Thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán

  • Quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt: VPS sẽ chuyển tiền cổ tức mà khách hàng được hưởng vào tài khoản tiền giao dịch chứng khoán của khách hàng vào ngày chi trả cổ tức.
  • Quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu, quyền nhận cổ phiếu thưởng: VPS sẽ ghi có số lượng cổ phiếu mà Khách hàng được nhận vào tài khoản chứng khoán của Khách hàng vào ngày Chứng khoán được chi trả.
  • Quyền tham dự Đại hội Cổ đông: Khách hàng sẽ được nhận thông báo từ Tổ chức phát hành chứng khoán.
  • Quyền mua cổ phiếu phát hành thêm: Khi có phát sinh quyền mua chứng khoán phát hành thêm, VPS sẽ gửi thông báo đến từng Nhà đầu tư sở hữu quyền mua chứng khoán qua tin nhắn SMS. Quý khách hàng có thể thực hiện đăng ký đặt mua qua hệ thống Webtrading, gọi điện thoại tới bộ phận lưu ký tại VPS hoặc gửi thông tin 02 bản Giấy đăng ký mua chứng khoán (tại đây) sau tới bộ phận lưu ký tại VPS.
  • Trường hợp Nhà đầu tư muốn chuyển nhượng quyền mua chứng khoán: Bên chuyển nhượng và Bên nhận chuyển nhượng mang bản chính CMND đến tại VPS để làm thủ tục chuyển nhượng.
thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán

Xem thêm: Hướng dẫn giao dịch đặt lệnh qua điện thoại