Khi nào cổ phiếu bị đưa vào diện cảnh báo?

Khi nào chứng khoán bị đưa vào diện cảnh báo

Theo quy định tại khoản 1, điều 37 của quy chế niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết được ban hành theo quyết định 17/QĐ-HĐTV ngày 31/3/2022, của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam, một cổ phiếu bị cảnh báo khi xảy ra một trong các trường hợp sau:

 • (a) Vốn điều lệ đã góp của đơn vị niêm yết tính trên báo cáo tài chính gần nhất giảm xuống dưới 30 tỷ đồng.
 • (b) Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại báo cáo tài chính năm đã kiểm toán của tổ chức niêm yết là số âm. Trường hợp đơn vị niêm yết có công ty con, chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế chưa phân phối được xem xét trên báo cáo tài chính hợp nhất.
 • (c) Tổ chức kiểm toán đưa ra ý kiến kiểm toán ngoại trừ đối với báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán của tổ chức niêm yết.
 • (d) Quá 06 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính mà đơn vị niêm yết chưa tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.
 • (e) Tổ chức niêm yết ngừng hoặc bị ngừng các hoạt động sản xuất, kinh doanh chính từ 03 tháng trở lên.
 • (f) Cổ phiếu niêm yết không phát sinh giao dịch trong vòng 06 tháng.
 • (g) Đơn vị niêm yết chậm nộp báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán hoặc báo cáo tài chính bán niên đã được soát xét quá 15 ngày so với thời hạn quy định.
 • (h) Tổ chức niêm yết vi phạm quy định công bố thông tin từ 04 lần trở lên trong vòng 01 năm (tính theo năm dương lịch).

Ví dụ trong ảnh bên dưới là danh sách một số cổ phiếu thuộc diện bị cảnh báo được công bố trên trang web của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều kiện để cổ phiếu được gỡ trạng thái cảnh báo

Cũng theo khoản 2, điều 37 của quy chế niêm yết vào giao dịch chứng khoán niêm yết đã nêu ở trên, cổ phiếu được gỡ trạng thái cảnh báo sau khi đã khắc phục được nguyên nhân dẫn đến tình trạng bị cảnh báo, cụ thể như sau:

 • Chứng khoán đang trong diện bị cảnh báo do nguyên nhân tại điểm (a) của mục trên sẽ được đưa ra khỏi diện cảnh báo khi tổ chức niêm yết khắc phục được nguyên nhân dẫn đến chứng khoán bị cảnh báo căn cứ trên báo cáo tài chính quý được soát xét hoặc kiểm toán hoặc báo cáo tài chính bán niên có soát xét hoặc báo cáo tài chính năm có kiểm toán.
 • Chứng khoán đang trong diện bị cảnh báo do nguyên nhân tại điểm (b) của mục trên sẽ được đưa ra khỏi diện cảnh báo khi lợi nhuận sau thuế chưa phân phối không âm căn cứ trên báo cáo tài chính bán niên có soát xét hoặc báo cáo tài chính năm có kiểm toán kỳ kế tiếp và ý kiến kiểm toán là ý kiến chấp nhận toàn phần.
 • Chứng khoán đang trong diện bị cảnh báo do nguyên nhân tại điểm (c) của mục trên được đưa ra khỏi diện cảnh báo khi ý kiến kiểm toán tại báo cáo tài chính bán niên được soát xét hoặc báo cáo tài chính năm được kiểm toán kế tiếp là ý kiến chấp nhận toàn phần.
 • Chứng khoán đang trong diện bị cảnh báo do nguyên nhân tại điểm (g), (h) của mục trên sẽ được đưa ra khỏi diện cảnh báo khi tổ chức niêm yết hoàn tất khắc phục nguyên nhân, thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định hiện hành (nếu có) và không vi phạm quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán tối thiểu trong 06 tháng liên tục kể từ ngày ra quyết định bị cảnh báo hoặc kể từ ngày SGDCK xác định tổ chức niêm yết có vi phạm công bố thông tin.