Cách sử dụng lệnh chốt lời cắt lỗ trên web SmartOne

Lệnh chốt lời cắt lỗ là loại lệnh điều kiện về giá, hỗ trợ khách hàng của VPS chủ động bảo toàn lợi nhuận và cắt lỗ kịp thời bằng cách hệ thống tự động tính toán và thiết lập trước mức giá chốt lãi hay cắt lỗ theo giá khớp lệnh của lệnh gốc. 

  • Khách hàng đặt Mua và chọn tính năng chốt lời/ cắt lỗ, hệ thống sẽ sinh lệnh Bán và giá tính toán căn cứ theo giá khớp của lệnh Mua ban đầu. 
  • Khách hàng đặt Bán và chọn tính năng chốt lời/ cắt lỗ, hệ thống sẽ sinh lệnh Mua và giá tính toán căn cứ theo giá khớp của lệnh Bán ban đầu. 

Bộ lệnh gồm 2 lệnh: 1 lệnh Chốt lời và 1 lệnh Cắt lỗ. Khi lệnh được kích hoạt thì lệnh cắt lỗ sẽ tự huỷ và ngược lại

  • Chốt lãi: Là mức giá bán được khách hàng thiết lập cao hơn giá trung bình 1 khoảng giá trị tuyệt đối. 
  • Cắt lỗ: Là mức giá bán được khách hàng chọn thấp hơn giá trung bình 1 khoảng giá trị tuyệt đối.

Ví dụ: Nhà đầu tư LONG HĐ VN30F2107 với giá khớp là 1537. Sau đó, đặt Lệnh Dừng với mức chốt lãi 10 điểm và cắt lỗ 5 điểm. Khi đó sẽ sinh 2 bộ lệnh điều kiện

  • SHORT 10 HĐ VN30F2107 khi tăng >= 1547 điểm: Chốt lãi
  • SHORT 10 HĐ VN30F2107 khi giá giảm =< 1532 điểm: Cắt lỗ

Với chức năng Chốt lời – Cắt lỗ , khách hàng của VPS sẽ bảo toàn được lợi nhuận và cắt lỗ kịp thời theo dự tính và nguyên tắc đã đề ra mà không cần theo dõi liên tục diễn biến thị trường.

sử dụng lệnh chốt lời cắt lỗ trên web SmartOne

Chi tiết các bước đặt lệnh trên web SmartOne

Bước 1: Đăng nhập web SmartOne và chuyển tài khoản mặc định sang tài khoản phái sinh

Bước 2: Đặt lệnh

Nhấn chọn Mua/ Bán 

  • Nhập mã hợp đồng 
  • Nhập KL và giá 
  • Tick chọn phần Lệnh chốt lãi/ cắt lỗ

Bước 3: Thiết lập điểm chốt lãi và cắt lỗ: Khách hàng có thể thiết lập điểm lãi hoặc cắt lỗ hoặc thiết lập đồng thời cả 2 điểm lãi lỗ cùng 1 lúc.

Bước 4: Nhấn “Đặt lệnh” và nhập mã PIN để xác nhận lệnh.

Khi lệnh gốc đã khớp sẽ sinh 2 lệnh điều kiện. 

*Lưu ý: Lệnh chốt lời cắt lỗ chỉ được phép hủy, không được phép sửa. 

Xem thêm: Hướng dẫn sử dụng lệnh NETOFF trên web SmartOne