Rủi ro tín dụng là gì

Khái niệm về rủi ro tín dụng

Rủi ro tín dụng (credit risk) là thuật ngữ dùng để chỉ những thiệt hại có thể xảy đến với người cho vay khi mà người đi vay không thể hoàn trả các khoản lãi và gốc vay một cách đầy đủ và đúng thời hạn.

Đánh giá rủi ro tín dụng

Phân tích và đánh giá rủi ro tín dụng là một công đoạn không thể thiếu đối với các ngân hàng, doanh nghiệp và nhà đầu tư trước khi đồng ý cấp tín dụng hoặc đầu tư trái phiếu của bên đi vay.

Nội dung chủ yếu của việc phân tích rủi ro tín dụng sẽ hướng đến đánh giá khả năng sinh ra dòng tiền để hoàn trả các khoản nợ của bên đi vay.

Một số yếu tố quan tác động đến khả năng trả nợ của doanh nghiệp hoặc người đi vay như:

Các yếu tố môi trường khách quan

  • Môi trường vĩ mô: chu kỳ hiện tại của nền kinh tế, các chính sách lãi suất, tiền tệ của Chính phủ…
  • Triển vọng phát triển của ngành nghề kinh doanh như mức độ cạnh tranh trong ngành, nhu cầu thị trường, đối với sản phẩm kinh doanh…
  • Môi trường văn hóa, xã hội và pháp luật có ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp.

Các yếu tố về nội tại của doanh nghiệp

  • Đặc điểm sản phẩm, lợi thế cạnh tranh và vị thế của doanh nghiệp trong ngành nghề kinh doanh. Đây là các yếu tố quan trọng để đánh giá triển vọng, khả năng mang lại hiệu quả của doanh nghiệp trong tương lai.
  • Chiến lược phát triển của doanh nghiệp trong tương lai, khả năng quản trị và mức độ tin cậy của ban lãnh đạo doanh nghiệp.
  • Kết quả kinh doanh, lãi lỗ, dòng tiền trong quá khứ của doanh nghiệp.
  • Lịch sử các khoản vay trong quá khứ và mức độ uy tín của doanh nghiệp khi thanh toán các khoản vay đó.
  • Tình hình tài chính của doanh nghiệp: được thể hiện thông qua cấu trúc vốn, quy mô vốn chủ sở hữu, mức độ sử dụng đòn bẩy tài chính, các chỉ số về mức độ thanh khoản…