Sóng Elliott nhỏ trong sóng Elliott lớn

Sóng Elliott là gì?

Lý thuyết sóng Elliott là phương pháp phân tích kỹ thuật được sử dụng phổ biến trong thị trường tài chính nói chung và thị trường chứng khoán nói riêng bởi vì nó có thể giúp nghiên cứu và phát hiện ra xu hướng của thị trường trong các giai đoạn, từ đó có thể đưa ra quyết định đầu tư phù hợp cho những bước tiếp theo.

Sóng Elliott trong sóng Ellott

Sóng Elliott trong sóng Elliott tức là trong mỗi sóng lại bao gồm những sóng nhỏ hơn như hình.

NĐT có thể thấy sóng 1, 3 và 5 được hình thành từ những mô hình 5 sóng chính nhỏ hơn, trong khi sóng 2 và 4 được hình thành từ mô hình 3 hoặc 5 sóng điều chỉnh nhỏ.

Chú ý: mỗi con sóng lại được hình thành từ những mô hình sóng nhỏ hơn. Mô hình này tự nó lặp lại.

Hình 1

Cổ phiếu BSR: NĐT có thể thấy 5 sóng chính 1,2,3,4,5 và 5 sóng điều chỉnh ABCDE như hình 1

Cổ phiếu BSR: Khi phân tích sóng 1 và sóng 2 của hình 1 ta thấy trong sóng 1 lại có 5 sóng đẩy 1,2,3,4,5 và trong sóng điều chỉnh 2 của hình 1 bao gồm 3 sóng ABC như hình. Tương tự NĐT cũng có thể phân tích tiếp 3 sóng chính 3,4,5 của hình 1.

Leave a Reply

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: