trendline

Trendline và ứng dụng thực tế trong giao dịch chứng khoán

Trendline là đường kháng cự, hỗ trợ. Như đã biết kháng cự, hỗ trợ thường được dùng bởi các đường nằm ngang thì bây giờ kháng cự hỗ trợ có thể là các đường chéo, đường chéo đi qua nhiều điểm, vùng mà tại đó giá chuyển động đến đường chéo này có thể sảy ra điều chỉnh, phản hồi hay là đảo chiều xu hướng.

Ứng dụng

  • Qua hai điểm a,b ta vẽ được đường thẳng thứ nhất đồng thời qua hai điểm c,d ta vẽ đường thẳng thứ  hai và hai đường thẳng này cắt nhau tại điểm e => khi giá từ d lên tới h và điểu chỉnh xuống e thì điểm e là điểm NDT có thể bắt đầu mua vào.
  • Tương tự qua hai điểm g,h ta vẽ được đường thẳng thứ nhất đồng thời qua ba điểm c,d,e  ta vẽ đường thẳng thứ  hai và hai đường thẳng này cắt nhau tại điểm f => khi giá từ e lên tới k và điểu chỉnh xuống f thì điểm f là điểm NDT có thể bắt đầu mua vào.

Ví dụ: cổ phiếu VNM

qua hai điểm c,d ta vẽ được đường thẳng thứ nhất, qua hai điểm g,h ta vẽ được đường thẳng thứ 2 đồng thời qua hai điểm a,b ta vẽ được đường thẳng thứ ba và ba đường thẳng này cùng cắt nhau tại điểm e => khi giá từ điểm n đi lên phá qua đường thẳng thứ hai (g,h) sau đó giá điều chỉnh về điểm e thì tại điểm e NDT có thể bắt đầu mua.

Tương tự qua hai điểm k,m ta vẽ được đường thẳng thứ nhất đồng thời qua bốn điểm c,d,n,e  ta vẽ đường thẳng thứ  hai => khi giá từ e lên tới k và điểu chỉnh xuống f thì tại điểm f giá bắt đầu đi lên phá vỡ đường thẳng thức nhất (k,m) NDT có thể bắt đầu vào mua sau khi cây nến ngày phá vỡ đường thẳng thứ nhất được hình thành ( mua break trendline).

Leave a Reply

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: