Tìm hiểu về các công cụ tài chính

Công cụ tài chính là gì

Công cụ tài chính (financial instruments) là các giao dịch, hợp đồng mà qua đó làm tăng tài sản tài chính của một bên và đồng thời làm tăng nợ phải trả hoặc vốn chủ sở hữu của bên còn lại. Nói cách khác thông qua các công cụ tài chính, dòng vốn sẽ được luân chuyển từ bên cho vay/cấp vốn đến bên đi vay/nhận vốn. Một số ví dụ về công cụ tài chính thường gặp như: tiền tệ, cổ phiếu, trái phiếu, hợp đồng tương lai, ngoại hối

Phân loại công cụ tài chính

Các công cụ tài chính có thể được phân ra làm hai loại chính bao gồm:

  • Công cụ tài chính cơ sở: đây là các công cụ tài chính mà giá của chúng có thể được xác định một cách trực tiếp trên thị trường, điển hình như: cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ tiền gửi, các khoản vay tín dụng…
  • Công cụ phái sinh: là các công cụ tài chính có giá trị được xác định gián tiếp và biến động thay đổi phụ thuộc vào giá của các tài sản cơ sở như: hợp đồng tương lai, hợp đồng quyền chọn, hợp đồng hoán đổi…

Ngoài ra các công cụ tài chính còn có thể được phân ra thành các lớp tài sản (asset class) dựa vào các đặc điểm về rủi ro và thu nhập mà chúng mang lại. Theo phương thức này, công cụ tài chính được chia thành các loại như: công cụ vốn (cổ phiếu), công cụ nợ (trái phiếu, chứng chỉ tiền gửi, thương phiếu…).

Mở tài khoản chứng khoán VPS để tham gia cùng đội ngũ Đầu Tư Từ Đâu và luôn được cập nhật các mã cổ phiếu tốt nhất thị trường:

Xem chi tiết Quyền lợi khi mở tài khoản chứng khoán VPS với Đầu Tư Từ Đâu