Hướng dẫn sử dụng sản phẩm Safy trên app VPS SmartOne

Safy là cộng đồng bảo trợ, chia sẻ và đồng hành cùng nhà đầu tư tại VPS. Thành viên tham gia cộng đồng Safy sẽ có các quyền lợi như: 

 • Nhận được một khoản chia sẻ tài chính từ cộng đồng trong những thời gian đầu tư không hiệu quả, với giá trị lên tới 20 lần số tiền tham gia sản phẩm Safy. Cụ thể, nhà đầu tư sẽ nhận được chia sẻ từ cộng đồng khi:
  • Đầu tư không hiệu quả trong kỳ chia sẻ hay Giá trị “Hiệu quả đầu tư” < 0, và
  • Giá trị chứng khoán (GTCK) bình quân trong kỳ chia sẻ > hoặc = GTCK bình quân trong kỳ tối thiểu được quy định trong thoả thuận. Trong đó:
   • GTCK bình quân trong kỳ chia sẻ = Tổng GTCK mỗi ngày trong kỳ/Số ngày trong kỳ.
   • GTCK bình quân trong kỳ tối thiểu đang được quy định là 100,000VND. Giá trị này sẽ thay đổi theo chính sách quy định từng thời kỳ của VPS. 
 • Số tiền tham gia siêu nhỏ, chỉ từ 10,000 VND/1 tuần.
 • Thời gian tham gia linh hoạt, an tâm trong mọi giai đoạn thị trường.

1. Quy định sản phẩm Safy

 • Tài khoản thanh toán giá trị tham gia: 1/3/6/8
 • Tài khoản nhận chia sẻ: 1/3/6
 • Kỳ chia sẻ: 1 tuần (từ thứ 2 – đến hết chủ nhật)

2. Giá trị chia sẻ cộng đồng Safy được xác định như thế nào?

Cộng đồng Safy chia sẻ cho các thành viên đủ điều kiện được nhận chia sẻ theo tỷ lệ đóng góp (X), nhưng không vượt quá các giá trị sau:

 • Giá trị lỗ thực tế trong kỳ trên tiểu khoản đăng ký nhận chia sẻ,
 • Giá trị chia sẻ tối đa theo quy định của nhóm Safy. 

Trong đó, giá trị chia sẻ theo tỷ lệ đóng góp (X) được xác định như sau: X=(A/B)*C.

 • A= Tổng số tiền tham giá nhóm Safy thu được trong kỳ của tất cả thành viên
 • B = Tổng số tiền tham gia nhóm Safy thu được trong kỳ của tất cả thành viên có hiệu quả đầu tư lỗ và có GTCK bình quân trong kỳ chia sẻ lớn hơn hoặc bằng “GTCK bình quân trong kỳ tối thiểu” đã quy định.
 • C = Số tiền tham gia nhóm Safy của thành viên

2. Hướng dẫn tham gia Safy

Cách thức tham gia Safy rất đơn giản, nhanh chóng, với các bước sau đây:

Bước 1: Đăng nhập ứng dụng VPS SmartOne.

Bước 2: Tại màn hình Trang chủ, chọn mục “Safy” hoặc truy cập vào biểu tượng Safy tại màn hình Danh mục, màn hình Sổ lệnh, màn hình Lãi lỗ đã thực hiện và màn hình Trạng thái giao dịch. 

Bước 3: Lựa chọn nhóm Safy muốn tham gia

 • Chọn “Tham gia ngay” với kỳ chia sẻ chưa tham gia lần nào.
 • Chọn “Tham gia thêm” với kỳ chia sẻ đã tham gia
 • Kỳ chia sẻ là khoảng thời gian đánh giá hiệu quả đầu tư của thành viên tham gia Nhóm Safy được quy định trong từng Nhóm Safy.
Hướng dẫn sử dụng sản phẩm safy trên VPS SmartOne

Bước 4: Chọn tài khoản nhận chia sẻ và nhập số tiền tham gia nhóm SafyKiểm tra thông tin và nhấn Tiếp tục.

Sản phẩm Safy trên app VPS SmartOne

Bước 5: Hệ thống sau đó sẽ tự động tính toán ra Giá trị chia sẻ tối đa, Phí thành viên

 • Giá trị chia sẻ tối đa được tính bằng mức chia sẻ tối đa của từng nhóm Safy nhân với số tiền tham gia nhóm Safy (không tính phí thành viên). 

Nhà đầu tư xác nhận thông tin.

tham gia cộng đồng Safy trên VPS SmartOne

Bước 6: Nhập mã OTP theo phương thức xác thực đã đăng ký. 

Nhập mã OTP

Bước 7: Nhận thông báo Tham gia Cộng đồng Safy thành công

Tại đây, nhà đầu tư có thể: 

 • Chia sẻ thông tin tham gia Safy với bạn bè
 • Tham gia thêm các nhóm Safy khác
 • Tra cứu lịch sử tham gia Safy.

*Lưu ý: 

 • Safy không giới hạn tối đa số lần và số tiền tham gia của nhà đầu tư trong từng kỳ chia sẻ (Tuy nhiên, tổng số tiền tham gia không nên > 30% tổng NAV).
 • Khi đã tham gia cộng đồng, nhà đầu tư không được xin ra khỏi cộng đồng tại bất cứ thời điểm nào. 
 • Nhà đầu tư sẽ nhận được khoản chia sẻ từ cộng đồng không muộn hơn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc kỳ chia sẻ đó. 

3. Tra cứu thông tin tham gia Safy

Bước 1: Đăng nhập ứng dụng VPS SmartOne

Bước 2: Truy cập sản phẩm Safy

Bước 3: Chọn mục “Lịch sử” Tại màn hình trang chủ Safy

Xem lịch sử tham gia sản phẩm Safy

Bước 4: Lựa chọn nhóm Safy muốn tra cứu hoặc sử dụng bộ lọc nhanh.

Bước 5: Chọn “Chi tiết” để xem đầy đủ thông tin