Cách sử dụng công cụ Chứng quyền

I. Giới thiệu

Là bảng thống kê khuyến nghị và hiệu quả khuyến nghị của danh mục chứng quyền.  Để được thỏa mãn vào trong danh mục chứng quyền thì phải thỏa mãn tiêu chí: Lợi nhuận mục tiêu > 10%, sức mạnh chứng khoán cơ sở ở mức A, xác suất tăng giá ngắn hạn của chứng khoán cơ sở ở mức cao. 

II. Các tiêu chí:

1. Lợi nhuận mục tiêu

Giá chứng quyền hiện tại so với giá mục tiêu phải tối thiểu 10%, giá mục tiêu được tính dựa vào sóng tăng/giảm tốt nhất của chứng quyền này trong 6 tháng gần nhất.

2. Sức mạnh chứng khoán cơ sở

Thể hiện xu hướng sức mạnh dòng tiền của cổ phiếu chứng khoán cơ sở, nếu sức mạnh A là tín hiệu cho thấy cổ phiếu cơ sở đang có dòng tiền mua gom khỏe trên nền tảng xu hướng giá đang tăng.

3. Xác suất tăng giá ngắn hạn

Thể hiện xu hướng giá ngắn hạn của cổ phiếu chứng khoán cơ cấu. Xác suất tăng giá ngắn hạn cao là tín hiệu cho thấy cổ phiếu đang có đà tăng ngắn hạn tốt và có khả năng mở sóng tăng.

  • Thống kê xác suất có lãi thể hiện hiệu quả của danh mục đã khuyến nghị sau 10 phiên dựa trên số lượng cổ phiếu đã khuyến nghị.
  • Thống kê bình quân lãi/lỗ là thống kê mức sinh lãi của danh mục khuyến nghị để xem thời gian gần đây đầu tư vào chứng quyền có dễ sinh lãi hay không?

Xem thêm: Hướng dẫn sử dụng Tra cứu cổ phiếu

Leave a Reply

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: