Sửa và huỷ lệnh phái sinh trên app SmartOne

Việc sửa/huỷ lệnh phái sinh HĐTL được thực hiện tương tư như sửa/huỷ lệnh giao dịch cổ phiếu trên app SmartOne.

Tại danh sách Lệnh chờ khớp tại màn hình trang chủ Phái sinh, nhà đầu tư nhấn vào mục Sổ Lệnh

Taị đây, nhà đầu tư có thể:

  • Sửa lệnh đối với các lệnh trong trạng thái chờ khớp bằng cách bấm vào nút Sửa bên cạnh lệnh
  • Huỷ lệnh (một hoặc nhiều lệnh) đối với các lệnh trong trạng thái chờ khớp.

Để huỷ một lệnh, khách hàng bấm vào icon thùng rác bên cạnh lệnh và nhấn Xác nhận.

Trường hợp khách hàng muốn huỷ nhiều lệnh chờ khớp, thực hiện như sau:

Bước 1: Bấm Huỷ nhiều lệnh (Các lệnh chờ khớp sẽ hiển thị ô checkbox để chọn)

Bước 2: Bấm Huỷ lệnh

huỷ lệnh phái sinh

Bước 3: Bấm Xác nhận để thực hiện huỷ các lệnh đã chọn

xác nhận huỷ lệnh phái sinh

Để huỷ tất cả các lệnh chờ khớp, nhấn Huỷ tất cả sau đó nhấn Xác nhận để thực hiện huỷ.