Xem sổ lệnh, sửa và huỷ lệnh trên app SmartPro

Để xem sổ lệnh, sửa và huỷ lệnh trên app SmartPro, khách hàng thao tác như sau:

1. Màn hình dọc

Bước 1: Chọn “’Giao dịch” -> “Sổ lệnh” để xem trạng thái lệnh.

Bước 2: Tại màn hình “Sổ lệnh” khách hàng có thể xem lệnh theo trạng thái của lệnh, có thể xem chi tiết khớp lệnh và sửa/huỷ những lệnh chưa được kích hoạt bằng cách click vào lệnh đó sẽ hiển thị “Sửa lệnh”/“Huỷ lệnh”.

xem sổ lệnh trên app SmartPro

2. Màn hình ngang

Bước 1: Chọn xoay ngang màn hình bằng cách click vào biểu tượng  góc phía trên bên phải màn hình.

Bước 2: Click vào biểu tượng

Bước 3: Màn hình sổ lệnh hiển thị các thông tin lệnh đặt trong ngày, khách hàng có thể lọc theo trạng thái chờ khớp, đã khớp. Khách hàng có thể sửa/huỷ lệnh ngay trên app.

sửa và huỷ lệnh trên app SmartPro

*Note: Khách hàng không thể sửa/huỷ các lệnh đã khớp.

Xem thêm: Hướng dẫn chuyển khoản trực tuyến trên app SmartPro