Hướng dẫn xem lịch sử đặt lệnh trên web SmartOne

Để kiểm tra lịch sử đặt lệnh trong quá khứ, khách hàng vào phần Quản lý tài sản, chọn Lịch sử lệnh.

Hướng dẫn xem lịch sử đặt lệnh trên web SmartOne

Thông tin lệnh đặt được hiển thị theo thời gian. Khách hàng có thể lọc theo Mã chững khoán, Trạng thái, Kênh đặt lệnh và theo khoảng thời gian:

kiểm tra lịch sử đặt lệnh trên web SmartOne

Khách hàng nhấn vào nút  bên cạnh mã Chứng khoán để xem chi tiết các lệnh đã khớp.

Xem thêm: Hướng dẫn quản lý tài sản, xem số dư chứng khoán và tiền trên web SmartOne