Trích lập dự phòng là gì?

Khái niệm trích lập dự phòng

Các khoản dự phòng được trích lập ra từ lợi nhuận sau khi khấu trừ thuế của doanh nghiệp nhằm mục đích dự phòng cho những tổn thất, thiệt hại, khó khăn có khả năng xảy ra trong tương lai. Nói cách khác, dự phòng là khoản nợ phải trả không chắc chắn về thời gian và số lượng. Các khoản dự phòng được liệt kê trên bảng cân đối kế toán của công ty trong phần nợ phải trả.

Trích lập dự phòng có vai trò quan trọng giúp doanh nghiệp đánh giá được tình hình kinh doanh và đưa ra dự phòng cho những khoản thất thu từ giá trị tài sản và nợ xấu. Doanh nghiệp cần phải thực hiện trích lập cụ thể cho từng nhóm đối tượng để từ đó có những đánh giá chính xác về tình hình hoạt động kinh doanh cũng như có biện pháp cần thiết để thu hồi nợ.

trích lập dự phòng

Mục đích

  • Có nguồn tài chính để bù đắp cho các khoản tổn thất có thể xảy ra trong tương lai.
  • Đảm bảo cho doanh nghiệp phản ánh đúng giá trị các khoản mục trên Báo cáo tài chính như: Phải thu khách hàng, Hàng tồn kho, Đầu tư tài chính,… không cao hơn giá trị có thể có thể thu hồi được của khoản mục đó.
  • Bảo toàn vốn kinh doanh.

Các khoản trích lập dự phòng của doanh nghiệp

Trích lập dự phòng hàng tồn kho

Đây là một trong các khoản trích lập dự phòng cho phần giá trị thực của hàng tồn kho. Với điều kiện thấp hơn so với giá trị đề cập trong sổ sách. Vì là tồn kho nên đối tượng trích lập chính là hàng hóa, dụng cụ,… thuộc sở hữu của doanh nghiệp ngay tại thời điểm lập báo cáo, có giá trong sổ sách cao hơn giá hiện tại hay có những chứng từ, giấy tờ khẳng định giá vốn nhập kho.

Trích lập dự phòng đầu tư tài chính

Trích lập dự phòng đầu tư phần giá trị bị tổn thất có thể xảy ra do giảm giá các loại chứng khoán doanh nghiệp đang nắm giữ và dự phòng tổn thất có thể xảy ra do suy giảm giá trị khoản đầu tư khác của doanh nghiệp vào các tổ chức kinh tế nhận vốn góp (không bao gồm các khoản đầu tư ra nước ngoài).

Dự phòng nợ phải thu khó đòi

Đây là trích lập dự phòng phần giá trị tổn thất của các khoản nợ phải thu đã quá hạn thanh toán và khoản nợ phải thu chưa đến hạn thanh toán nhưng có khả năng không thu hồi được đúng hạn.

Dự phòng bảo hành sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, công trình xây dựng

Đây là trích lập dự phòng chi phí cho những sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, công trình xây dựng đã bán, đã cung cấp hoặc đã bàn giao cho người mua nhưng doanh nghiệp vẫn có nghĩa vụ phải tiếp tục sửa chữa, hoàn thiện theo hợp đồng hoặc theo cam kết với khách hàng.

Mở tài khoản chứng khoán trong 5 phút

Đăng ký mở tài khoản chứng khoán với chúng tôi để được đào tạo và hỗ trợ đầu tư từ kiến thức căn bản đến những tip đầu tư hiệu quả. Chúng tôi cập nhập những tin tức thông tin mới nhất hằng ngày. Đặc biệt hướng dẫn sử dụng công cụ khuyến nghị FIT giúp mọi nhà đầu tư đều có thể kiếm được lợi nhuận trên thị trường chứng khoán.

Xem thêm: