Hướng dẫn sử dụng lệnh NETOFF trên web SmartOne

Khi khách hàng có vị thế mở, lệnh đóng vị thế hỗ trợ khách hàng vào lệnh nhanh với loại lệnh, khối lượng và giá xác định theo nguyên tắc:

  • Nếu đang NET LONG => Lệnh “Đóng vị thế” là lệnh BÁN
  • Nếu đang NET SHORT => Lệnh “Đóng vị thế” là lệnh MUA
  • Khối lượng đặt = Số net vị thế mở – Số Hợp đồng đối ứng chưa khớp 
  • Giá: Hiển thị giá tốt nhất

Khách hàng có thể thay đổi thông tin về khối lượng và giá khớp bằng cách nhập thông tin và khối lượng cần đặt.

Dưới đây là chi tiết các bước để đặt lệnh NETOFF trên SmartOne phiên bản web:

Bước 1: Khách hàng nhấn vào mục Quản lý tài sản trên thanh menu và chọn tab Quản lý danh mục tài sản.

các bước để đặt lệnh NETOFF trên SmartOne phiên bản web

Bước 2: Click Đóng vị thế và tiến hành đặt lệnh (Giống đặt lệnh thường)

đặt lệnh NETOFF trên SmartOne

-> Xem hướng dẫn đặt lệnh mua bán cổ phiếu tại đây.