Cách sửa và huỷ lệnh phái sinh trên web SmartOne

Việc sửa/ huỷ lệnh giao dịch phái sinh được thực hiện tương tự như sửa/ huỷ lệnh giao dịch cổ phiếu trên SmartOne phiên bản web.

Khách hàng xem chi tiết hướng dẫn tại đây.