn xem sổ lệnh và lịch sử đặt lệnh trên app SmartOne
 • Hướng dẫn quản lý tài sản, xem số dư chứng khoán và tiền trên app SmartOne
 • Hướng dẫn xem sao kê tháng trên app SmartOne
 • Hướng dẫn tra cứu lãi lỗ đã thực hiện
 • Hướng dẫn ứng tiền trên app SmartOne
 • Hướng dẫn chuyển tiền và xem trạng thái chuyển tiền trên app SmartOne
 • Hướng dẫn chuyển khoản chứng khoán trực tuyến trên app SmartOne
 • Hướng dẫn xem khuyến nghị đầu tư và tin tức thị trường trên app SmartOne
 • Hướng dẫn xem thông tin và quản lý tài khoản trên app SmartOne

Quy định chung

 • Quy định giao dịch của Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh – HOSE (HSX)
 • Quy định giao dịch của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)
 • Quy định giao dịch của Sở Giao dịch Chứng khoán Upcom

Giao dịch ký quỹ

 • Giới thiệu chung về giao dịch ký quỹ
 • Hướng dẫn sử dụng margin tại VPS
 • Minh hoạ cơ chế hoạt động giao dịch ký quỹ

Hướng dẫn sử dụng SmartRobo

 • Hướng dẫn đăng ký sử dụng SmartRobo
 • Hướng dẫn huỷ đăng ký SmartRobo
 • Hướng dẫn tương tác với SmartRobo
 • Hướng dẫn đăng nhập sử dụng SmartRobo
 • Hướng dẫn tra cứu thông tin chỉ số/ mã chứng khoán trên SmartRobo
 • Hướng dẫn đặt lệnh, theo dõi, huỷ và sửa lệnh trên SmartRobo
 • Hướng dẫn tra cứu số dư tiền và chứng khoán trên SmartRobo
 • Hướng dẫn tra cứu thông tin trạng thái tài khoản trên SmartRobo
 • Hướng dẫn tra cứu thông tin khuyến nghị trên SmartRobo

Các hướng dẫn khác

 • Thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán
 • Hướng dẫn giao dịch qua điện thoại
 • Thủ tục thừa chứng khoán
 • Biếu, tặng, cho, chuyển quyền sở hữu chứng khoán
 • Hướng dẫn tham gia đấu giá cổ phiếu
 • Hướng dẫn thay đổi thông tin tài khoản

%d bloggers like this: